NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. a zákona č. 378/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Slová „vyšší územný celok“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte zákona okrem prechodných ustanovení nahrádzajú slovami „kraj“ v príslušnom gramatickom tvare.
2.V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vyšších územných celkov“.
3.V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písm. c).
Doterajšie písm. d) až i) sa označujú ako písm. c) až h).
4.V § 7 ods. 2 sa slová „vyšší územný celok“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.
5.V § 7 ods. 7 sa slová „zastupiteľstvo vyššieho územného celku“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.
6.V § 7 sa ods. 8 vypúšťa.
7.V nadpise tretej časti sa vypúšťajú slová „vyšších územných celkov“.
8.Nadpis pod § 11 znie: „Okresný úrad v sídle kraja“.
9.V § 11 sa slová „vyšší územný celok vo svojej pôsobnosti“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja vo svojej pôsobnosti“.
10.V § 12 písm. b) sa slová „vyššiemu územnému celku“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu v sídle kraja“.
11.V § 12 písm. c) znie:
„c) spolupracuje s okresným úradom v sídle kraja, v územnom obvode ktorého sa obec nachádza, na príprave a realizácii programu rozvoja kraja a na účely evidencie poskytuje okresnému úradu v sídle kraja program rozvoja obce“.
12.V § 13 odseku 1 písm. g) znie:
„g) okresný úrad v sídle kraja“.
13.V § 14 ods. 3 sa slová „vyšší územný celok“ nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“.
14.V poznámke pod čiarou k odkazu 2a) sa vypúšťajú slová „zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.