1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/1794 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES, 2009/38/ES a 2002/14/ES a smernice Rady 98/59/ES a 2001/23/ES, pokiaľ ide o námorníkov (Ú. v. EÚ L 263, 8. 10. 2015)
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1
2
3
4
5
6
7
8
Č: 1
Zmena smernice 2008/94/ES
Článok 1 ods. 3 smernice 2008/94/ES sa nahrádza takto:
„3. Ak sa toto ustanovenie uplatňuje v ich vnútroštátnych právnych predpisoch, členské štáty môžu naďalej vylúčiť z pôsobnosti tejto smernice pomocníkov v domácnostiach zamestnaných fyzickými osobami.“
D
Transpozícia ustanovenia v pôvodnom znení bola dobrovoľná; ustanovenie nebolo transponované do právneho poriadku SR.
Zmeny smernice 2009/38/ES
Smernica 2009/38/ES sa mení takto:
1. v článku 1 sa vypúšťa odsek 7;
N
n. a.
Transpozícia ustanovenia bola dobrovoľná; ustanovenie nebolo transponované do právneho poriadku SR.
Č: 2
2. v článku 10 ods. 3 sa dopĺňajú tieto pododseky:
„Člen osobitného vyjednávacieho orgánu alebo európskej zamestnaneckej rady alebo jeho náhradník, ktorý je členom posádky námornej lode, je oprávnený zúčastniť sa na zasadnutí osobitného vyjednávacieho orgánu alebo európskej zamestnaneckej rady alebo na akomkoľvek inom zasadnutí podľa ktoréhokoľvek postupu ustanoveného v zmysle článku 6 ods. 3, ak dotknutý člen alebo náhradník v čase konania zasadnutia nie je na mori alebo v prístave v inej krajine, ako v tej, v ktorej je prepravná spoločnosť usadená.
Zasadnutia sa vždy, ak je to možné, plánujú tak, aby sa uľahčila účasť členov alebo náhradníkov, ktorí členmi posádky námorných plavidiel.
V prípadoch, keď sa člen osobitného vyjednávacieho orgánu alebo európskej zamestnaneckej rady alebo jeho náhradník, ktorý je členom posádky námornej lode, nemôže na zasadnutí zúčastniť, zváži sa možnosť využiť nové informačné a komunikačné technológie, ak je to možné.“
N
Návrh zákona (čl. II bod 6)
§ 250
O: 4
(4) Zasadnutia osobitného vyjednávacieho orgánu a zasadnutia európskej zamestnaneckej rady sa zvolávajú, ak je to možné, tak, aby sa na nich mohli zúčastniť ich členovia alebo ich náhradníci, ktorí členmi posádky námornej lode. Ak sa člen osobitného vyjednávacieho orgánu alebo člen európskej zamestnaneckej rady alebo jeho náhradník, ktorí členmi posádky námornej lode, nemôžu zúčastniť na zasadnutí, zváži sa možnosť využitia informačných a komunikačných technológií, ak je to možné.
Ú
2
Č: 3
Zmena smernice 2002/14/ES
Článok 3 ods. 3 smernice 2002/14/ES sa vypúšťa.
N
n. a.
Zrušené ustanovenie nebolo transponované do právneho poriadku SR.
Č: 4
Zmeny smernice 98/59/ES
Smernica 98/59/ES sa mení takto:
1. v článku 1 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c);
N
311/2001 Z. z.
§ 73
O: 1 až 8
(1) O hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca, počas 30 dní
a) najmenej s desiatimi zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov,
b) najmenej s 10 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 100 a menej ako 300 zamestnancov,
c) najmenej s 30 zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 300 zamestnancov.
(2) S cieľom dosiahnuť dohodu je zamestnávateľ povinný najneskôr jeden mesiac pred začatím hromadného prepúšťania prerokovať so zástupcami zamestnancov, a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov priamo s dotknutými zamestnancami opatrenia umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo ho obmedziť, predovšetkým prerokovať možnosť ich umiestnenia vo vhodnom zamestnaní na iných svojich pracoviskách, a to aj po predchádzajúcej príprave, a opatrenia na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov hromadného prepúšťania zamestnancov. Na ten účel je zamestnávateľ povinný poskytnúť zástupcom zamestnancov všetky potrebné informácie a písomne ho informovať najmä o
a) dôvodoch hromadného prepúšťania,
b) počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa pracovný pomer rozviazať,
c) celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,
d) dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,
e) kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa pracovný pomer rozviazať.
(3) Zamestnávateľ doručí odpis písomnej informácie podľa odseku 2 spolu s menami, priezviskami a adresami trvalého pobytu zamestnancov, s ktorými sa rozviazať pracovný pomer, súčasne aj úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely hľadania riešení problémov spojených s hromadným prepúšťaním podľa odseku 7.
(4) Zamestnávateľ po prerokovaní hromadného prepúšťania so zástupcami zamestnancov je povinný doručiť písomnú informáciu o výsledku prerokovania
a) Národnému úradu práce,
Ú
Existujúca výnimka, teda vylúčenie pôsobnosti § 73 ods. 1 až 8 Zákonníka práce na námorníkov, sa zrušuje novým znením odseku 9.
