NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 odseku 4 písm. a) až c) znejú:
„a) štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Slovenského pozemkového fondu alebo obce,
b) právnickej osoby, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond alebo obec,
c) právnickej osoby, v ktorej majetkovú účasť štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond alebo obec,“.
2.V § 6 odseku 1 sa vypúšťa písm. a).
Doterajšie písm. b) a c) sa označujú ako písm. a) a b).
3.V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú slová „poslanca samosprávneho kraja“.
4.V § 6 odseku 6 prvej vete sa vypúšťajú slová „predsedu samosprávneho kraja a nezávislý kandidát na funkciu“.
5.V § 6 ods. 14 sa vypúšťajú slová „predsedu samosprávneho kraja a nezávislý kandidát na funkciu“.
6.V § 8 odseku 2 písm. a) až c) znejú:
„a) štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond alebo obec,
b) právnická osoba, ktorej zriaďovateľ alebo zakladateľ je štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond alebo obec,
c) právnická osoba, v ktorej majetkovú účasť štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond alebo obec,“.
7.V § 13 odseku 1 sa vypúšťajú slová „predsedu samosprávneho kraja, poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja“.
8.V § 16 sa vypúšťajú slová „voľby do orgánov samosprávnych krajov“.
9.V § 17 sa vypúšťajú slová „alebo druhé kolo volieb predsedu samosprávneho kraja“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.