NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z, zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z. a zákona č. 356/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „samosprávneho“.
2.V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú slová „príslušný samosprávny kraj a“.
3.§ 11 znie:
㤠11
Vydávanie povolení
Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie
a) ambulancie,
b) špecializovanej nemocnice,
c) zariadenia biomedicínskeho výskumu,
d) tkanivového zariadenia,
e) referenčného laboratória,
f) zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
g) stacionára,
h) polikliniky,
i) agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
j) zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
k) všeobecnej nemocnice,
l) liečebne,
m) hospicu,
n) domu ošetrovateľskej starostlivosti,
o) mobilného hospicu.“.
4.V § 12 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo samosprávny kraj“.
5.V § 21 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo samosprávny kraj“.
6.V § 21 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
7.V § 26 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 2 a 3.
8.V § 39a odseku 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „samosprávnych krajov alebo“.
9.V § 49 odseku 1 písm. p) sa vypúšťajú slová „so samosprávnym krajom“.
10.V § 78 odseku 1 sa vypúšťa písm. f).
11.V § 78 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „orgánom a inštitúciám podľa odseku 1 písm. a) až e)“.
Doterajšie písm. a) a b) sa vypúšťajú.
12.V § 79 odseku 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „a túto skutočnosť oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju“.
13.V § 79 odseku 1 písm. v) sa slová „samosprávnym krajom“ nahrádzajú slovami „ministerstvom zdravotníctva“.
14.V § 79 odseku 1 písm. za) sa slová „samosprávnym krajom“ nahrádzajú slovami „ministerstvom zdravotníctva“.
15.V § 79 odseku 1 písm. zu) sa slová „samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia“ nahrádzajú slovami „ministerstvu zdravotníctva“.
16.V § 79 odseku 1 písm. zw) sa slová „samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia“ nahrádzajú slovami „ministerstvu zdravotníctva“.
17.V § 81 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „aj“.
18.V § 81 ods. 1 písm. f) sa slová „ustanovení § 7 ods. 8 a 9 a § 40 ods. 13 a 16“ nahrádzajú slovami „ustanovení § 7 ods. 8 a 9, § 40 ods. 13 a 16 a § 79 ods. 1 písm. g), za), zu) až zw) a ah)“.
19.V § 81 ods. 1 sa vypúšťa písm. g).
20.V § 82 sa odsek 6 dopĺňa písm. g) a h), ktoré znejú:
„g) do 3319 eur poskytovateľovi za porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 79 ods. 1 písm. g), za), zu) až zw),
h) do 16 596 eur za porušenie povinnosti ustanovenej v § 79 ods. 1 písm. ah).“.
21.V § 82 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 9 a 10.
22.V § 82 ods. 10 sa slová „podľa odsekov 1 9“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 8“.
23.V § 83 odseku 4 sa vypúšťa druhá veta.
24.V § 92 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.