DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
* Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
Osoby, ktoré zmenili pohlavie, majú zmenenú úradnú identitu mení sa im meno, priezvisko i rodné číslo a dostávajú nový preukaz totožnosti, hoci doklad totožnosti znie na ich pôvodné meno. V reálnom živote sa tak dostávajú do zložitých životných situácií, keď musia najčastejšie na výberových konaniach ako uchádzači o zamestnanie vysvetľovať a preukazovať, prečo ich diplom znie na iné meno. Uvedená skutočnosť ich ako uchádzačov o zamestnanie značným spôsobom znevýhodňuje.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom predloženého návrhu je zmeniť dnešný stav, ktorý osoby so zmeneným pohlavím znevýhodňuje ako uchádzačov o zamestnanie; ako bolo spomenuté vyššie - dôvodom ich znevýhodnenia je nevyhnutnosť vysvetľovať, prečo doklad o vzdelaní znie na iné meno, ako na meno uvedené v ich preukaze totožnosti. Predloženým návrhom zákona sa ukladá vysokým školám povinnosť vydať týmto osobám nový diplom znejúci na ich nové meno.
4. Dotknuté subjekty
Školy a osoby, ktoré zmenili pohlavie.
5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? * Áno Σ Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
* Áno
* Nie
* Čiastočne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
* Pozitívne
* Žiadne
* Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
 Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
Nový diplom bude mať povahu odpisu, ktorý nebude síce doslovný, ale po zohľadnení novej identity osoby absolventa vysokej školy bude svojím obsahom zodpovedať prvopisu, čo bude vyjadrené v doložke. Zároveň sa ustanovuje, že vysoká škola bude môcť od žiadateľa žiadať úhradu nákladov za vydanie nového dokladu získanom vzdelaní v sume najviac 10 eur.
11. Kontakt na spracovateľa
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK