NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z. a zákona č. 337/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 sa vypúšťajú slová „a rozpočtov vyšších územných celkov“.
2.V § 2 sa číslo „70,0“ nahrádza číslom „88,0“.
3.§ 3 sa vypúšťa.
4.§ 4 znie:
㤠4
(1) Výnos dane podľa § 2 rozdeľuje a poukazuje obciam daňový úrad podľa kritérií, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením; vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví aj spôsob rozdeľovania a poukazovania tohto výnosu dane. Návrhy zmien kritérií a spôsobu rozdeľovania a poukazovania výnosu dane podľa § 2 sa dohodnú s republikovými združeniami obcí.
(2) Výnos dane podľa § 2 rozdeľuje a poukazuje daňový úrad obciam vo svojej územnej pôsobnosti.
(3) Štatistický úrad Slovenskej republiky poskytne Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), daňovým úradom prostredníctvom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a republikovým združeniam obcí údaje potrebné na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane podľa § 2 do 31. októbra príslušného kalendárneho roka v štruktúre určenej ministerstvom, ak § 7a neustanovuje inak; opravy chýb v poskytnutých údajoch ministerstvo akceptuje v termíne do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka.
(4) Subjekty verejnej správy2) poskytujú Štatistickému úradu Slovenskej republiky súčinnosť na účely odseku 3 vrátane poskytovania údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane podľa § 2.
(5) Podiel na výnose dane podľa § 2 sa poukazuje obciam najneskôr do 20. dňa bežného mesiaca za predchádzajúci mesiac.
(6) Preplatky a nedoplatky zistené k 31. decembru príslušného kalendárneho roka vzniknuté pri rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane podľa § 2 vyrovnajú daňové úrady s obcami do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.“.
5.Za § 7f sa vkladá § 7g, ktorý znie:
㤠7f
Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane obciam podľa § 2 v znení účinnom od 1. januára 2018 prvýkrát v januári 2018.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.