NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ústavného zákonač. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákonač. 100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z., ústavného zákona č. 161/2014 Z. z., ústavného zákona č. 306/2014 Z. z. a ústavného zákonač. 427/2015 Z. z. sa mení takto:
1. V Čl. 30 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov.“
2. V Čl. 60 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, verejnoprávnych inštitúcií, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, obcí, právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, právnických osôb s majetkovou účasťou verejnoprávnych inštitúcií, právnických osôb s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky, právnických osôb s majetkovou účasťou obcí alebo právnických osôb založených obcami,“.
3. V Čl. 60 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) obce, právnické osoby zriadené obcami a právnické osoby s majetkovou účasťou obcí,“.
4. V Čl. 64 sa vypúšťa druhá veta.
5. V Čl. 64a prvá veta znie:
„Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.“.
6. Článok 65 znie:
„Čl. 65
„(1) Obec je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami.
(2) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, ako aj zo štátnych dotácií. Zákon ustanoví, ktoré dane a poplatky príjmom obce. Štátnych dotácií sa možno domáhať len v medziach zákona.“.
7. V Čl. 66 odseku 1 prvej vete sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „rovnaké právo združovať sa s inými vyššími územnými celkami má aj vyšší územný celok“.
8. V Čl. 67 odsek 1 znie:
„(1) Územná samospráva sa uskutočňuje na zhromaždeniach obyvateľov obce, miestnym referendom alebo orgánmi obce. Spôsob vykonania miestneho referenda ustanoví zákon.“.
9. V Čl. 67 odseku 2 sa vypúšťajú slová „a vyššiemu územnému celku“.
10. V Čl. 67 odseku 3 sa vypúšťajú slová „a vyššieho územného celku“.
11. V Čl. 68 sa vypúšťajú slová „a vyšší územný celok“.
12. V Čl. 69 sa vypúšťajú odseky 4 až 6.
13. V Čl. 71 odseku 1 sa vypúšťajú slová „a vyšší územný celok“.
14. V Čl. 71 odseku 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „a vyšší územný celok“.
15. V Čl. 71 odseku 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo na vyšší územný celok“.
16. Za Čl. 154d sa vkladá čl. 154e, ktorý znie:
„Čl. 154e
Volebné obdobie poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov a predsedov vyšších územných celkov zvolených vo voľbách v roku 2013 skončí 31. decembra 2017.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.