NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
o zrušení vyšších územných celkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Tento zákon upravuje zrušenie vyšších územných celkov a prechod práv a povinností vyšších územných celkov.
§ 2
Zrušujú sa
a) Bratislavský samosprávny kraj so sídlom v Bratislave,
b) Trnavský samosprávny kraj so sídlom v Trnave,
c) Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne,
d) Nitriansky samosprávny kraj so sídlom v Nitre,
e) Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline,
f) Banskobystrický samosprávny kraj so sídlom v Banskej Bystrici,
g) Košický samosprávny kraj so sídlom v Košiciach,
h) Prešovský samosprávny kraj so sídlom v Prešove.
§ 3
(1) Na obce prechádzajú pôsobnosti vyšších územných celkov na úseku
a) sociálnej pomoci,
b) školstva,
c) divadelnej činnosti,
d) múzeí a galérií,
e) osvetovej činnosti,
f) knižníc.
(2) Na okresné úrady v sídlach krajov prechádzajú pôsobnosti vyšších územných celkov na úseku
a) dráh,
b) cestnej dopravy,
c) územného plánovania,
d) regionálneho rozvoja,
e) športu.
(3) Na Štátny ústav pre kontrolu liečiv prechádzajú pôsobnosti vyšších územných celkov na úseku humánnej farmácie.
(4) Na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky prechádzajú pôsobnosti vyšších územných celkov na úseku pozemných komunikácií.
(5) Na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prechádzajú pôsobnosti vyšších územných celkov na úseku zdravotníctva. Po dohode s obcou môže na túto obec prejsť doterajšia zriaďovateľská pôsobnosť vyššieho územného celku k nemocnici s poliklinikou II. typu.
(6) Podrobnosti o prechode pôsobnosti vyšších územných celkov ustanovia osobitné zákony. Osobitné zákony môžu ustanoviť odlišný spôsob prechodu pôsobnosti ako v odsekoch 1 až 5.
§ 4
(1) Do vlastníctva obce alebo štátu prechádzajú z majetku vyšších územných celkov veci na úsekoch podľa § 3 odsekov 1, 2 a 5 v správe
a) právnických osôb, ku ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na obec alebo orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov,
b) zriaďovateľov zariadení bez právnej subjektivity v užívaní týchto zariadení, ku ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia podľa osobitného predpisu na obec alebo orgán štátnej správy.
(2) Do vlastníctva obce alebo štátu prechádzajú z majetku vyšších územných celkov veci vrátane rozostavaných stavieb.
(3) Do vlastníctva obce alebo štátu prechádzajú z majetku vyšších územných celkov aj veci v správe zriaďovateľov právnických osôb uvedených v odseku 1, ktoré slúžili na plnenie úloh týchto právnických osôb a ktoré zriaďovateľ nepreviedol do správy týchto právnických osôb.
(4) Do vlastníctva obce alebo štátu prechádzajú z majetku vyšších územných celkov aj
a) rozostavané stavby, ktorých správcom je v deň prechodu majetku vyšších územných celkov na obec alebo štát zriaďovateľ uvedený v odseku 1 písm. b), ak užívateľmi týchto stavieb po ich dokončení mali byť zariadenia uvedené v odseku 1 písm. b),
b) dokončené stavby, ktoré v deň prechodu majetku vyšších územných celkov na obec alebo štát ešte neboli odovzdané do užívania, v správe zriaďovateľov uvedených v odseku 1 písm. b) a ich užívateľmi by mali byť zariadenia uvedené v odseku 1 písm. b).
(5) Do vlastníctva obce alebo štátu prechádzajú z majetku vyšších územných celkov pozemky pod stavbami vo vlastníctve obce alebo štátu, ktoré prešli do vlastníctva vyššieho územného celku, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
(6) Do vlastníctva obce alebo štátu prechádzajú z majetku vyššieho územného celku
a) pohľadávky a iné majetkové práva v správe právnických osôb uvedených v odseku 1,
b) záväzky súvisiace s majetkom, ktorý prechádza do majetku obce alebo štátu podľa odseku 1, a to do výšky nadobudnutého majetku.
(7) Do vlastníctva obce alebo štátu prechádzajú s majetkom vyššieho územného celku podľa odseku 6 aj súvisiace majetkové práva a do hodnoty nadobudnutého majetku a majetkových práv aj súvisiace záväzky.
§ 5
(1) Majetok vyššieho územného celku na úsekoch podľa § 3 ods. 1 prechádza do vlastníctva obce, v územnom obvode ktorej sa nachádza; inak prechádza do správy orgánu štátnej správy podľa § 3 ods. 2 až 5.
(2) Odovzdávajúci vyšší územný celok spíše s príslušnou obcou alebo orgánom štátnej správy písomný protokol o odovzdaní majetku, ktorý obsahuje najmä
a) presné vymedzenie a hodnotu odovzdávaného majetku vedenú v účtovníctve,
b) súvisiace majetkové práva a záväzky ku dňu prechodu majetku,
c) údaje katastra nehnuteľností a prípadné vyčíslenie nákladov na nevyhnutné opravy tejto nehnuteľnosti, ak ide o nehnuteľnosť.
(3) Protokol podpisuje štatutárny orgán vyššieho územného celku a štatutárny orgán obce alebo orgánu štátnej správy podľa § 3 ods. 2 až 5.
(4) Dňom zrušenia vyšších územných celkov prechádza ich zvyšný majetok vrátane pohľadávok a iných majetkových práv a ich záväzky na štát.
§ 6
(1) Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov zamestnancov dotknutých zrušením vyšších územných celkov prechádzajú na orgán verejnej moci, na ktorý prechádza majetok súvisiaci s pracovnoprávnymi vzťahmi a inými právnymi vzťahmi týchto zamestnancov.
(2) Práva a povinnosti vyšších územných celkov z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov vzniknuté do 31. decembra 2017 prechádzajú na orgán verejnej moci, na ktorý prechádza majetok súvisiaci s týmito majetkovoprávnymi vzťahmi a inými vzťahmi.
(3) Ak pôsobnosť vyšších územných celkov podľa doterajších predpisov neprešla podľa tohto zákona alebo osobitných zákonov na obec alebo orgán štátnej správy, predpokladá sa, že táto pôsobnosť prešla na okresný úrad v sídle kraja.
(4) Spory, ktoré vzniknú pri prechode pôsobností, vlastníckeho práva, majetkových práv a záväzkov vyšších územných celkov na obce alebo štát, rozhodujú súdy.
§ 7
Zrušujú sa:
1. zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
2. čl. I zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,
3. zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem § 5 ods. 2 a 3 v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.