NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 písm. o) sa vypúšťajú slová „samosprávnych krajov“.
2.V § 16 odseku 5 písm. a) znie:
„a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) neurčí pre študijný odbor alebo pre učebný odbor, v ktorom zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie, triedu prvého ročníka podľa § 29 ods. 1 písm. e)“.
3.V § 16 odseku 7 písm. b) sa slová „príslušný samosprávny kraj“ nahrádzajú slovami „ministerstvo školstva“.
4.V § 16 ods. 8 sa slová „samosprávny kraj“ nahrádzajú slovami „ministerstvo školstva“.
5.V § 20 ods. 2 sa slová „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvo školstva“.
6.V § 28 ods. 1 písm. b) sa slová „samosprávneho kraja“ nahrádzajú slovami „okresného úradu v sídle kraja“.
7.V § 28 ods. 2 sa vypúšťa písm. b).
Doterajšie písm. c) a d) sa označujú ako písm. b) a c).
8.V § 28 ods. 3 sa slová „samosprávneho kraja“ nahrádzajú slovami „okresného úradu v sídle kraja“.
9.V § 28 odseku 3 sa vypúšťa písm. a).
Doterajšie písm. b) až f) sa označujú ako písm. a) až e).
10.V § 28 odseku 3 písm. f) sa slová „v samosprávnom kraji“ nahrádzajú slovami „v územnom obvode okresného úradu v sídle kraja“.
11.V § 29 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „samosprávnymi krajmi“.
12.V § 29 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú slová „najmä v spolupráci s inštitúciami podľa § 28 ods. 3 každoročne aktualizuje regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce; regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách ministerstvo školstva po prerokovaní v krajskej rade a rade vlády zverejňuje na svojom webovom sídle každoročne do 30. septembra.“.
13.V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písm. e), ktoré znie:
„e) po prerokovaní v krajskej rade určuje do 31. októbra všeobecne záväzným právnym predpisom pre stredné školy počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu20) pre prijímacie konanie pre nasledujúci školský rok.“.
14.V § 29 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ministerstvo školstva podľa odseku 1 písm. e) určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl podľa
a) regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách,
b) analýz a prognóz o vývoji trhu práce,
c) násobku predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl určeného každoročne do 30. júna,
d) spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní,
e) spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania,
f) oprávnenia strednej odbornej školy používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy,
g) percentuálneho podielu evidovaných nezamestnaných absolventov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k počtu absolventov strednej školy v danom študijnom odbore alebo v danom učebnom odbore,
h) výsledkov monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných Štátnou školskou inšpekciou,
i) výsledkov hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky,
j) výsledkov teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej skúšky,
k) výsledkov z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledkov medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád,
l) účasti strednej školy v medzinárodných projektoch alebo medzinárodných programoch,
m) ďalších kritérií.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
15.V § 29 ods. 3 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
16.V § 29 ods. 6 sa slová „podľa § 31 ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. e)“.
17.V § 29 sa vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Ministerstvo školstva v oblasti odborného vzdelávania a prípravy zabezpečuje informovanosť žiakov a ich zákonných zástupcov o potrebách trhu práce a o možnostiach odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách.
(9) Ustanovenia odseku 1 písm. e) a odseku 2 sa nevzťahujú na policajné stredné odborné školy, stredné školy požiarnej ochrany, gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom, stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, študijné odbory, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody a študijné odbory a učebné odbory uvedené v zozname študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 10.
18.§ 31 sa vypúšťa.
19.V § 35 ods. 1 sa slová „predseda samosprávneho kraja“ nahrádzajú slovami „prednosta okresného úradu v sídle kraja“.
20.§ 52 znie:
㤠52
Vzťah k správnemu poriadku
(1) Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem konania podľa § 29 ods. 7.
(2) Návrh na začatie konania podľa § 29 ods. 7 možno podať do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu podľa § 29 ods. 1 písm. e).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.