NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2017,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 281/2015 Z. z. a zákona č. 422/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 68 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Vysoká škola, ktorá fyzickej osobe, u ktorej došlo k zmene mena, priezviska, alebo rodného čísla z dôvodu zmeny pohlavia,38g) vydala pred touto zmenou doklad o absolvovaní štúdia obsahujúci jej pôvodné meno, priezvisko alebo rodné číslo, je povinná vydať na jej žiadosť do 30 dní od podania žiadosti nový doklad o absolvovaní štúdia obsahujúci jej nové meno, priezvisko alebo rodné číslo. Žiadateľ je povinný zmenu mena, priezviska alebo rodného čísla preukázať verejnou listinou podľa osobitných predpisov.38i) Nový doklad o absolvovaní štúdia obsahuje namiesto podpisov len tituly, mená a priezviská, pričom v doložke je uvedené: „Tento odpis vrátane totožnosti absolventa svojím obsahom zodpovedá prvopisu“. Doložka obsahuje podpis štatutárneho orgánu vysokej školy, ako aj odtlačok
pečiatky a dátum. Vysoká škola môže od žiadateľa požadovať úhradu nákladov za vydanie nového dokladu o absolvovaní štúdia v sume najviac 10 eur.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 38g a 38h znejú:
38g) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
300/1993 Z. z.
o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
38h) Zákon č. 301/1995 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2017.