NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 18 ods. 1 znie:
„(1) Národný športový zväz môže na účely podnikania v súvislosti so športovou reprezentáciou založiť obchodnú spoločnosť alebo nadobudnúť podiel v obchodnej spoločnosti, ak je v nej jediným spoločníkom alebo ak je spoločníkom spoločne so štátom alebo obcou. Prevod obchodného podielu alebo akcií takej obchodnej spoločnosti na iné osoby je zakázaný okrem prevodu obchodného podielu alebo akcií na štát alebo obec.“.
2.§ 63 znie:
㤠63
Okresný úrad v sídle kraja
Okresný úrad v sídle kraja
a) vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky kraja,
b) podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej infraštruktúry na území kraja v spolupráci s národnými športovými zväzmi, športovými organizáciami a obcami,
c) zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v stredných školách, ktorých je zriaďovateľom, a športovej infraštruktúry vo vlastníctve štátu na šport pre všetkých so zameraním na mládež, najviac za náklady s tým spojené,
d) môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na vykonávanie športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového odborníka,
e) podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých na území kraja,
f) podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých na území kraja,
g) oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich na území kraja.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.