NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 154/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z. a zákona č. 254/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Slová „samosprávny kraj“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte zákona okrem prechodných ustanovení nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom gramatickom tvare.
2. Slová „krajský stavebný úrad“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte zákona okrem prechodných ustanovení nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom gramatickom tvare.
3. V § 16 odseku 2 sa vypúšťajú slová „samosprávne kraje“.
4. V § 19 druhej vete sa vypúšťajú slová „orgánov samosprávnych krajov“.
5. V § 19b odseku 2 sa vypúšťajú slová „orgánmi samosprávnych krajov“.
6. V § 20 odsek 8 znie:
„(8) Obec nemôže schváliť zadanie v rozpore so stanoviskom okresného úradu v sídle kraja. Okresný úrad v sídle kraja nemôže schváliť zadanie v rozpore so stanoviskom ministerstva. Ak by obec alebo okresný úrad v sídle kraja napriek tomu takéto rozporné zadanie schválil, schválenie je v celom rozsahu neplatné.“.
7. V § 27 odsek 2 znie:
„(2) Okresný úrad v sídle kraja schvaľuje územný plán regiónu a jeho záväzné časti vyhlasuje vyhláškou. Okresný úrad v sídle kraja zverejní záväzné časti územného plánu regiónu
a) uverejnením vo Vestníku vlády Slovenskej republiky a na svojom webovom sídle,
b) doručením dotknutým obciam a dotknutým orgánom.
8. V § 28 odseku 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „v samosprávnych krajoch“.
9. Za § 142f sa vkladá § 142g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠142g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1) Právne vzťahy a z nich vyplývajúce práva a povinnosti osôb založené podľa doterajších predpisov zostávajú zachované.
(2) Konania začaté samosprávnym krajom podľa doterajších predpisov, ktoré neboli právoplatne skončené rozhodnutím vo veci do 31. decembra 2017, dokončí okresný úrad v sídle kraja.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.