DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Martin Poliačik, Lucia Ďuriš Nicholsonová a Juraj Droba.
Cieľom predloženého návrhu je zakotviť v právnom poriadku Slovenskej republiky povinnosť vysokých škôl vydať osobám, ktoré podstúpili zmenu pohlavia, nové doklady o absolvovaní štúdia. Zmena pohlavia súvisí o. i. aj so zmenou úradnej identity. Osoba, ktorá mení pohlavie, mení meno a priezvisko, dostáva nový preukaz totožnosti, pričom tretie osoby z preukazu totožnosti nevedia posúdiť, či daná osoba bola minulosti nositeľom mena uvedeného v doklade o absolvovaní štúdia. Nastavenie súčasnej legislatívy nepredpokladá vydávanie dokladov o absolvovaní štúdia znejúcich na nové meno a priezvisko a teda nositeľov so zmeneným pohlavím stavia do zložitých životných situácií napr. pri výberových konaniach pri uchádzaní sa o zamestnanie. Preto sa predloženou novelou zákona zakotvuje vysokým školám povinnosť vydať nové doklady o absolvovaní štúdia a to na žiadosť fyzickej osoby, ktorá podstúpila zmenu pohlavia.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, nepredpokladá sa negatívny vplyv na informatizáciu spoločnosti a sociálny vplyv.
B.Osobitná časť
K Čl. I
Doplnením § 68 zákona o vysokých školách sa ustanovuje povinnosť vysokým školám vydať fyzickým osobám, ktoré podstúpili zmenu pohlavia, nové doklady o absolvovaní štúdia, ktoré budú obsahovať nové údaje týkajúce sa úradnej identity týchto osôb. Fyzická osoba, u ktorej došlo k zmene pohlavia, bude musieť vysokej škole preukázať zmenu mena, priezviska alebo rodného čísla z dôvodu zmeny pohlavia verejnou listinou. Nový doklad o absolvovaní štúdia bude mať povahu odpisu, ktorý nebude síce doslovný, ale po zohľadnení novej identity absolventa bude svojím obsahom zodpovedať prvopisu, čo bude vyjadrené v doložke. Zároveň sa ustanovuje, že vysoká škola bude môcť od žiadateľa žiadať úhradu nákladov za vydanie nového dokladu o absolvovaní štúdia v sume najviac 10 eur.
K Čl. II
Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti novely zákona na 1. mája 2017.