Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý a Katarína Macháčková predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2015 Z. z.
Cieľom predkladaného návrhu je úplné zrušenie vyšších územných celkov ku dňu 31.12.2017. Návrhom sa nestanovuje náhrada vyšších územných celkov, ale prenos ich súčasných kompetencií na štát a samosprávy.
Hlavným motívom k prijatiu návrhu je výrazná finančná úspora, ktorá by za jedno volebné obdobie dosiahla približne 200 000 000 eur. Navrhovatelia taktiež presvedčení, že v súčasnosti vyššie územné celky nedokážu plniť úlohy, ako znižovanie regionálnych nerovností, posilňovanie miestnej demokracie, alebo efektívna správa veci verejných. Vyššie územné celky od svojho vzniku naakumulovali do roku 2016 dlh vo výške 370 000 000 eur, participácia občanov vo voľbách do orgánov vyšších územných celkov od ich vzniku klesavú tendenciu a aj v súčasnosti môžeme pozorovať výrazné regionálne nerovnosti vyjadrené v ukazovateľoch HDP, nezamestnanosti a priemerných miezd medzi krajmi Slovenskej republiky.
V rámci princípu subsidiarity bude väčšina kompetencií prenesených na samosprávy a na štát sa prenesú iba tie kompetencie, ktoré nemôžu vykonávať obce a mestá samostatne, a to ani v rámci rozšírenej pôsobnosti. Pri používaní pojmu prenesenia kompetencií na štát navrhovatelia zdôrazňujú, že sa nejedná len o centralizáciu právomocí, ale aj o ich vykonávanie na úrovni okresných úradov a okresných úradov v sídle kraja, t. j. na úrovni orgánov miestnej štátnej správy.
Následné prerozdelenie výnosov z dane z príjmov fyzických osôb (ďalej „DPFO“) bude odzrkadľovať nové prerozdelenie kompetencií tak, aby bolo zabezpečené financovanie prenesených kompetencií novým zodpovedným subjektom. Systém financovania sa meniť nebude, zmení sa iba súčasný vzorec prerozdelenia DPFO v pomere 88% DPFO pre samosprávy a 12% DPFO pre štát. Všetky finančné záväzky vyšších územných celkov, vrátane doteraz naakumulovaného dlhu, budú prenesené na štát. Majetok a vlastné príjmy vyšších územných celkov budú prenesené na ten subjekt, ktorý bude zodpovedný za výkon prenesenej právomoci spojený s týmto majetkom alebo príjmom.
Tento návrh sa sústreďuje na prerozdelenie kompetencií v oblasti divadelnej činnosti a hudobnej činnosti. Zriaďovateľská funkcia k divadlu a hudobnej inštitúcií v pôsobnosti samosprávneho kraja prejde na obec, v územnom obvode ktorej sa divadlo alebo hudobná inštitúcia nachádza. Pokiaľ by však takéto divadlo alebo hudobná inštitúcia boli považované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za subjekty s nadokresným významom, bude možné, aby prešli práve pod tento ústredný orgán štátnej správy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 až 8
Všetky uvedené novelizačné body majú legislatívno-technický charakter, pretože nimi dochádza len k vypusteniu vyšších územných celkov z textu zákona, pričom zákonom priznané kompetencie v zásade prechádzajú na obce a mestá; inak k zmenám v súčasnom zákone nedochádza.
K bodu 9 a 10
Na základe predmetných ustanovení sa vytvára možnosť prenosu zriaďovateľských kompetencií v oblasti divadelnej a hudobnej činnosti aj na ministerstvo kultúry, pokiaľ usúdi, že v prípade určitej inštitúcie to považuje za vhodné.
K Čl. II
Stanovuje sa účinnosť navrhovaných zmien tak, aby mali všetky príslušné orgány verejnej moci dostatočný časový priestor (cca viac než polovicu roka 2017) na ich aplikáciu v praxi.