Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za politickú stranu Kotleba Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Ján Kecskés, Natália Grausová a Jana Nehézová.
Cieľom legislatívneho návrhu je vytvoriť podmienky pre slobodné rozhodovanie sa občanov Slovenskej republiky o podstúpení lekárskeho zákroku očkovania. Očkovanie sa u nás vykonáva masovo aj na najmenších deťoch, pričom so sebou prináša značné zdravotné riziká a súčasne je vykonávané v drvivej väčšine prípadov na zdravých ľuďoch, len ako prevencia – keď nie je bezprostredne ohrozený ich život a zdravie.
Podľa platného zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je očkovanie nielen formálne povinné, ale aj sankcionovateľné pomerne vysokými pokutami. Podľa § 56 ods. 2 druhej vety tohto zákona: „Za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu možno uložiť pokutu v súhrnnej výške 331 eur.“
V súčasnosti sa v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov, vykonávajú:
a)povinné pravidelné očkovania osôb, ktoré dosiahli určený vek, proti: záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, prenosnej detskej obrne, vírusovému zápalu pečene typu B, invazívnym hemofilovým nákazám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam, osýpkam, mumpsu a ružienke;
b)povinné očkovanie osôb, ktoré vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, proti: tuberkulóze, vírusovému zápalu pečene typu B, tetanu, besnote, chrípke, pneumokokovým invazívnym infekciám, vírusovému zápalu pečene typu A a meningokokovým infekciám;
c)povinné očkovanie osôb, ktoré profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz, proti: tuberkulóze, vírusovému zápalu pečene typu B, besnote, chrípke, kliešťovému zápalu mozgu a vírusovému zápalu pečene typu A.
Občania Slovenskej republiky tak pod hrozbou pokuty nútení podstupovať očkovanie a rovnako tak nechať očkovať svoje deti, bez ohľadu na to, či s týmto významným lekárskym zákrokom vyslovia súhlas alebo nie.
Vykonávanie lekárskych zákrokov bez informovaného súhlasu dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu je pritom v rozpore so základnými ľudskými právami, a preto je porušením medzinárodného práva, ktorým je Slovenská republika viazaná. Konkrétne ide o čl. 5 a čl. 6 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, o čl. 3 Charty základných práv Európskej únie a o body 4 a 5 Európskej charty práv pacientov. Napríklad v čl. 5 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne sa výslovne uvádza, že: „Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas.“ A podľa čl. 6 ods. 2 tohto dohovoru: „Na maloletom, ktorý podľa zákona nie je spôsobilý vyjadriť súhlas
so zákrokom, sa môže zákrok vykonať jedine so súhlasom jeho zástupcu, inštitúcie alebo osoby, či orgánu ustanoveného zákonom.“
Skutočnosť, že očkovanie musí byť dobrovoľné, a teda ho nemožno vynucovať zákonom, uznávajú v mnohých štátoch Európskej únie i sveta. Z 28 členských štátov je očkovanie povinné len v 14 štátoch, pričom v 7 z nich sa povinne očkuje proti menšiemu počtu chorôb, ako v Slovenskej republike. Spomedzi iných európskych štátov nie je očkovanie povinné napríklad vo Švajčiarsku, Nórsku, Rusku alebo Islande. Mimo Európy nie je povinné napríklad v Kanade, Austrálii, Novom Zélande a Japonsku. V Spojených štátoch Amerických sa odmietnuť z náboženských dôvodov v takmer všetkých štátoch, čiže tiež nie je povinné.
