NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z. , zákona č. 689/2006 Z. z. , zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a prostriedky z rozpočtov vyšších územných celkov“.
2.V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová „vyššie územné celky“ nahrádzajú slovami „obce“.
3.V § 3 ods. 5 druhej vete sa za slová „samosprávnych krajov“ vkladajú slová „pri ktorých zriaďovateľská pôsobnosť prešla na obce,“.
4.V § 5 odseku 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „samosprávnym krajom“.
5.V § 5 odseku 5 písm. b) sa slová „samosprávnym krajom“ nahrádzajú slovami „obcou“.
6.V poznámke pod čiarou k odkazu 14) sa vypúšťajú slová „Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.