Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý a Katarína Macháčková predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predkladaného návrhu je umožniť úplné zrušenie vyšších územných celkov ku dňu 31.12.2017, a to tak, aby nebola stanovená náhrada vyšších územných celkov, ale prenos ich súčasných kompetencií na štát, obce a mestá. Nakoľko zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje vyšším územným celkom významné kompetencie najmä v oblasti zriaďovania stredných škôl, v ktorej sa uskutoční prechod pôsobností na obce, je z legislatívneho hľadiska potrebné tento zákon novelizovať. Je potrebné zdôrazniť, že k prechodu kompetencie na obce dôjde vtedy, ak s tým daná obec vysloví predchádzajúci súhlas. Ak tak obec neurobí, pôsobnosť prejde na okresný úrad v sídle kraja.
Hlavným motívom k zrušeniu vyšších územných celkov je výrazná finančná úspora, ktorá by za jedno volebné obdobie dosiahla približne 200 000 000 eur. Navrhovatelia taktiež presvedčení, že v súčasnosti vyššie územné celky nedokážu plniť úlohy, ako znižovanie regionálnych nerovností, posilňovanie miestnej demokracie, alebo efektívna správa veci verejných. Vyššie územné celky od svojho vzniku naakumulovali do roku 2016 dlh vo výške 370 000 000 eur, participácia občanov vo voľbách do orgánov vyšších územných celkov od ich vzniku klesavú tendenciu a aj v súčasnosti môžeme pozorovať výrazné regionálne nerovnosti vyjadrené v ukazovateľoch HDP, nezamestnanosti a priemerných miezd medzi krajmi Slovenskej republiky.
Následné prerozdelenie výnosov z dane z príjmov fyzických osôb (ďalej „DPFO“) v ďalších návrhoch zákonov bude odzrkadľovať nové prerozdelenie kompetencií tak, aby bolo zabezpečené spravodlivé financovanie prenesených kompetencií novým zodpovedným subjektom. Systém financovania sa meniť nebude, zmení sa iba súčasný vzorec prerozdelenia DPFO v pomere 88% DPFO pre samosprávy a 12% DPFO pre štát. Všetky finančné záväzky vyšších územných celkov, vrátane doteraz naakumulovaného dlhu, budú prenesené na štát. Majetok a vlastné príjmy vyšších územných celkov budú prenesené na ten subjekt, ktorý bude zodpovedný za výkon prenesenej právomoci spojený s týmto majetkom alebo príjmom.
Prirodzene, všetky vyššie uvedené detaily nie súčasťou návrhu zákona, ale budú spoločne predmetom každého zo samostatných návrhov zákonov. Tento návrh sa sústreďuje na zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vzhľadom na zakotvenie vyšších územných celkov v jeho texte.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 až 6
Legislatívno-technická úprava súvisiaca so zrušením vyšších územných celkov.
K bodu 7
V oblasti preneseného výkonu štátnej správy sa ustanovuje pôsobnosť obcí aj pri stredných školách doteraz zriadených vyššími územnými celkami. Podmienkou pre prechod tejto pôsobnosti však bude súhlas dotknutej obce, pričom absencia tohto súhlasu v určenej lehote bude znamenať prechod tejto pôsobnosti na okresný úrad v sídle kraja.
K bodu 8 až 19
V súvislosti s prechodom pôsobností samosprávnych krajov na obce sa vykonávajú presuny doterajších ustanovení v § 9, ktorý sa týka samosprávnych krajov, do § 6 upravujúceho pôsobnosť obcí.
Všetky uvedené novelizačné body majú legislatívno-technický charakter, pretože nimi dochádza len k vypusteniu vyšších územných celkov z textu zákona a tam, kde je to potrebné, k ich nahradeniu obcami, pričom v iných smeroch k zmenám nedochádza.
K bodom 20 až 46
Ide o legislatívno-technické úpravy vo vzťahu k doplneniu pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja po zrušení vyšších územných celkov.
K bodu 47
Stanovujú sa podmienky prechodu zriaďovateľskej funkcie k stredným školám v pôsobnosti samosprávneho kraja na obce po získaní ich súhlasu, a v prípade absencie tohto súhlasu na okresné úrady v sídle krajov.
K bodu 48
Nakoľko samosprávne kraje nebudú zriaďovateľom podľa tohto zákona, vypúšťa sa aj ustanovenie o ich sankcionovaní okresným úradom v sídle kraja.
K bodu 49
Ide o vypustenie odkazu na § 9 ods. 5 vzhľadom na vypustenie celého § 9 v predchádzajúcich novelizačných bodoch.
K bodu 50
Dopĺňa sa prechodné ustanovenie v záujme zabezpečenia plynulého fungovania škôl a školských zariadení pod vedením orgánov ustanovených podľa doterajších predpisov po
zrušení vyšších územných celkov.
K Čl. II
Stanovuje sa účinnosť navrhovaných zmien tak, aby mali všetky príslušné orgány verejnej moci dostatočný časový priestor (cca viac než polovicu roka 2017) na ich aplikáciu v praxi.