Udeľovanie pokút za odmietnutie očkovania je významným zásahom do základných ľudských práv, osobnej slobody a súkromia jednotlivca. Udeľovanie pokút za odmietnutie očkovania je tiež vysoko nebezpečné a krajne neetické, pretože núti občanov Slovenskej republiky podstupovať lekárske zákroky,
Očkovanie v štátoch Európskej únie
Štát
Povinnosť očkovať
Počet chorôb
proti ktorým sa povinne očkujú všetci ľudia v určenom veku
Slovenská republika
áno
10
Cyperská republika
nie
0
Dánske kráľovstvo
nie
0
Estónska republika
nie
0
Fínska republika
nie
0
Holandsko
nie
0
Írsko
nie
0
Litovská republika
nie
0
Luxemburské veľkovojvodstvo
nie
0
Nemecká spolková republika
nie
0
Portugalská republika
nie
0
Rakúska republika
nie
0
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
nie
0
Španielske kráľovstvo
nie
0
Švédske kráľovstvo
nie
0
Belgické kráľovstvo
áno
1
Francúzska republika
áno
3
Maltská republika
áno
3
Grécka republika
áno
4
Talianska republika
áno
4
Česká republika
áno
9
Slovinská republika
áno
9
Chorvátska republika
áno
10
Poľská republika
áno
10
Rumunsko
áno
10
Bulharská republika
áno
11
Maďarsko
áno
11
Lotyšská republika
áno
14
ktoré nielenže predstavujú významné riziko pre ich život a zdravie, ale môžu odporovať aj ich slobodnej vôli.
Existuje niekoľko stoviek odborných štúdií, množstvo dokumentov, či literatúry, v ktorých lekári, vedci, akademici a iní nezávislí odborníci zaoberajúci sa problematikou očkovania dokazujú, že očkovanie nie je ani zďaleka také efektívne a bezpečné, ako sa oficiálne tvrdí.
1. Očkovanie so sebou prináša celý rad závažných rizík pre život a zdravie ľudí
Očkovanie spôsobuje alebo je spúšťačom takých chorôb a poškodení zdravia, ako je: autizmus, detská cukrovka, meningitída, rakovina mozgu, rakovina centrálneho nervového systému, rakovina kostí, rakovina lymfatického systému, rakovina pľúc, neurologické ochorenia, poškodenia mozgu a nervovej sústavy, epilepsia, poruchy štítnej žľazy, skleróza, poruchy správania a pozornosti, alergie, poruchy imunity, dyslexia alebo astma.
Výsledkom očkovania môže byť aj smrť v prípade najmenších detí najčastejšie v podobe tzv. syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS), na ktorý len v USA zomrie ročne 2 500 až 5 000 detí.
Príčinou týchto fatálnych následkov očkovania môže byť masívna záťaž imunitného systému (najmä pri očkovaní najmenších detí) a vpravovanie nebezpečných (hoci oslabených alebo inaktivovaných) vírusov do ľudského tela. Okrem toho vakcíny obsahujú jedovaté prídavné látky, ako hliník, ortuť, formaldehyd či iné konzervanty a rozpúšťadlá v nebezpečnej koncentrácií (už jednotlivo a obzvlášť pri súčasnom podaní viacerých vakcín), alebo kontaminované inými nebezpečnými vírusmi a baktériami.
Počet závažných nežiadúcich účinkov očkovania pritom nie je vôbec zanedbateľný. V USA, kde je jedna z najväčších zaočkovanosti populácie na svete, dostáva tzv. Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania (VAERS) ročne 11 000 hlásení o takýchto účinkoch očkovania, z čoho okolo 1 % úmrtia spôsobené očkovaním. Skutočný počet je však ešte omnoho väčší, pretože americký Úrad pro kontrolu potravín a liečiv odhaduje, že len 10 % nežiadúcich účinkov je hlásených.
Nízky počet hlásení nežiadúcich účinkov očkovania v Slovenskej republike oproti hláseniam v USA je spôsobený viacerými faktormi. Na prvom mieste to je nedostatočné povedomie rodičov a lekárov o rizikách očkovania a neochota lekárov zaznamenávať ich do zdravotnej dokumentácie pacientov. Ďalej to je zásadné odmietanie lekárov, že mohli byť spôsobené očkovaním a z toho vyplývajúca neochota ich hlásiť, často aj zo strachu pred možnou osobnou zodpovednosťou. A napokon veľakrát zamietavé stanovisko Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý tvrdošijne odmieta uznať ich súvislosť s očkovaním, a to dokonca aj vtedy, ak je táto súvislosť celkom zjavná.
