NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona č. 38/2014 Z. z., zákona č. 126/2015 Z. z. a zákona č. 376/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 odseku 1 sa vypúšťa písm. b).
Doterajšie písm. c) sa označuje ako písm. b).
2.V § 3 odseku 4 sa vypúšťa písm. b).
Doterajšie písm. c) a d) sa označujú ako písm. b) a c).
3.V § 7 ods. 3 znie:
„(3) Múzeum s múzejnou dokumentáciou vybraného regiónu a galériu s galerijnou dokumentáciou vybraného regiónu zriaďuje obec po predchádzajúcom písomnom súhlase ministerstva. Ministerstvo môže určiť po získaní písomného súhlasu zriaďovateľa vybrané múzeum alebo vybranú galériu ako pracovisko s koordinačnou, metodickou a odborno-poradenskou pôsobnosťou pre múzeá a galérie v územnom obvode kraja a pre vlastníkov a správcov predmetov kultúrnej hodnoty.“.
4.V § 10 ods. 9 sa slová „alebo vyšší územný celok do správy múzea alebo galérie, zriadenými vyšším územným celkom alebo obcou“ nahrádzajú slovami „do správy múzea alebo galérie zriadenými obcou“.
5.V § 10 odsek 10 znie:
„(10) Pri zbierkovom predmete múzea alebo galérie, ktoré zriadené podľa § 3 ods. 1 písm. b), možno dôvod vyradenia podľa odseku 8 písm. e) uplatniť len vtedy, ak sa na základe zmluvy podľa osobitného predpisu17) uskutoční prevod jeho správy na múzeum alebo galériu zriadených tým istým zriaďovateľom, alebo sa uskutoční prevod jeho vlastníctva na obec do správy ňou zriadeného múzea alebo galérie podľa § 3 ods. 1 písm. b), alebo na iné múzeum alebo galériu, ktoré sú zriadené podľa § 3 ods. 1 písm. a).
6.Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Osobitné ustanovenie k zriaďovateľskej pôsobnosti
Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže ministerstvo do 30. júna 2017 určiť, že múzeum alebo galéria, ktoré boli podľa doterajších predpisov v pôsobnosti samosprávneho kraja, sa od 1. januára 2018 považujú za múzeum alebo galériu zriadené ministerstvom.“.
7.Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„21a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1) Zriaďovateľská funkcia k múzeu alebo galérii zriadených do 31. decembra 2017 vyšším územným celkom prechádza na obec, v územnom obvode ktorej sa múzeum alebo galéria nachádza.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa primerane použije na múzeum alebo galériu, ktorá je do 31. decembra 2017 organizačným útvarom právnickej osoby zriadenej vyšším územným celkom.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018 okrem čl. I bodu 6, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.