NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V Čl. 2 odseku 1 sa vypúšťajú písmená q) a r).
Doterajšie písmená s) až zk) sa označujú ako písmená q) až zi).
2. V Čl. 4 ods. 2 písm. c) body 3 až 5 znejú:
„3. štátnym podnikom, štátnym fondom, s Fondom národného majetku Slovenskej republiky alebo inou právnickou osobou zriadenou štátom,
4. rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou zriadenou obcou,
5. inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky alebo obce.
Doterajšie body 6 až 7 sa vypúšťajú.
3. V Čl. 5 ods. 4 písmeno c) znie:
„c) obce v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou obce.“.
5. V Čl. 5 odseku 6 prvej vete sa slová „verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 písm. p) a r)“ nahrádzajú slovami „poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach“.
6. V Čl. 7 ods. 5 sa písmeno c) vypúšťa.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
7. V Čl. 7 ods. 7 druhá veta znie:
„Oznámenie podané podľa odseku 5 písm. c) a d) zverejňuje akademický senát na internetovej stránke verejnej vysokej školy a výbor na internetovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky.“.
8. V Čl. 8 odseku 1 sa písmeno q) vypúšťa a písmeno t) sa nahrádza písmenom r).
9. V Čl. 9 ods. 1 písm. a) sa slová „t) až zk)“ nahrádzajú slovami „r) až zi)“.
10. V Čl. 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c)
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
11. V Čl. 9 ods. 1 písm. d) sa písmeno s) nahrádza písmenom q).
12. V Čl. 9 ods. 5 tretej vete sa vypúšťajú slová „rozhodnutie orgánu podľa odseku 1 písm. c) sa doručí aj predsedovi vyššieho územného celku alebo podpredsedovi vyššieho územného celku, ak konanie smeruje proti predsedovi vyššieho územného celku,“.
13. V Čl. 9 ods. 11 písm. a) sa slová „t) až zk)“ nahrádzajú slovami „r) až zi)“.
14. V Čl. 9 ods. 11 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až e) sa označujú ako písmená c) až d).
15. V Čl. 9 ods. 11 písm. d) sa písmeno s) nahrádza písmenom q).
16. Za Čl. 12a sa vkladá Čl. 12b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Čl. 12b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1) Povinnosti a obmedzenia ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 písm. q) a r) ostávajú nedotknuté.
(2) Konanie proti verejným funkcionárom podľa čl. 2 ods. 1 písm. q) a r) uskutočňuje po nadobudnutí účinnosti tohto ústavného zákona výbor.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018.