Nebezpečnosť očkovania sa preukázala nielen v rámci vedeckého výskumu a v lekárskej praxi, ale aj v rámci dokazovania na súdoch, či pred inými kompetentnými orgánmi. Napríklad v USA existuje od roku 1988 tzv. Federálny program pre odškodňovanie očkovaním spôsobených poškodení zdravia, ktorý doposiaľ vyplatil viac ako 3 miliardy dolárov vyše 5 000 obetiam očkovania.
O tom, že neočkované deti dokonca všeobecne zdravšie ako deti očkované, hovorí otvorený list 120 talianskych lekárov z októbra 2015, adresovaný Štátnemu zdravotnému ústavu v Ríme. Citujeme: „Neočkované deti sa javia byť nepochybne a všeobecne zdravšie, menej náchylné na prenosné choroby dýchacích ciest, menej náchylné na žalúdočno-črevné ochorenia a na chronické choroby, menej náchylné na neurologické a behaviorálne poruchy, rovnako tak tieto deti len zriedka užívajú
lieky a zriedka podstupujú chirurgické zákroky.“1
Pochybnosti o bezpečnosti očkovania vyslovujú viacerí lekári aj na Slovensku niektorí otvorene, iní anonymne. Napríklad MUDr. Stanislava Tóthová, PhD., praktický lekár pre deti a dorast z Trstenej sa vyjadrila takto: „Som lekárka s 15-ročnou praxou a doteraz som bola presvedčená o tom, že očkovanie je účinné, bezpečné a nutné pre blaho celej spoločnosti. Toto tvrdenie nám bolo vštepované nielen počas štúdia medicíny, ale aj v klinickej praxi. Je to axióma, o ktorej sa nedebatuje. Po narodení môjho dieťaťa som však začala hľadať potrebné informácie ohľadne očkovania a svoj doterajší postoj som značne prehodnotila. Hliník, podaný injekčne, sa pri opakovanom očkovaní v tele kumuluje. A čo spôsobuje? Dlhodobú stimuláciu imunitného systému. A nielen toho.
Hliník je neurotoxický
, dostáva sa v nezmenenej forme prakticky do všetkých orgánov aj do mozgu, kde môže spôsobiť zápal. Jeho akútnou formou je tzv.
postvakcinačná encefalitída,
ktorá sa prejavuje vysokým neutíchajúcim plačom dieťa totiž neznesiteľne bolí hlava. Chronické dráždenie mozgových štruktúr sa dáva do súvisu s degeneratívnymi ochoreniami nervovej sústavy, diskutuje sa o
autizme
, či o
Alzheimerovej chorobe
. Príčina
SIDS
(náhleho úmrtia dojčaťa) sa taktiež dáva do súvisu s očkovaním. Doteraz nebola spoľahlivo vysvetlená. Za povšimnutie stojí fakt, že Japonsko zaznamenalo dramatický pokles dojčenskej úmrtnosti, keď povinné očkovania presunulo do vyššieho veku dieťaťa (nad 2 roky).“ 2
Jeden z najlepších príkladov nebezpečnosti očkovania možno ilustrovať na tzv. BCG vakcíne proti tuberkulóze, ktorou sa na Slovensku plošne očkovalo od roku 1953 do roku 2012. Bola dokonca prvou detskou vakcínou, nakoľko sa očkovala na 4. deň po narodení. Táto vakcína spôsobovala vysoký počet závažných nežiadúcich účinkov, no pred tuberkulózou deti nedokázala dostatočne ochrániť. Práve to bolo hlavným dôvodom vyradenia tejto vakcíny z očkovacieho kalendára. Škodlivosť BCG vakcíny pre novorodencov potvrdil v roku 2010 dokonca vtedajší hlavný hygienik Českej republiky Michael Vít: „U novorodencov môže očkovanie závažne poškodiť zdravie. V minulých rokoch dokonca došlo k niekoľko úmrtiam.“3
Štátne zdravotnícke orgány a väčšina lekárov aj napriek týmto skutočnostiam u nás očkovanie proti tuberkulóze desaťročia obhajovali. Vyhlasovali ho za účinné a bezpečné, rovnako ako to dnes robia v prípade ostatných vakcín. To vyvoláva mnohé otázky: Možno považovať názory štátnych orgánov a provakcinačných lekárov za objektívne, neskreslené, nezávislé a nezaujaté? Tieto orgány a lekári sa mýlili alebo verejnosti roky poskytovali nepravdivé informácie vedome a účelovo? Do akej miery im potom možno dôverovať v prípade, že vyhlasujú za bezpečné ostatné vakcíny?
