NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2017,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č.188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 216/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 18 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Škola, ktorá fyzickej osobe, u ktorej došlo k zmene mena, priezviska, alebo rodného čísla z dôvodu zmeny pohlavia,18a) vydala pred touto zmenou doklad o získanom vzdelaní obsahujúci jej pôvodné meno, priezvisko alebo rodné číslo, je povinná vydať na jej žiadosť do 30 dní od podania žiadosti nový doklad o získanom vzdelaní obsahujúci jej nové meno, priezvisko alebo rodné číslo. Žiadateľ je povinný zmenu mena, priezviska alebo rodného čísla preukázať verejnou listinou podľa osobitných predpisov.18b) Nový doklad o získanom vzdelaní obsahuje namiesto podpisov len tituly, mená a priezviská, pričom v doložke je uvedené: „Tento odpis vrátane totožnosti osoby uvedenej v doklade o získanom vzdelaní svojím obsahom zodpovedá prvopisu“. Doložka obsahuje podpis štatutárneho orgánu školy, ako aj odtlačok pečiatky a dátum. Škola môže od žiadateľa požadovať úhradu nákladov za vydanie nového dokladu o získanom vzdelaní v sume najviac 10 eur.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18a a 18b znejú:
18a) § 6 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
300/1993 Z. z.
o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
18b) Zákon č. 301/1995 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2017.