NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 odseku 1 sa vypúšťa písm. b).
Doterajšie písm. c) sa označuje ako písm. b).
Poznámka pod čiarou k odkazu 4) sa vypúšťa.
2.V § 3 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „samosprávny kraj a“.
3.V § 3 odseku 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „samosprávneho“.
4.V § 4 ods. 3 sa slová „podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 1 písm. b)“.
5.V § 4 ods. 4 sa slová „„podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 1 písm. b)“.
6.V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písm. e) až g), ktoré znejú:
„e) určuje kultúrno-osvetové zariadenie, ktoré vykonáva odborno-poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre kultúrno-osvetové zariadenia, iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú kultúrno-osvetovú činnosť na území kraja,
f) určuje kultúrno-osvetové zariadenie, ktoré vedie evidenciu v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na území kraja,
g) určuje, ktoré kultúrno-osvetové zariadenie vykonáva regionálnu pôsobnosť alebo krajskú pôsobnosť na území kraja.
7.§ 6 znie:
㤠6
Pôsobnosť orgánov územnej samosprávy na úseku kultúrno-osvetovej činnosti
Obec môže pri výkone samosprávy
a) zriadiť alebo založiť, zrušiť alebo zlúčiť kultúrno-osvetové zariadenie s pôsobnosťou na území obce a s regionálnou pôsobnosťou alebo s krajskou pôsobnosťou na území kraja po určení podľa § 5 ods. 1 písm. g),
b) zabezpečiť a koordinovať kultúrno-osvetovú činnosť na území obce, a to najmä prostredníctvom kultúrno-osvetového zariadenia, ku ktorému vykonáva zriaďovateľskú funkciu alebo zakladateľskú funkciu.
8.Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Osobitné ustanovenie k zriaďovateľskej pôsobnosti
Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže ministerstvo do 30. júna 2017 určiť, že kultúrno-osvetové zariadenie, ktoré bolo podľa doterajších predpisov v pôsobnosti samosprávneho kraja, sa od 1. januára 2018 považujú za kultúrno-osvetové zariadenie zriadené ministerstvom.“.
9.Za § 8 sa vkladá nový § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
Kultúrno-osvetové zariadenie zriadené alebo založené samosprávnym krajom do 31. decembra 2017 sa považuje za kultúrno-osvetové zariadenie zriadené alebo založené obcou, v územnom obvode ktorej sa kultúrno-osvetové zariadenie nachádza.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I bodu 8, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.