2. Očkovanie nie je dostatočne efektívne a častokrát je kontraproduktívne
Existujú mnohé prípady, analýzy a štatistiky dokazujúce, že:
a)očkovaní ľudia ochoreli na choroby, proti ktorým boli zaočkovaní, resp. dané choroby sa vyskytovali aj v 100 % zaočkovanej populácii;
b)očkovanie vyvolalo chorobu či dokonca epidémiu choroby, proti ktorej malo ľudí chrániť;
c)úmrtnosť na dané choroby bola menšia v nezaočkovanej, resp. menej zaočkovanej populácii ako v populácii plne zaočkovanej;
d)choroba prenesená na človeka očkovaním spôsobila väčší počet úmrtí, ako istá choroba prenesená na človeka iným spôsobom.
1 http://www.quotidiano.net/cronaca/vaccini-medici-contrari-1.1429559
2 http://babetko.rodinka.sk/starame-sa/starostlivost-o-babetko/ockovanie-nasa-slobodna-volba/
3 https://www.novinky.cz/domaci/207643-boj-s-tuberkulozou-loni-prohralo-43-lidi.html
3. Očkovanie nie je pravou príčinou ústupu infekčných chorôb
Neexistuje žiadny dôkaz, že zavedenie vakcinačných programov malo zásadný vplyv na pokles infekčných chorôb. Tento pokles, ako aj pokles smrteľnosti a iných závažných následkov totiž začal desiatky rokov pred zavedením plošného očkovania. Pravým dôvodom vymiznutia týchto chorôb predovšetkým zásadne lepšie životné podmienky a lekárska starostlivosť.
V tejto súvislosti MUDr. Stanislava Tóthová, PhD. uviedla: „Napriek tvrdeniu viacerých expertov, že očkovanie prispelo k vyhubeniu niektorých infekčných chorôb, neexistuje na to evidentný dôkaz. Výskyt mnohých ochorení začal dramaticky klesať pred zavedením očkovania vďaka výraznému
zlepšeniu
životných podmienok
najmä v civilizovaných krajinách. Prakticky od druhej svetovej vojny v Európe neexistuje hlad a podvýživa, nie problémy so zásobovaním pitnou vodou, je dobre rozvinutá kanalizačná sieť, prevažná časť obyvateľstva býva v suchých a teplých bytoch, potraviny skladujeme vo vyhovujúcich podmienkach, zlepšila sa hygiena, či osveta v oblasti zdravotníctva. V našich krajinách nenájdeme nielen niektoré choroby, proti ktorým sa masovo očkuje. Mor či týfus, ktoré v minulosti zabíjali tisíce ľudí, by sme v civilizovaných spoločenstvách len ťažko hľadali, napriek tomu, že sa proti nim nikdy plošne neočkovalo.“4
4. Očkovanie nie je opodstatnené, pretože veľká časť chorôb sa u nás nevyskytuje alebo nepredstavuje závažné riziko pre populáciu
Priaznivá epidemiologická situácia bola oficiálnym dôvodom, prečo bolo od roku 2012 zrušené očkovanie proti tuberkulóze. Nezodpovedanou otázkou potom zostáva, prečo z rovnakého dôvodu nebolo dodnes zrušené očkovanie proti chorobám, ktoré sa na Slovensku na rozdiel od tuberkulózy nevyskytujú desiatky rokov detská obrna od roku 1960, záškrt od roku 1980 a osýpky od roku 1998?
