Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý a Katarína Macháčková predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
Cieľom predkladaného návrhu je umožniť úplné zrušenie vyšších územných celkov ku dňu 31.12.2017, a to tak, aby nebola stanovená náhrada vyšších územných celkov, ale prenos ich súčasných kompetencií na štát, obce a mestá. Nakoľko ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. počíta s existenciou vyšších územných celkov, je z legislatívneho hľadiska potrebné ich vypustenie aj z jeho textu.
Hlavným motívom k tomuto kroku je výrazná finančná úspora, ktorá by za jedno volebné obdobie dosiahla približne 200 000 000 eur. Navrhovatelia taktiež presvedčení, že v súčasnosti vyššie územné celky nedokážu plniť úlohy, ako znižovanie regionálnych nerovností, posilňovanie miestnej demokracie, alebo efektívna správa veci verejných. Vyššie územné celky od svojho vzniku naakumulovali do roku 2016 dlh vo výške 370 000 000 eur, participácia občanov vo voľbách do orgánov vyšších územných celkov od ich vzniku klesavú tendenciu a aj v súčasnosti môžeme pozorovať výrazné regionálne nerovnosti vyjadrené v ukazovateľoch HDP, nezamestnanosti a priemerných miezd medzi krajmi Slovenskej republiky.
V rámci princípu subsidiarity bude väčšina kompetencií prenesených na obce a mestá a na štát sa prenesú iba tie kompetencie, ktoré nemôžu vykonávať obce a mestá samostatne, a to ani v rámci rozšírenej pôsobnosti. Pri používaní pojmu prenesenia kompetencií na štát navrhovatelia zdôrazňujú, že sa nejedná len o centralizáciu právomocí, ale aj o ich vykonávanie na úrovni okresných úradov a okresných úradov v sídle kraja, t. j. na úrovni orgánov miestnej štátnej správy.
Ak v súčasnosti vykonáva vyšší územný celok určitú kompetenciu ako originálnu, tak sa v zásade aj ako originálna prenesie a ak vykonáva kompetenciu ako prenesený výkon štátnej správy, tak takýto charakter si kompetencia zachová aj po prenesení.
Následné prerozdelenie výnosov z dane z príjmov fyzických osôb (ďalej „DPFO“) bude odzrkadľovať nové prerozdelenie kompetencií tak, aby bolo zabezpečené spravodlivé financovanie prenesených kompetencií novým zodpovedným subjektom. Systém financovania sa meniť nebude, zmení sa iba súčasný vzorec prerozdelenia DPFO v pomere 88% DPFO pre samosprávy a 12% DPFO pre štát. Všetky finančné záväzky vyšších územných celkov, vrátane doteraz naakumulovaného dlhu, budú prenesené na štát. Majetok a vlastné príjmy vyšších územných celkov budú prenesené na ten subjekt, ktorý bude zodpovedný za výkon prenesenej právomoci spojený s týmto majetkom alebo príjmom.
Prirodzene, vyššie uvedené detaily nie súčasťou návrhu ústavného zákona, ale budú predmetom samostatných návrhov zákonov. Tento návrh sa sústreďuje na ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v
znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. vzhľadom na zakotvenie vyšších územných celkov v jeho texte.
Návrh ústavného zákona je v súlade s materiálnym jadrom Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 až 15
Všetky uvedené novelizačné body majú legislatívno-technický charakter, pretože nimi dochádza len k vypusteniu vyšších územných celkov z textu ústavného zákona, pričom v iných smeroch nedochádza k jeho zmene.
K bodu 16
Prechodným ustanovením sa zabezpečuje, aby zrušenie vyšších územných celkov automaticky neznamenalo aj skončenie výkonu kontroly nad poslancami zastupiteľstiev vyšších územných celkov a predsedami vyšších územných celkov v zmysle ústavného zákona o konflikte záujmov. Po zrušení vyšších územných celkov by títo verejní funkcionári ešte museli podať oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2017, avšak inému orgánu (Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií), pretože komisia zastupiteľstva vyššieho územného celku a ani zastupiteľstvo vyššieho územného celku po 31. decembri 2017 nebudú môcť vyvodiť osobitnú ústavnoprávnu zodpovednosť. Uvedené platí obdobne aj na tzv. post-zamestnanecké obmedzenia a ďalšiu činnosť predsedov vyšších územných celkov, ktorú budú vykonávať po 31. decembri 2017.
K Čl. II
Stanovuje sa účinnosť navrhovaných zmien tak, aby mali všetky príslušné orgány verejnej moci dostatočný časový priestor (cca viac než polovicu roka 2017) na ich aplikáciu v praxi.