NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z., ústavného zákona č. 566/2005 Z. z., ústavného zákona č. 181/2006 Z. z. a ústavného zákona č. 344/2015 Z. z. sa mení takto:
1. V Čl. 2 ods. 3 písm. n) sa vypúšťajú slová „a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov“.
2. V Čl. 3 ods. 3 písm. n) sa vypúšťajú slová „a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov“.
3. V Čl. 6 odseku 3 sa čiarka za slovami „okresné úrady“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a vyššie územné celky“.
4. V Čl. 9 odseku 2 sa čiarka za slovom „okresov“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a vyšším územným celkom“.
5. V Čl. 9 odseku 4 sa čiarka za slovom „okresov“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a vyššiemu územnému celku“.
6. V Čl. 9 odseku 6 druhej vete sa čiarka za slovami „Policajného zboru“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a predseda vyššieho územného celku“.
7. V Čl. 11 odseku 2 sa vypúšťajú slová „a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov“ a slová „poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov, predsedov vyšších územných celkov“.
8. V Čl. 11 odseku 6 časti vety za bodkočiarkou sa vypúšťajú slová „a vyššie územné celky“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.