Viaceré choroby, proti ktorým sa u nás očkuje nie natoľko rizikové, obzvlášť pre ľudí žijúcich v uspokojivých životných podmienkach, aby odôvodňovali povinnosť podrobiť sa očkovaniu, a to najmä ak ich porovnávame so zdravotným rizikami fajčenia, ktoré u nás nie je zakázané.
Zatiaľ čo podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) fajčenie tabaku spôsobí ročne smrť 6 miliónom ľudí a zabíja až polovicu jeho užívateľov:
a) vírus detskej obrny je smrteľný pre 0,03 % detí a 0,15 % dospelých, ochrnutie vyvoláva v 0,5 % prípadov, pričom v 70 % prípadov nespôsobí žiadne symptómy,
b) na čierny kašeľ zomrie 0,5 % detí do veku 1 roka, pri starších deťoch je to ešte menej, napriek tomu sa očkujú aj deti vo veku 6 a 13 rokov,
c) osýpky sú smrteľné pre menej ako 0,1 % nakazených, viac ako 2/3 nakazených nemá žiadne komplikácie.
V Slovenskej republike sa tiež očkuje proti chorobám, ktoré síce predstavujú závažnejšie riziko pre zdravie ľudí, ale len v určitom veku a určitého pohlavia:
a) ružienka (rubeola) predstavuje závažnejšie zdravotné riziko len pre tehotné ženy, napriek tomu sa u nás proti nej očkujú už 15-18 mesačné deti – ženského aj mužského pohlavia;
b) mumps predstavuje závažnejšie zdravotné riziko (zápalu semenníkov) len pre dospievajúcich chlapcov, napriek tomu sa u nás proti nej očkujú 15-18 mesačné deti mužského aj ženského pohlavia, pričom encefalytída, ako jedno z ďalších možných rizík sa pri tejto chorobe vyskytuje veľmi zriedkavo, len v menej ako 1 prípade z 50 000.
4 http://babetko.rodinka.sk/starame-sa/starostlivost-o-babetko/ockovanie-nasa-slobodna-volba/
5. Pokles zaočkovanosti populácie v poslednej dobe nemal za následok vznik epidémií, ako sa účelovo uvádza v médiách
Ako príklad možno uviesť všeobecne rozšírenú dezinformáciu o epidémii osýpok v Európe. V skutočnosti vo viacerých štátoch nedošlo k žiadnej epidémii, ale len k obmedzeným ochoreniam alebo bola úmrtnosť na toto ochorenie mimoriadne nízka na úrovni porovnateľnej s bežnou chrípkou. Navyše, viac ako 70 % postihnutých bolo proti tomuto ochoreniu zaočkovaných, z čoho vyplýva, že rozšírenie ochorenia nebolo spôsobené nízkou zaočkovanosťou populácie.
6. Očkovanie niektorými vakcínami je nezlučiteľné s kresťanskou vierou
Niektoré vakcíny používané aj v Slovenskej republike, napr. PRIORIX obsahujú bunkové kultúry z umelo potratených detí, označované ako MRC-5 a WI-38. Túto skutočnosť oficiálne priznávajú nielen samotní výrobcovia vakcín, ale aj Úrad verejného zdravotníctva, ktorý v rozhodnutí o potvrdení pokuty za odmietnutie očkovania č. OLP/7307/2016 z 12.9.2016 uviedol: „Podľa Štátneho ústavu na kontrolu liečiv boli dve bunkové kultúry MRC-5 a WI-38 pripravené v 50-tych rokoch minulého storočia z dvoch legálnych potratov, lebo použitie materiálu zo spontánneho potratu nezabezpečovalo sterilitu získaného tkaniva. Odvtedy komerčne dostupné a používané vo výskume a čiastočne aj pri výrobe očkovacích látok.“
7. Očkovanie je veľký biznis farmaceutických firiem
Výroba a predaj vakcín, rovnako ako mnohých iných lekárskych preparátov, prináša ohromné zisky farmaceutickým spoločnostiam. Práve z tohto dôvodu majú záujem o udržanie vakcinačných programov, bez ohľadu na ich bezpečnosť alebo účinnosť. Preto poskytujú úplatky vedcom, lekárom aj úradníkom zo štátnych orgánov verejného zdravotníctva tak, aby zaujímali k očkovaniu pozitívny postoj alebo aby zamlčiavali možné zdravotné riziká, ktoré sú s ním spojené.
