NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 171/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „samosprávny kraj“.
2.V § 15 ods. 3 sa slová „samosprávny kraj“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.
3.V § 15 ods. 3 sa slová „samosprávny kraj“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.
4.V § 49 ods. 6 sa slová „Bratislavský samosprávny kraj“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad Bratislava“.
5.Za § 51 sa vkladá § 51a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠51a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
Záväzky samosprávneho kraja vzniknuté podľa tohto zákona do 1. januára 2018 sa považujú odo dňa účinnosti tohto zákona za záväzky príslušných okresných úradov v sídle kraja.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.