DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Ján Kecskés, Natália Grausová a Jana Nehézová
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3.Predmet návrhu zákona:
a) nie je upravený v primárnom práve Európskej únie.
b) nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie.
c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vyjadrenie k bodom 4. a 5. je i relevantné, keďže predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie.
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Návrh zákona negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nakoľko spôsobí zníženie príjmov plynúcich z pokút za nepodrobenie sa očkovaniu. Na druhej strane aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, konkrétne na zníženie výdavkov verejného zdravotného poistenia, pretože sa predpokladá zníženiu počtu osôb, ktoré sa podrobia očkovaniu, a tým aj zníženie výdavkov na vakcíny.
Návrh zákona pozitívny sociálny vplyv, nakoľko posilňuje základné ľudské práva, informovanosť občanov Slovenskej republiky o rizikách spojených s lekárskymi zákrokmi a zodpovednosť lekárov pri výkone lekárskej praxe.
Pozitívny vplyv návrhu zákona sa prejavuje aj v oblasti životného prostredia, pretože predpokladaná nižšia miera používania vakcín povedie k zníženiu medicínskych odpadov, ktorých uskladnenie a bezpečná likvidácia sú finančne náročné.
A.4. Alternatívne riešenia
Na dosiahnutie cieľa uvedeného v dôvodovej správe nie je možné použiť iné riešenie, než je predložené.
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na posúdenie Ministerstvu financií SR. Stanovisko ministerstva tvorí prílohu predkladaného návrhu zákona.