Vyššie uvedených 7 záverov o očkovaní je natoľko závažných a dobre zdokumentovaných, že existujú prinajmenšom veľmi oprávnené pochybnosti o tom, či je očkovanie potrebné a bezpečné tak, ako sa oficiálne uvádza. Za týchto okolností nemožno občanov Slovenskej republiky k podstúpeniu očkovania nútiť.
Súčasná legislatíva o povinnom očkovaní nápadne pripomína neľudské experimenty nacistických zločincov. Vykonávanie nebezpečných lekárskych zákrokov na ľuďoch bez ich dobrovoľného súhlasu bolo bežnou praxou nacistického zločinca dr. Josefa Mengeleho počas jeho pôsobenia v koncentračnom tábore Osvienčim. Svoje neľudské pokusy, ktoré podľa jeho slov konal „v záujme vedy“, páchal aj na najmenších deťoch, a to dokonca za finančnej účasti niektorých významných farmaceutických firiem. Podobné zákroky bez súhlasu ľudí a taktiež „v mene lekárskej vedy“ vykonával aj ďalší nacistický zločinec japonský generál a mikrobiológ Shirō Ishii, ktorý po vojne dostal od USA imunitu výmenou za výsledky týchto experimentov. A jeho kolegovia získali vysoké funkcie vo farmaceutických firmách. V čom sa očkovanie v dnešnej Slovenskej republike odlišuje od týchto nacistických zverstiev? Rovnako ako ich úkony aj očkovanie je dnes občanom nanútené bez ich súhlasu.
Bez ohľadu na to aký je náš osobný názor na očkovanie, a bez ohľadu na to, či veríme oficiálnym alebo alternatívnym zdrojom, musíme si byť vedomí toho, že lekárska veda sa rovnako ako každá iná veda vyvíja. Historické skúsenosti presvedčivo dokazujú, že lekári a vedci sa veľakrát mýlili a na ich omyly doplatili životmi či poškodeným zdravím ich pacienti. To, čo bolo v minulosti považované za štandardné lekárske zákroky, či najlepšiu možnú lekársku starostlivosť je dnes nielen nepoužívané, ale aj tvrdo odsudzované. Stále však platí to, že v žiadnej dobe nemohli lekári ani štát garantovať úplnú bezpečnosť lekárskeho zákroku, ani skutočnosť, že sa po jeho vykonaní nevyskytnú vážne nežiadúce účinky.
Z tohto dôvodu nemožno nikomu, ani občanom Slovenskej republiky upierať právo slobodne a bez nátlaku rozhodovať o tom, či podstúpia akýkoľvek lekársky zákrok. Obzvlášť zákrok, o ktorého efektívnosti a najmä bezpečnosti existujú závažné pochybnosti, podopreté množstvom odborných argumentov a dôkazov. Navyše pochádzajúcich od ľudí, ktorí na rozdiel od mnohých zástancov očkovania, nemajú žiadnu materiálnu, resp. finančnú motiváciu na to, aby klamali či manipulovali verejnú mienku.
