NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 488/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z. a zákona č. 387/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 odseku 3 sa vypúšťa druhá veta.
2.V § 3d odseku 1 prvá veta znie:
„Diaľnice, cesty pre motorové vozidlá, cesty I. triedy, II. triedy a III. triedy vrátane ich prejazdných úsekov cez colné priestory a obce vo vlastníctve štátu, ak tento zákon alebo osobitný predpis2a) neustanovuje inak.
3.V § 3d sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 12 sa označujú ako odseky 2 až 11.
4.V § 3d odsek 3 znie:
„(3) Prejazdné úseky ciest II. a III. triedy, ktoré v zastavanom území obce a miestne komunikácie sú vo vlastníctve obcí, ak § 23a neustanovuje inak.“.
5.V § 3d odseku 5 sa vypúšťa písm. c).
Doterajšie písm. d) až g) sa označujú ako písm. c) až f).
6.V § 6a odseku 2 prvej vete sa slová „ako v § 3d ods. 5 písm. d)“ nahrádzajú slovami „ako v § 3d ods. 5 písm. c)“.
7.V § 3d sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 11.
8.V § 3d odsek 10 znie:
„(10) Obec zabezpečuje
a) informačný systém zimnej spravodajskej služby ako súčasť jednotného informačného systému zimnej spravodajskej služby a údaje o stave zjazdnosti pozemných komunikácií vo svojom vlastníctve poskytuje bezplatne ministerstvu,
b) technickú evidenciu ciest a miestnych komunikácií vo svojom vlastníctve v súlade s centrálnou evidenciou,
c) stavebnotechnické vybavenie ciest a miestnych komunikácií vo svojom vlastníctve podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu.“.
9.V § 3d sa vypúšťa odsek 11.
Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 11.
10.V § 3d ods. 12 sa slová „majetok samosprávneho kraja, ktorý nadobudol“ nahrádzajú slovami „prejazdné úseky ciest II. a III. triedy, ktoré majetkom obce a ktoré obec nadobudla“.
11.Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý znie:
㤠23a
Osobitné ustanovenie k pôsobnosti obcí
Ak obec nedoručí ministerstvu do 30. júna 2017 písomný súhlas s vlastníctvom prejazdných úsekov ciest II. a III. triedy, ktoré v zastavanom území obce, tieto prejazdné úseky ciest II. a III. triedy sú vo vlastníctve štátu.“.
12.Za § 24f sa vkladá nový § 24g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠24g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1) Na základe dohody uzatvorenej medzi samosprávnym krajom a ministerstvom prechádzajú podľa osobitného predpisu13) do vlastníctva štátu veci, ktoré vo vlastníctve samosprávneho kraja alebo ním zriadených právnických osôb a ktoré slúžia na činnosť vnútorných organizačných jednotiek určených touto dohodou, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2) Dňom prechodu majetku štátu do vlastníctva štátu na základe dohody uzatvorenej podľa odseku 1 prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov, ako aj pohľadávky a záväzky súvisiace s cestami II. a III. triedy na štát.
(3) Rozpracovaná dokumentácia pripravovaných stavieb ciest II. a III. triedy ku dňu prechodu do vlastníctva štátu, ktorej obstarávateľom je samosprávny kraj a neprechádza do majetku štátu len preto, že je rozpracovaná, prechádza do majetku štátu po dokončení rozpracovaného stupňa dokumentácie dohodou uzavretou medzi ministerstvom a samosprávnym krajom.
(4) Rozostavané stavby na cestách II. a III. triedy ku dňu prechodu do vlastníctva štátu, ktorých investorom je samosprávny kraj a neprechádzajú do majetku štátu len preto, že rozostavané, prechádzajú do majetku štátu po ich dokončení dohodou uzavretou medzi ministerstvom a samosprávnym krajom.
(5) Majetok samosprávneho kraja uvedený v odsekoch 3 a 4 prechádza do majetku štátu bezodplatne, dňom uvedeným v dohode.
(6) Samosprávny kraj, ktorý mal pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona vo vlastníctve majetok uvedený v § 3d ods. 2 a veci, ktoré slúžia na činnosť jeho vnútorných organizačných jednotiek určených v dohode podľa odseku 1, spíše písomný protokol s ministerstvom o odovzdaní tohto majetku najneskôr do 12 mesiacov odo dňa prechodu majetku podľa tohto zákona.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I bodu 11, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.