NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z. a zákona č. 306/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Slová „samosprávny kraj“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte zákona okrem prechodných ustanovení nahrádzajú slovami „štátny ústav“ v príslušnom gramatickom tvare.
2.V § 1 odseku 1 písm. i) sa vypúšťajú slová „a samosprávy“.
3.V § 6 ods. 3 sa slová „samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta výkonu činnosti“ nahrádzajú slovami „Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ďalej len „štátny ústav“)“.
4.V § 6 odseku 4 písm. f) bode 1 sa slová „Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ďalej len „štátny ústav“)“ nahrádzajú slovami „štátneho ústavu“.
5.V § 20 odseku 5 časti vety pred bodkočiarkou sa vypúšťajú slová „a v obci, ktorá sa nachádza na území samosprávneho kraja, ktorý mu vydal povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti“.
6.V § 128 odseku 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „samosprávny kraj“.
7.V § 135 odsek 1 znie:
„(1) Štátny ústav“.
8.V § 135 odseku 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „v spolupráci so štátnym ústavom“.
9.V § 135 odseku 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „a štátnym ústavom“.
10.V § 135 ods. 2 sa slová „farmaceuta samosprávneho kraja, ktorého vymenúva a odvoláva predseda samosprávneho kraja“ nahrádzajú slovami „farmaceutov štátneho ústavu, ktorých vymenúva a odvoláva riaditeľ štátneho ústavu“.
11.V § 136 ods. 5 sa slová „samosprávneho kraja“ nahrádzajú slovami „štátneho rozpočtu“.
12.V § 138 ods. 35 sa slová „štátny ústav a samosprávny kraj“ nahrádzajú slovami „a štátny ústav“.
13.V § 138 ods. 38 sa slová „štátny ústav a samosprávny kraj“ nahrádzajú slovami „a štátny ústav“.
14.V § 138 sa vypúšťa odsek 40.
Doterajší odsek 41 sa označuje ako odsek 40.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.