Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z. (ďalej len návrh zákona“) na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Boris Kollár, Zuzana Šebová, Petra Krištúfková a Ľudovít Goga.
Cieľom návrhu zákona je stanoviť poistencov, na ktorých sa vzťahuje nulový limit spoluúčasti za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Ide o opatrenie, ktoré sa môže dotknúť približne 1,6 milióna poistencov.
Vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky v Slovenskej republiky sa navrhuje podporiť mladé rodiny s deťmi do troch rokov, ako aj dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, teda skupiny spoluobčanov, ktoré ekonomicky najviac ohrozené. Tieto skupiny našich spoluobčanov nebudú doplácať na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ale ich uhradia zdravotné poisťovne z verejného zdravotného poistenia. Návrhom zákona sa zabezpečí kvalitnejší život dôchodcom, osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a mladým rodinám s deťmi do troch rokov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Prijatie návrhu zákona nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, rozpočty samosprávnych krajov a rozpočty obcí. Návrh zákona zaťaží rozpočty zdravotných poisťovní.
Navrhované legislatívne zmeny si vyžiadajú úpravu informačného systému zdravotných poisťovní. S uvedenými zmenami súvisí aj významné zvýšenie administratívnej záťaže zdravotných poisťovní vyplývajúce z realizácie úhrad nad limit spoluúčasti.
Vplyv na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie je uvedený v doložke vybraných vplyvov. Návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy, ktoré uvedené v doložke vplyvov, nemá vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
Čl. I
Stanovuje sa okruh poistencov:
- deti do troch rokov,
- držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
- invalidný dôchodca, invalidný výsluhový dôchodca alebo invalid, ktorému nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok,
- poberateľ starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok,
- osoba, ktorá má dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na starobný dôchodok,
ktorí budú mať limit spoluúčasti 0 za doplatky na lieky.
Čl. II
Prechodné ustanovenia, ktoré riešia použitie určených limitov spoluúčasti za tretí štvrťrok 2017 a upravujú konania, ktoré neboli právoplatne skončené.
Čl. III
Ustanovuje sa účinnosť zákona.