NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 568/2005 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „samosprávne kraje“.
2. V § 7 sa vypúšťajú slová „samosprávne kraje“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a) sa vypúšťa.
3. V § 11 sa vypúšťajú slová „samosprávnymi krajmi“.
4. V nadpise tretej hlavy sa vypúšťajú slová „samosprávnych krajov“.
5. V § 14 ods. 4 sa vypúšťajú slová „samosprávny kraj“.
6. § 14a sa vypúšťa.
7. V § 15 sa dopĺňajú odseky 3 až 5, ktoré znejú:
„(3) Obce môžu spoločne zriadiť krízový fond územnej samosprávy (ďalej len „fond“), v ktorom sa sústreďujú finančné prostriedky obcí, prípadne inej právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktoré možno poskytnúť na
a) odstránenie následkov mimoriadnej udalosti na nehnuteľnosti obce,
b) vykonávanie preventívnych opatrení na zabránenie vzniku mimoriadnej udalosti.
(4) Fond nie je právnická osoba. Správu fondu vykonáva rada fondu.
(5) Spôsob ustanovenia rady fondu, podrobnosti o zdrojoch fondu a o správe fondu upravuje štatút fondu, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.“.
8. V § 18 ods. 2 sa vypúšťajú slová „samosprávnych krajov“.
9. V § 18a ods. 7 sa vypúšťajú slová „samosprávneho kraja“.
10. Za § 36b sa vkladá § 36c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠36c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
Finančné prostriedky samosprávneho kraja sústredené vo fonde podľa doterajších predpisov sa považujú za finančné prostriedky obce, o ktorej tak určí rada fondu.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.