NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 305/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 22 odseku 4 druhej vete sa slová „vyšší územný celok“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.
2.V § 40 odseku 2 sa vypúšťa písm. c).
Doterajšie písm. d) sa označuje ako písm. c).
3.§ 42 sa dopĺňa písm. l) až o), ktoré znejú:
„l) udeľuje a odníma dopravné licencie na pravidelnú dopravu okrem mestskej dopravy a vedie ich evidenciu,
m) ukladá pokuty za iné správne delikty v pravidelnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, okrem mestskej dopravy,
n) schvaľuje cestovné poriadky pravidelnej dopravy okrem mestskej dopravy,
o) je objednávateľom vo svojom územnom obvode, zostavuje plán dopravnej obslužnosti kraja a uzaviera s dopravcami pravidelnej dopravy zmluvy o službách okrem mestskej dopravy, kontroluje ich plnenie a poskytuje im príspevok.“.
4.§ 43 sa vypúšťa.
5.V § 45 ods. 4 znie:
„(4) Okresný úrad v sídle kraja
a) vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou na území kraja,
b) vykonáva odborný dozor nad pravidelnou dopravou na území kraja,
c) kontroluje vozidlá a vodičov na cestách na území kraja a technickú základňu dopravcov, ktorí majú sídlo v kraji a pri preprave nebezpečných vecí u dopravcov, odosielateľov, príjemcov a ostatných účastníkov prepravy nebezpečných vecí podmienky ustanovené týmto zákonom a dohodou ADR,
d) kontroluje plnenie povinností dopravcov vo svojom územnom obvode, najmä vybavenie technickej základne, dodržiavanie prevádzkovej povinnosti a tarifnej povinnosti, dodržiavanie prepravného poriadku, cestovného poriadku a plnenie záväzku zo zmluvy o službách.“.
6.V § 45 sa vypúšťa ods. 5.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.
7.V § 45 ods. 9 sa slová „podľa odsekov 3 6“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 3 až 5“.
8.V § 48 ods. 10 sa vypúšťajú slová „rozpočtu vyššieho územného celku“.
9.V § 49 ods. 8 sa vypúšťajú slová „rozpočtu vyššieho územného celku“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.