ZOZNAM ZDROJOV
dokazujúcich, že oficiálne tvrdenia o bezpečnosti a účinnosti očkovania nie sú pravdivé:
Knihy:
8.Dr. John Virapen: Nežiaduci účinok: Smrť
9.Dr. John Virapen: Kult liekov
10.Neil Z. Miller: Co možná nevíte o očkování (Šokující poznatky o vakcínách)
11.Viera Scheibner, Ph.D.: Očkovanie: 100 rokov poctivého výskumu ukazuje, že očkovanie predstavuje lekársky útok
12.Mgr. Peter Tuhársky: Hovorme o očkovaní
Štúdie a analýzy:
1.Paul E. M. Fine a Robert T. Chen: Neuvažované súčasne pôsobiace vplyvy v štúdiách nežiadúcich účinkov očkovania
2.W. C. Torch: Očkovanie proti čiernemu kašľu, tetanu a záškrtu: Možný dôvod syndrómu náhleho úmrtia dieťaťa (SIDS)
3.Christopher L. Cody a kol.: Povaha a výskyt nežiadúcich účinkov DTP a DT očkovania bábätiek a detí
4.B. Trollfors a E. Rabo: Čierny kašeľ u dospelých
5.M. L. Cohn a kol.: Zlyhania očkovania proti osýpkam: nedostatok trvalých odpovedí imunoglobulínu G špecifického pre osýpky u preočkovaných dospievajúcich a mladých dospelých
6.C. E. Frasch, E. E. Hiner a T. P. Gross: Ochorenie na Haemophilus b po očkovaní polysacharidovou alebo konjugovanou očkovacou látkou proti Haemophilovi b
7.P. A. Briss a kol.: Trvalý obeh vírusu príušníc v silne zaočkovanom obyvateľstve: zhodnotenie prvotného zlyhania očkovania a úbytok očkovaním vyvolanej imunity
8.L. K. Ammari, L. M. Bell a R. L. Hodinka: Druhotné zlyhanie očkovania proti osýpkam u zdravotníkov, ktorí prišli do styku s nakazenými pacientmi
9.G. A. Poland a R. M. Jacobson: Nezdar pri pokuse o vyhubenie osýpok. Očividný paradox nákazy osýpkami u zaočkovaných osôb
10.R. W. Sutter a kol.: Epidémia paralytickej detskej obrny v Ománe; dôkazy rozsiahleho prenosu medzi plne zaočkovanými deťmi
11.L. Yuan: Epidémia osýpok na 31 školách: rizikové faktory pre zlyhanie očkovania a vyhodnotenie stratégie selektívneho preočkovania
Poznámka: Uvedené zdroje odkazujú na množstvo ďalšej literatúry a štúdií.
II.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Podrobenie sa očkovaniu bude založené na dobrovoľnom informovanom súhlase dotknutej osoby. Vzhľadom na to sa z legislatívno-technických dôvodov z ustanovenia § 24 ods. 7 vypúšťa slovo: „povinnom“.
K bodu 2
Podrobenie sa očkovaniu bude založené na dobrovoľnom informovanom súhlase dotknutej osoby. Vzhľadom na to sa z legislatívno-technických dôvodov z ustanovenia § 42 ods. 1 písm. b) vypúšťajú slová: „povinné alebo“.
K bodu 3
Podrobenie sa očkovaniu bude založené na dobrovoľnom informovanom súhlase dotknutej osoby. Vzhľadom na to sa z legislatívno-technických dôvodov z ustanovenia § 42 ods. 2 vypúšťa slovo: „povinným“.
K bodu 4
Podrobenie sa očkovaniu bude založené na dobrovoľnom informovanom súhlase dotknutej osoby. Vzhľadom na to sa z legislatívno-technických dôvodov z ustanovenia § 51 ods. 1 písm. a) vypúšťa slovo: „povinného“.
K bodu 5
Podrobenie sa očkovaniu bude založené na dobrovoľnom informovanom súhlase dotknutej osoby. Vzhľadom na to sa z ustanovenia § 51 ods. 1 písm. d) vypúšťa povinnosť fyzických osôb podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam povinnému očkovaniu.
K bodu 6
Ruší sa priestupok na úseku verejného zdravotníctva, ktorého sa podľa pôvodnej legislatívy dopustil ten, kto „sa bez preukázania závažných zdravotných alebo iných lekárom zdôvodnených prípadoch nepodrobí očkovaniu, vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo nariadenému očkovaniu.“
K bodu 7
Ruší sa možnosť udeliť pokutu za nepodrobenie sa povinnému očkovaniu v súhrnnej výške 331 eur.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.