Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Hlavným cieľom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej len „návrh zákona“), je zrušenie objektívnej zodpovednosti podnikateľov ako odberateľov za nelegálne zamestnávanie ich dodávateľmi.
Predkladanou novelou sa navrhuje zo zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní vypustiť ustanovenia, ktoré umožňujú pokutovať podnikateľa za to, že jeho dodávateľ niekoho nelegálne zamestnáva. Toto legislatívne opatrenie schválené v roku 2015 nadobudlo účinnosť v roku 2016 a v ankete Byrokratický nezmysel roka 2016 sa umiestnilo na prvom mieste.
Pri predkladaní zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa do zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní zakotvila objektívna zodpovednosť podnikateľov za nelegálne zamestnávanie jeho dodávateľmi sa argumentovalo povinnosťou Slovenskej republiky transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“).
V uvedenej smernici sa však nelegálne zamestnávanie, resp. nelegálna práca spomína iba v Preambule a to nasledovne:
„(27) Na účely zabezpečenia lepšieho a jednotnejšieho uplatňovania smernice 96/71/ES, ako aj jej presadzovania v praxi, a aby sa v najvyššej možnej miere zredukovali rozdiely v úrovni uplatňovania a presadzovania v Únii, členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa na ich území vykonávali účinné a primerané inšpekcie, a tak prispieť okrem iného k boju proti nelegálnej práci v kontexte vysielania, tiež pri zohľadnení iných zákonných iniciatív na lepšie riešenie tejto otázky.
(33) Členské štáty sa vyzývajú konkrétne k tomu, aby zaujali integrovanejší prístup k inšpekciám práce. Rovnako by sa mala preskúmať potreba vyvinutia spoločných noriem s cieľom zaviesť porovnateľné metódy, postupy a minimálne normy na úrovni Únie. Vytvorenie spoločných noriem by však nemalo členským štátom brániť v ich úsilí účinne bojovať proti nelegálnej práci.“
V paragrafovom znení smernice nie je pritom žiadna ďalšia zmienka o nelegálnej práci a vôbec nie o zodpovednosti firiem za nelegálne zamestnávanie jej dodávateľmi. Takže zdôvodnenie potrebnosti zaradenia tohto ustanovenia do zákona potrebou transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky smernicu 2014/67/EÚ v prípade ustanovení zákona, ktoré sa navrhujú zrušiť, bolo nepravdivé.
Opierajúc sa o citáciu zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa na ich území vykonávali účinné a primerané inšpekcie, a tak prispieť okrem iného k boju proti nelegálnej práci v kontexte vysielania“ možno dokonca zavedenie objektívnej zodpovednosti podnikateľov za nelegálne zamestnávanie ich dodávateľmi hodnotiť ako snahu štátu preniesť prácu a zodpovednosť zo svojich orgánov inšpekcie práce na podnikateľov.
Preto sa navrhuje odseky 4 10 paragrafu 7b zo zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní vypustiť.
Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na štátny rozpočet, rozpočet verejnej správy, nevyvoláva sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona však bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1. Predkladateľ návrhu právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Ondrej Dostál, Peter Osuský, Jana Kiššová
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie.
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
Poznámka: Schválením návrhu príde k zníženiu administratívneho zaťaženia podnikateľov, ktoré spočíva v potrebe kontrolovania, či ich dodávateľ niekoho nelegálne nezamestnáva.
B. Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa v § 7b vypustiť odseky 4 10, ktoré boli do zákona doplnené zákonom č. 351/2015 a nadobudli účinnosť 18.6.2016. Ide o zrušenie spoluzodpovednosti za nelegálne zamestnávanie poskytovateľa služby, respektíve dodávateľa prác a obnovenie právnej úpravy spred 18.6.2016.
Všeobecná úprava zodpovednosti odberateľa za nelegálne zamestnávanie dodávateľom je upravená v § 7b ods. 2 a 3 a nejde v nej o duplicitnú zodpovednosť dodávateľa a odberateľa, ale iba o prechod povinnosti zaplatiť pokutu za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania z dodávateľa na odberateľa v prípade, ak je pokuta od dodávateľa, ktorý nelegálne zamestnával, nevymožiteľná. Navyše je prechod zodpovednosti možné uplatniť iba v prípade, že odberateľ vedel o tom, že dodávateľ porušuje zákaz nelegálneho zamestnávania, a ak sa to preukáže.
Oproti tomu úprava obsiahnutá v § 7b ods. 4 10 umožňuje duplicitné sankcionovanie odberateľa aj dodávateľa bez ohľadu na to, či je možné vymôcť pokutu za porušenie zákazu nelegálnej práce od samotného dodávateľa. Navyše aj bez ohľadu na to, či mal odberateľ o porušení zákazu nelegálneho zamestnávania vedomosť. Takýto postup sa uplatňuje, ak ide o cezhraničné poskytovanie služby po dobu presahujúcu päť dní v období 12 mesiacov od prvého poskytnutia služby alebo o vnútroštátnu dodávku práce alebo cezhraničnú dodávku práce.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona dňom zverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zákon nestanovuje žiadne nové povinnosti fyzickým osobám, ani právnickým osobám, ani orgánom verejnej správy. Vzhľadom na to nie je potrebné stanovovať žiadnu legisvakančnú dobu.