Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý a Katarína Macháčková predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Cieľom predkladaného návrhu je úplné zrušenie vyšších územných celkov ku dňu 31.12.2017. Návrhom sa nestanovuje náhrada vyšších územných celkov, ale prenos ich súčasných kompetencií na štát, obce a mestá.
Hlavným motívom k prijatiu návrhu je výrazná finančná úspora, ktorá by za jedno volebné obdobie dosiahla približne 200 000 000 eur. Navrhovatelia taktiež presvedčení, že v súčasnosti vyššie územné celky nedokážu plniť úlohy, ako znižovanie regionálnych nerovností, posilňovanie miestnej demokracie, alebo efektívna správa veci verejných. Vyššie územné celky od svojho vzniku naakumulovali do roku 2016 dlh vo výške 370 000 000 eur, participácia občanov vo voľbách do orgánov vyšších územných celkov od ich vzniku klesavú tendenciu a aj v súčasnosti môžeme pozorovať výrazné regionálne nerovnosti vyjadrené v ukazovateľoch HDP, nezamestnanosti a priemerných miezd medzi krajmi Slovenskej republiky.
V rámci princípu subsidiarity bude väčšina kompetencií prenesených na obce a mestá a na štát sa prenesú iba tie kompetencie, ktoré nemôžu vykonávať obce a mestá samostatne, a to ani v rámci rozšírenej pôsobnosti. Pri používaní pojmu prenesenia kompetencií na štát navrhovatelia zdôrazňujú, že sa nejedná len o centralizáciu právomocí, ale aj o ich vykonávanie na úrovni okresných úradov a okresných úradov v sídle kraja, t. j. na úrovni orgánov miestnej štátnej správy.
Ak v súčasnosti vykonáva vyšší územný celok určitú kompetenciu ako originálnu, tak sa v zásade aj ako originálna prenesie a ak vykonáva kompetenciu ako prenesený výkon štátnej správy, tak takýto charakter si kompetencia zachová aj po prenesení.
Následné prerozdelenie výnosov z dane z príjmov fyzických osôb (ďalej „DPFO“) bude odzrkadľovať nové prerozdelenie kompetencií tak, aby bolo zabezpečené spravodlivé financovanie prenesených kompetencií novým zodpovedným subjektom. Systém financovania sa meniť nebude, zmení sa iba súčasný vzorec prerozdelenia DPFO v pomere 88% DPFO pre samosprávy a 12% DPFO pre štát. Všetky finančné záväzky vyšších územných celkov, vrátane doteraz naakumulovaného dlhu, budú prenesené na štát. Majetok a vlastné príjmy vyšších územných celkov budú prenesené na ten subjekt, ktorý bude zodpovedný za výkon prenesenej právomoci spojený s týmto majetkom alebo príjmom.
Prirodzene, vyššie uvedené detaily nie súčasťou návrhu ústavného zákona, ale budú predmetom samostatných návrhov zákonov. Tento návrh sa sústreďuje na Ústavu Slovenskej republiky vzhľadom na ústavnú fixáciu vyšších územných celkov, ktorú je potrebné vyriešiť pri zámere ich zrušenia a následného prerozdelenia kompetencií na zákonnej úrovni.
Návrh ústavného zákona je v súlade s materiálnym jadrom Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 až 15
Všetky uvedené novelizačné body majú legislatívno-technický charakter, pretože nimi dochádza len k vypusteniu vyšších územných celkov z ústavného textu, pričom v iných smeroch nedochádza k jeho zmene. Základom územnej samosprávy ostáva obec, ako to vyjadruje Ústava Slovenskej republiky v platnom a účinnom znení.
K bodu 16
Prechodným ustanovením sa predlžuje volebné obdobie poslancov vyšších územných celkov a predsedov vyšších územných celkov zvolených vo voľbách v roku 2013, a to približne o jeden mesiac (k 31.12.2017). Dôvodom tohto predĺženia je možnosť plynulého skončenia činnosti vyšších územných celkov. Nakoľko predĺženie sa bude týkať len posledných členov orgánov vyšších územných celkov, navrhovatelia to považujú za korektné a v súlade s ústavnými princípmi, na ktorých je ústavný systém Slovenskej republiky založený.
K Čl. II
Stanovuje sa účinnosť navrhovaných zmien tak, aby mali všetky príslušné orgány verejnej moci dostatočný časový priestor (cca viac než polovicu roka 2017) na ich aplikáciu v praxi.