NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 odseku 1 sa vypúšťa písm. b).
Doterajšie písm. c) sa označuje ako písm. b).
2.V § 9 odsek 4 znie:
„(4) Obec určená ministerstvom zriaďuje regionálnu knižnicu ako právnickú osobu, ktorá môže pôsobiť na území viacerých obcí, a vo svojom sídle plní aj funkciu mestskej knižnice.
3.V § 9 ods. 5 písm. e) sa slová „regiónu samosprávneho kraja“ nahrádzajú slovami „v kraji“.
4.V § 9 odsek 7 znie:
„(7) Knižnica podľa odseku 4, ktorá okrem úloh uvedených v odsekoch 2 a 5 plní funkciu regionálnej knižnice s krajskou pôsobnosťou
a) koordinuje, metodicky a poradensky usmerňuje ostatné regionálne knižnice v kraji a upozorňuje ich na nedostatky v poskytovaní knižnično-informačných služieb,
b) zabezpečuje úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti v kraji,
c) zabezpečuje úlohy spojené s dokumentovaním stavu a rozvojom knižnično-informačných služieb verejných knižníc v kraji,
d) zhromažďuje a spracováva štatistické ukazovatele za verejné knižnice v kraji.“.
5.V § 20 odseku 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku“.
6.Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30a
Osobitné ustanovenie k zriaďovateľskej pôsobnosti
Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže ministerstvo do 30. júna 2017 určiť, že knižnica, ktorá bola podľa doterajších predpisov v pôsobnosti samosprávneho kraja, sa od 1. januára 2018 považujú za knižnicu zriadenú ministerstvom.“.
7.Za § 31 sa vkladá nový § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
Knižnica zriadená samosprávnym krajom do 31. decembra 2017 sa považuje za knižnicu zriadenú obcou, v územnom obvode ktorej sa knižnica nachádza.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I bodu 6, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.