NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 sa vypúšťajú slová „samosprávnych krajov“.
2.V § 2 odseku 1 sa vypúšťa písm. c).
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).
3.V § 3 odseku 4 druhej vete sa slová „podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 19 ods. 2 písm. c) a d)“.
4.V § 3 ods. 11 prvá veta znie: „Vo veci vymenúvania a odvolávania riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je orgán podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c), vystupuje za zriaďovateľa starosta obce alebo prednosta okresného úradu v sídle kraja.“.
5.V § 3 ods. 15 prvej vete sa slová „podľa § 19 ods. 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „podľa § 19 ods. 2 písm. b)“.
6.V § 4 ods. 3 znie:
„(3) Rada školy pri základných školách a rada školy pri stredných školách vyzve príslušný okresný úrad v sídle kraja a Štátnu školskú inšpekciu na delegovanie svojich zástupcov do rady školy na účely výberového konania s riadnym hlasom; v stredných zdravotníckych školách je prizývaný delegovaný zástupca Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.“.
7.V § 6 ods. 1 sa za slová „základné školy“ vkladajú slová „a po vyslovení súhlasu podľa § 35b ods. 1 stredné školy“.
8.V § 6 odseku 2 sa dopĺňa písm. i), ktoré znie:
„i) školy v prírode.“.
9.V § 6 odseku 5 prvej vete sa za slová „riaditeľ základnej školy“ vkladajú slová „alebo riaditeľ strednej školy“.
10.V § 6 odseku 8 písm. c) sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú sa slová:
„ak sa týkajú stredných škôl, pred vydaním sa prerokujú s príslušným okresným úradom v sídle kraja,“.
11.V § 6 odseku 8 písm. h) znie:
„h) prerokúva s riaditeľmi škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a s obecnou školskou radou“.
12.V § 6 odseku 8 písm. h) sa dopĺňa bod 9., ktorý znie:
„9. návrhy na zavedenie nových študijných a učebných odborov a zameraní,“.
13.V § 6 odseku 8 sa dopĺňajú písm. k) a l), ktoré znejú:
„k) prerokúva s príslušným ústredným orgánom štátnej správy a sociálnymi partnermi návrhy na zriadenie, zrušenie alebo obmedzenie činnosti, stredných odborných škôl,
l) spolupracuje s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a sociálnymi partnermi v otázkach odborného vzdelávania a prípravy mládeže na povolania,“.
14.V § 6 ods. 10 sa na konci pripájajú slová „najmä zverejňuje zoznamy voľných miest v stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.“.
15.V § 6 ods. 12 písm. b) sa vypúšťajú slová „do dovŕšenia 15 rokov veku“.
16.V § 6 ods. 12 písm. d) znie:
„d) poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času zriadených na území obce,“.
17.V § 6 odseku 12 písm. e) bode 2. sa vypúšťajú slová „do dovŕšenia 15 rokov veku“.
18.V § 6 odseku 12 písm. e) bode 3. sa za slová „okresných úradov v sídle kraja“ vkladajú slová „stredných škôl, stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborných učilíšť a praktických škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja“.
19.§ 9 sa vypúšťa.
20.V § 10 ods. 3 sa slová „samosprávny kraj“ nahrádzajú slovami „obec“.
21.V § 10 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a samosprávnych krajov“.
22.V § 11 ods. 3 sa vypúšťajú slová „samosprávnym krajom“.
23.V § 13 ods. 6 sa slová „§ 2 ods. 1 písm. a) d), f) a g)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. a) až c), e) a f)“.
24.V § 14 odseku 6 písm. j) sa vypúšťajú slová „samosprávnym krajom“.
25.V § 16 odseku 1 písm. k) znie:
„k) vyjadrenie obce, ak ide o materské školy, základné školy, stredné školy alebo školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja,“.
26.V § 16 odseku 1 písm. l) sa slová „podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 19 ods. 2 písm. c) a d)“.
27.V § 16 odseku 1 písm. m) znie:
„m) súhlas obce pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. c) a d), ak ide o jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov nad 15 rokov veku a stredné školy, školy v prírode, stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborné učilištia a praktické školy na území obce,“.
28.V § 17 ods. 5 sa slová „podľa § 19 ods. 2 písm. e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 19 ods. 2 písm. d)“.
29.V § 18 odseku 7 písm. k) znie:
„k) vyjadrenie obce, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou materskej školy, základnej školy, strednej školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja,“.