3
Návrh zákona (čl. II bod 4)
§ 73
O: 9
b) zástupcom zamestnancov.
(5) Zástupcovia zamestnancov môžu Národnému úradu práce predložiť pripomienky týkajúce sa hromadného prepúšťania.
(6) Pri hromadnom prepúšťaní zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo návrh na rozviazanie pracovného pomeru dohodou z tých istých dôvodov najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej informácie podľa odseku 4 písm. a).
(7) Lehotu ustanovenú v odseku 6 Národný úrad práce využije na hľadanie riešení problémov spojených s plánovaným hromadným prepúšťaním. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže lehotu podľa odseku 6 z objektívnych dôvodov primerane skrátiť, o čom bezodkladne písomne informuje zamestnávateľa.
(8) Ak zamestnávateľ poruší povinnosti ustanovené v odsekoch 2 4 a 6, zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer v rámci hromadného prepúšťania, nárok na náhradu mzdy najmenej v sume dvojnásobku jeho priemerného zárobku podľa § 134.
(9) Ustanovenia odsekov 1 8 sa nevzťahujú na skončenie pracovného pomeru uzatvoreného na určitú dobu uplynutím dohodnutej doby.
2. v článku 3 ods. 1 sa za druhý pododsek vkladá tento pododsek:
„V prípade, že sa plánované hromadné prepúšťanie týka členov posádky námorného plavidla, zamestnávateľ informuje príslušný orgán štátu, pod ktorého vlajkou loď pláva.“
N
311/2001 Z. z.
Návrh zákona (čl. II bod 5)
§ 73
O: 3
O:4
P: a
§ 73
O: 13
(3) Zamestnávateľ doručí odpis písomnej informácie podľa odseku 2 spolu s menami, priezviskami a adresami trvalého pobytu zamestnancov, s ktorými sa rozviazať pracovný pomer, súčasne aj úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely hľadania riešení problémov spojených s hromadným prepúšťaním podľa odseku 7.
(4) Zamestnávateľ po prerokovaní hromadného prepúšťania so zástupcami zamestnancov je povinný doručiť písomnú informáciu o výsledku prerokovania
a) Národnému úradu práce.
(13) Ak sa hromadné prepúšťanie týka členov posádky námornej lode, zamestnávateľ plní povinnosti ustanovené v odseku 3 a odseku 4 písm. a) voči príslušnému orgánu štátu, pod ktorého štátnou vlajkou loď pláva.
Ú
Č: 5
Zmena smernice 2001/23/ES
Zmena smernice 2001/23/ES
Článok 1 ods. 3 smernice 2001/23/ES sa nahrádza takto:
„3. Táto smernica sa vzťahuje na prevod námorného plavidla, ktorý je súčasťou prevodu podniku, závodu alebo
N
311/2001 Z. z.
§ 3
O: 2
(2) Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov, ktorí povinní zabezpečiť súlad podľa osobitného predpisu, a zamestnancov pracujúcich v prevádzke, údržbe a rozvoji plynárenskej prepravnej siete, ktorí v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu prevádzkovateľa plynárenskej prepravnej siete, zamestnancov v doprave, zamestnancov vykonávajúcich
Ú
Zákonník práce ani osobitný predpis neobsahuje osobitnú právnu úpravu vzťahujúcu sa na námorníkov.
4
časti podniku alebo závodu v zmysle odsekov 1 a 2, za predpokladu, že prevádzateľ sa nachádza alebo že prevádzaný podnik, závod alebo časť podniku alebo závodu zostane v oblasti územnej pôsobnosti zmluvy.
Táto smernica sa neuplatňuje, ak predmet prevodu pozostáva výhradne z jedného alebo viacerých námorných plavidiel.“.
zdravotnícke povolanie, pedagogických zamestnancov, zamestnancov, ktorí divadelnými umelcami alebo hudobnými umelcami, členov posádok lodí plávajúcich pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky a zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Č: 6
Úroveň ochrany
Vykonávanie tejto smernice nepredstavuje za žiadnych okolností dôvod na zníženie všeobecnej úrovne ochrany osôb, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ktorú členské štáty poskytujú v oblastiach pôsobnosti smerníc 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a 2001/23/ES.
n. a.
Č: 7
Podávanie správ Komisiou
Komisia po porade s členskými štátmi a sociálnymi partnermi na úrovni Únie predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní a uplatňovaní článkov 4 a 5 do 10. októbra 2019.
n. a.
Č: 8
O: 1
V: 1
V: 2
Transpozícia
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 10. októbra 2017. Bezodkladne Komisii oznámia znenie týchto ustanovení.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
Návrh zákona
Návrh zákona (čl. II bod 7)
Č: V
Príloha 2
B: 23
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. apríla 2017.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
23. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1794 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES, 2009/38/ES a 2002/14/ES a smernice Rady 98/59/ES a 2001/23/ES, pokiaľ ide o námorníkov (Ú. v. EÚ L 263, 8.10.2015).
Ú
Č: 8
O: 2
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
575/2001 Z. z.
§ 35
O: 7
(7) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Ú
Č: 9
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n. a.
Č: 10
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.
n. a.