NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2015 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 2 písm. h) a i) znejú:
„h) podporuje plynulý a vyvážený rozvoj základných divadelných a hudobných druhov, poskytuje záväzné stanovisko k zlúčeniu alebo k zrušeniu divadla alebo hudobnej inštitúcie, ktorej zriaďovateľom je obec, ak ide o divadlo alebo o hudobnú inštitúciu, ku ktorým prešla zriaďovateľská funkcia z orgánu štátnej správy na obec,
i) poskytuje záväzné stanovisko k prevodu zriaďovateľskej pôsobnosti k divadlu alebo k hudobnej inštitúcii z obce dohodou na iného zriaďovateľa, ak ide o divadlo alebo hudobnú inštitúciu, ku ktorým prešla zriaďovateľská funkcia z orgánu štátnej správy na obec.“.
2.V § 4 ods. 1 znie:
„(1) Samosprávnu pôsobnosť na úseku divadelnej činnosti a hudobnej činnosti vykonáva
obec.“.
3.V § 4 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
4.V § 4 ods. 4 sa slová „podľa odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2“.
5.V § 4 odseku 5 prvá veta znie: „Zriaďovateľ divadla alebo hudobnej inštitúcie podľa odseku 2 je povinný vyžiadať si pred zrušením alebo zlúčením divadla alebo hudobnej inštitúcie alebo pred prevodom zriaďovateľskej funkcie k nim dohodou na iného zriaďovateľa záväzné stanovisko ministerstva, ak ide o divadlo alebo o hudobnú inštitúciu, ku ktorým prešla zriaďovateľská funkcia z orgánu štátnej správy na obec.“.
6.V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „samosprávny kraj alebo“.
7.V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú slová „samosprávny kraj“.
8.V § 12 odseku 2 písm. a) znie:
„a) bola zamestnancom štátneho divadla, štátnej hudobnej inštitúcie, právnickej osoby podľa osobitného predpisu6), divadla v pôsobnosti obce alebo orgánu štátnej správy, ak ide o divadlo, ku ktorému prešla zriaďovateľská funkcia zo samosprávneho kraja, alebo hudobnej inštitúcie v pôsobnosti obce alebo orgánu štátnej správy, ku ktorej prešla zriaďovateľská funkcia zo samosprávneho kraja, a to najmenej“.
9.Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14b
Osobitné ustanovenie k zriaďovateľskej pôsobnosti
Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže ministerstvo do 30. júna 2017 určiť, že divadlo alebo hudobná inštitúcia, ktoré boli podľa doterajších predpisov v pôsobnosti samosprávneho kraja, sa od 1. januára 2018 považujú za štátne divadlo alebo štátnu hudobnú inštitúciu zriadené ministerstvom.“.
10.Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
Zriaďovateľská funkcia k divadlu a hudobnej inštitúcií, ktoré boli do 31. decembra 2017 v pôsobnosti samosprávneho kraja, prechádza na obec, v územnom obvode ktorej sa divadlo alebo hudobná inštitúcia nachádza.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I bodu 9, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.