NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 393/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 432/2013 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 351/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Slová „vyšší územný celok“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom gramatickom tvare.
2. V § 28 odseku 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „samosprávnemu kraju“.
3. V § 28 ods. 6 sa vypúšťajú slová „samosprávnemu kraju“.
4. V § 105 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ako prenesený výkon štátnej správy“.
5. V § 108 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.
6. V § 109 ods. 16 sa vypúšťa druhá veta.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.