NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 356/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 12 odseku 3 sa vypúšťa písm. d).
Doterajšie písm. e) sa označuje ako písm. d).
2.V § 14 sa vypúšťajú písm. d) a e).
Doterajšie písm. f) a g) sa označujú ako písm. d) a e).
3.V § 15 ods. 9 sa vypúšťajú slová „volebné komisie samosprávnych krajov, obvodné volebné komisie“.
4.V § 17 sa vypúšťajú slová „na predsedu samosprávneho kraja, na poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja“.
5.V § 19 odseku 3 druhej vete sa vypúšťajú slová „volebnej komisie samosprávneho kraja, obvodnej volebnej komisie“.
6.V § 34 odseku 1 sa vypúšťa písm. c).
Doterajšie písm. d) sa označuje ako písm. c).
7.V § 34 ods. 2 sa slová „podľa odseku 1 písm. a) c)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. a) a b)“.
8.V § 36 odseku 2 sa vypúšťa písm. b).
Doterajšie písm. c) sa označuje ako písm. b).
9.V § 37 ods. 2 sa vypúšťajú slová „samosprávne kraje“.
10.V § 39 odseku 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „samosprávnym krajom“.
11.Šiesta časť sa vypúšťa.
12.V § 218 odseku sa slová „a samosprávny kraj plnia“ nahrádzajú slovami „plní“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.