NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z. a zákona č. 440/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 120 ods. 2 sa za slová „(§ 122)“ vkladajú čiarka a slová „mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu (§ 122a)“.
2. Za § 122 sa vkladá § 122a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 122a
Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu
(1)Za prácu v sobotu patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie v sume najmenej 50 % jeho priemerného zárobku.
(2)Za prácu v nedeľu patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie v sume najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.
(3)Ak sviatok pripadne na sobotu alebo nedeľu, uplatní sa mzdové zvýhodnenie podľa odseku 1 alebo 2 a zároveň mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. Ustanovenia § 122 ods. 2, 4 a 5 sa uplatnia rovnako.
3.Za § 252l sa vkladá § 252m, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 252m
Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2017
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. májom 2017. Právne úkony urobené pred 1. májom 2017 a nároky, ktoré z nich vznikli, sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 30. apríla 2017.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2017.