Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý a Katarína Macháčková predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Cieľom predkladaného návrhu je umožniť úplné zrušenie vyšších územných celkov ku dňu 31.12.2017, a to tak, aby nebola stanovená náhrada vyšších územných celkov, ale prenos ich súčasných kompetencií na štát, obce a mestá. Nakoľko zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov stanovuje vo svojej oblasti v súčasnosti významné kompetencie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, okresným úradom v sídle kraja, iným okresným úradom a obciam, predkladatelia majú za to, že v tejto oblasti nie je nevyhnutné prenášať na ďalší orgán kompetencie zväčša koordinačnej povahy, ktoré zákon priznáva vyšším územným celkom.
Vo všeobecnosti je hlavným motívom k zrušeniu vyšších územných celkov výrazná finančná úspora, ktorá by za jedno volebné obdobie dosiahla približne 200 000 000 eur. Navrhovatelia taktiež presvedčení, že v súčasnosti vyššie územné celky nedokážu plniť úlohy, ako znižovanie regionálnych nerovností, posilňovanie miestnej demokracie, alebo efektívna správa veci verejných. Vyššie územné celky od svojho vzniku naakumulovali do roku 2016 dlh vo výške 370 000 000 eur, participácia občanov vo voľbách do orgánov vyšších územných celkov od ich vzniku klesavú tendenciu a aj v súčasnosti môžeme pozorovať výrazné regionálne nerovnosti vyjadrené v ukazovateľoch HDP, nezamestnanosti a priemerných miezd medzi krajmi Slovenskej republiky.
Následné prerozdelenie výnosov z dane z príjmov fyzických osôb (ďalej „DPFO“) v ďalších návrhoch zákonov bude odzrkadľovať nové prerozdelenie kompetencií tak, aby bolo zabezpečené spravodlivé financovanie prenesených kompetencií novým zodpovedným subjektom. Systém financovania sa meniť nebude, zmení sa iba súčasný vzorec prerozdelenia DPFO v pomere 88% DPFO pre samosprávy a 12% DPFO pre štát. Všetky finančné záväzky vyšších územných celkov, vrátane doteraz naakumulovaného dlhu, budú prenesené na štát. Majetok a vlastné príjmy vyšších územných celkov budú prenesené na ten subjekt, ktorý bude zodpovedný za výkon prenesenej právomoci spojený s týmto majetkom alebo príjmom.
Prirodzene, všetky vyššie uvedené detaily nie súčasťou návrhu zákona, ale budú spoločne predmetom každého zo samostatných návrhov zákonov. Tento návrh sa sústreďuje na zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 až 6, 8 a 9
Všetky uvedené novelizačné body majú legislatívno-technický charakter, pretože nimi dochádza len k vypusteniu vyšších územných celkov z textu zákona, pričom zákonom priznané kompetencie v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva navrhovatelia nepovažujú za nevyhnutné prenášať na zvyšné orgány, ktorých kompetencie zákonom beztak rozsiahlo dané.
K bodom 7 a 10
Podľa platnej a účinnej právnej úpravy môžu vyšší územný celok a obec v jeho územnom obvode spoločne zriadiť krízový fond územnej samosprávy, v ktorom sa sústreďujú finančné prostriedky samosprávneho kraja, obce v jeho územnom obvode, prípadne inej právnickej osoby, fyzickej osoby podnikateľa a fyzickej osoby. Vzhľadom na zrušenie vyšších územných celkov sa navrhuje, aby finančné prostriedky vyššieho územného celku sústredené vo fonde prešli na obec, o ktorej tak určí rada fondu ako orgán vykonávajúci jeho správu.
K Čl. II
Stanovuje sa účinnosť navrhovaných zmien tak, aby mali všetky príslušné orgány verejnej moci dostatočný časový priestor (cca viac než polovicu roka 2017) na ich aplikáciu v praxi.