30.V § 18 odseku 7 písm. l) sa slová „podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e)“ nahrádzajú slovami „podľa § 19 ods. 2 písm. c) a d)“.
31.V § 18 odseku 7 písm. m) znie:
„m) súhlas obce pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. c) a d), ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou jazykovej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov nad 15 rokov veku, a o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou strednej školy, strednej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborného učilišťa a praktickej školy na území obce,“.
32.V § 19 odseku 2 sa vypúšťa písm. b).
Doterajšie písm. c) až e) sa označujú ako písm. b) až d).
33.V § 19 ods. 3 sa slová „podľa odseku 2 písm. d)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2 písm. c)“ a slová „podľa odseku 2 písm. e)“ sa nahrádzajú slovami „podľa odseku 2 písm. d)“.
34.V § 20 ods. 10 sa slová „§ 2 ods. 1 písm. b) d)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 1 písm. b) a c)“.
35.V § 24 odseku 1 druhej vete sa slová „orgánov obcí a samosprávnych krajov“ nahrádzajú slovami „a orgánov obcí“.
36.V § 24 odseku 9 sa slová „samosprávneho kraja“ nahrádzajú slovami „okresného úradu v sídle kraja“.
37.V § 24 odseku 10 písm. b) sa slová „samosprávneho kraja“ nahrádzajú slovami „okresného úradu v sídle kraja“.
38.V § 24 odseku 10 písm. c) sa slová „samosprávneho kraja“ nahrádzajú slovami „okresného úradu v sídle kraja“.
39.V § 24 odseku 10 písm. d) znie:
„d) k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území okresného úradu v sídle kraja z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálnym podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených okresným úradom v sídle kraja,“.
40.V § 24 odseku 10 písm. f) sa slová „samosprávneho kraja“ nahrádzajú slovami „okresného úradu v sídle kraja“.
41.V § 24 ods. 11 sa vypúšťajú slová „alebo samosprávny kraj“.
42.V § 24 odseku 14 tretej vete sa slová „rozpočtu samosprávneho kraja“ nahrádzajú slovami „prostriedkov pridelených okresným úradom v sídle kraja“.
43.V § 25 odseku 8 druhej vete sa slová „samosprávny kraj“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.
44.V § 25 ods. 10 znie:
„(10) Členmi územnej školskej rady traja zvolení zástupcovia z riaditeľov, traja zvolení zástupcovia z rodičov, štyria zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, a jeden delegovaný zástupca okresného úradu v sídle kraja.“.
45.V § 25 ods. 11 tretej vete sa vypúšťajú slová „predseda samosprávneho kraja a“.
46.V § 25 ods. 17 časť vety pred bodkočiarkou znie:
„Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa 4) pre stredné školy podľa § 6 ods. 1 členmi rady školy aj jeden delegovaný zástupca okresného úradu v sídle kraja a jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie“.
47.Za § 35a sa vkladá § 35b, ktorý znie:
㤠35b
(1) Zriaďovateľská pôsobnosť samosprávnych krajov ku stredným školám prechádza dňom 1. januára 2018 na obec, na území ktorej sa stredná škola nachádza, ak s tým obec vysloví predchádzajúci písomný súhlas doručený príslušnému samosprávnemu kraju a ministerstvu do 30. júna 2017.
(2) Ak obec predchádzajúci písomný súhlas podľa odseku 1 nevysloví, zriaďovateľská pôsobnosť samosprávnych krajov k týmto stredným školám prechádza dňom 1. januára na okresné úrady v sídle kraja. Ustanovenia tohto zákona o pôsobnosti obce k stredným školám sa na takto založenú pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja použijú primerane.“.
48.V § 37a odsek 4 znie:
„(4) Okresný úrad v sídle kraja uloží pokutu
a) do 663,50 eura obci, ktorá nezabezpečila činnosti podľa § 6 ods. 3,
b) do 1 659,50 eura obci, ktorá neplnila povinnosti podľa § 6 ods. 13 alebo ktorá porušila ustanovenia o počte žiakov v triedach.“.
49.V § 38 ods. 4 sa vypúšťajú slová „§ 9 ods. 5“.
50.Za § 39ha sa vkladá § 39hb, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39hb
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
Orgány školskej samosprávy, ktoré boli ustanovené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa do skončenia ich funkčného obdobia považujú za orgány školskej samosprávy ustanovené podľa tohto zákona.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem bodu 47 v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.