NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti sa mení a dopĺňa takto:
1. V Čl. 3 ods. 4 štvrtej vete sa vypúšťajú slová „predsedu vyššieho územného celku“ a slová „a poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku“.
2. V Čl. 5 ods. 6 písmene d) sa slová „a vyšší územný celok povinní“ nahrádzajú slovami „je povinná“.
3. V Čl. 5 ods. 7 písmene b) sa slová „a vyšší územný celok povinní“ nahrádzajú slovami „je povinná“.
4. V Čl. 6 ods. 1 prvej vete a druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo vyššieho územného celku“.
5. V Čl. 6 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo vyššiemu územnému celku“.
6. V Čl. 6 odsek 3 znie:
„(3) Ak celková suma dlhu obce dosiahne 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a viac, obec je povinná zaplatiť pokutu, ktorú ukladá ministerstvo financií, a to vo výške 5 % z rozdielu medzi celkovou sumou dlhu a 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Celkovú sumu dlhu obce ustanovuje zákon.“.
7. V Čl. 6 odsek 4 znie:
„(4) Povinnosť uplatňovať ustanovenie odseku 3 sa neuplatní počas 24 mesiacov počnúc prvým dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva , ak nebola vo voľbách ako nový starosta alebo nový primátor zvolená istá fyzická osoba, ako v predchádzajúcom volebnom období.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.