NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2017,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších prepisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 42 sa dopĺňa ods. 3, ktorý znie:
„(3) Osoba podľa odseku 1 a 2 nesmie byť umiestnená do uzavretých priestorov, ktoré nemajú primerané vybavenie, najmä nemajú priame osvetlenie, nemajú zariadenie na privolanie policajta a osoba v nich umiestnená nemá prístup k pitnej vode a k základným hygienickým potrebám (toaleta).“
2.V § 45 sa v ods. 2 dopĺňa druhá veta, ktorá znie:
„Cela musí byť vybavená zariadením, ktoré umiestnenej osobe umožní privolať policajta.“
3.Za § 49 sa dopĺňa § 49a, ktorý znie:
㤠49a
(1) Ak sa na útvare Policajného zboru cela nenachádza alebo ak to jej kapacita neumožňuje, policajt môže vo výnimočných prípadoch a iba na nevyhnutne potrebný čas umiestniť osobu podľa § 42 do iného vhodného priestoru, ktorý primerané vybavenie, priame osvetlenie, zariadenie na privolanie policajta, osoba v ňom umiestnená má prístup k pitnej vode a k základným hygienickým potrebám.
(2) Osoba umiestnená v priestore podľa odseku 1 rovnaké práva ako osoba umiestnená v cele. Policajt je povinný viesť o umiestnení osoby v priestore podľa odseku 1 rovnakú dokumentáciu ako o umiestnení osoby v cele.“
4.V § 50 sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie:
„(5) Policajt je oprávnený použiť donucovacie prostriedky iba na základe dôvodov a spôsobom ustanovených zákonom. Policajt nesmie použiť donucovacie prostriedky, ak dôvody ustanovené zákonom nenastali, alebo už pominuli.“
5.Za § 52a sa dopĺňa § 52b, ktorý znie:
㤠52b
Ak neexistujú dôvody na postup podľa § 52 ods. 1 alebo podľa § 52a ods. 1, policajt nesmie zaistenú, zadržanú, alebo predvedenú osobu pripútať k stene, k predmetom, spútať ju, akýmkoľvek spôsobom ju znehybniť alebo znehybňovať bez lekárskeho odporúčania, z ktorého je zrejmé, že takýto postup vyžaduje ochrana zdravia tejto osoby.“
6.V § 64 sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie:
„(4) Ak dôjde k zhoršeniu fyzického alebo psychického zdravia policajtom zaistenej, zadržanej alebo predvedenej osoby počas jej zaistenia, zadržania alebo predvedenia, policajt je povinný preukázať odborným lekárskym vyjadrením príčinu zhoršenia jej zdravia.“
7.Za § 69b sa dopĺňa § 69ba, ktorý znie:
㤠69ba
Spracúvanie osobných údajov pri dočasnom obmedzení osobnej slobody zaistenej, zadržanej a predvedenej osoby
(1) Policajný zbor je povinný
a) zabezpečiť monitorovanie všetkých priestorov na útvare Policajného zboru, v ktorých sa vykonávajú úkony voči zaistenej, zadržanej a predvedenej osobe,
b) zabezpečiť prostredníctvom kamier vyhotovovanie audiovizuálnych záznamov zo všetkých úkonov voči zaistenej, zadržanej a predvedenej osobe na útvare Policajného zboru a ich uchovávanie.
(2) V prípade sťažnosti na zaobchádzanie policajta so zaistenou, zadržanou alebo predvedenou osobou, je Policajný zbor povinný preukázať zákonnosť a primeranosť postupu policajta predložením audiovizuálneho záznamu podľa odseku 1.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2017 okrem čl. I bod 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.