NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č.188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 216/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 49 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo samosprávnym krajom“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42) sa vypúšťa.
2.V § 53 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a samosprávnym krajom“.
3.V § 64 ods. 2 druhej vete sa slová „samosprávnemu kraju, do ktorého územnej pôsobnosti stredná škola patrí“ nahrádzajú slovami „ministerstvu školstva“.
4.V § 71 ods. 1 sa slová „a samosprávnemu kraju v ich“ nahrádzajú slovami „v jeho“.
5.V § 71 ods. 4 sa slová „a samosprávnym krajom“ nahrádzajú slovami „a obcou“.
6.V § 116 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo samosprávny kraj“.
7.V § 117 ods. 7 sa vypúšťajú slová „alebo samosprávny kraj“.
8.V § 140 ods. 9 sa vypúšťajú slová „alebo samosprávny kraj“.
9.V § 140 ods. 10 sa vypúšťajú slová „alebo samosprávny kraj“.
10.V § 141 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo samosprávny kraj“.
11.V § 141 ods. 6 sa vypúšťajú slová „alebo samosprávny kraj“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.