1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/36/EÚ o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci
1.návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“);
2.zákon číslo 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z. z.“)
3.zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“)
4.zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 311/2001 Z. z.“)
5.zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 580/2004 Z. z.“)
6.zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 145/1995 Z. z.“)
7.zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 5/2004 Z. z.“)
8.zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 125/2006 Z. z.“)
9.zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „zákon č. 160/2015 Z. z.)
10.zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „zákon 162/2015 Z. z.“)
11.zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“),
12.zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 595/2003 Z. z.)
13.zákon č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (ďalej „zákon č. 98/2014 Z. z.)
14.zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 422/2015 Z. z.)
15.zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.)
16.zákon č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 131/2002 Z. z.)
17.zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
18.zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 461/2003 Z. z.)
19.zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „zákon č. 43/2004 Z. z.)
20.zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 462/2003 Z. z.)
21.Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 600/2003 Z. z.)
22.zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 571/2009 Z. z.)
23.zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 238/1998 Z. z.)
24.zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach. a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 365/2004 Z. z.)
25.zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.)
26.vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia (ďalej len „vyhláška č. 259/2008 Z. z.“)
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O,
D, n.a.)
Číslo
Článok (Č, §,
O, V,
P)
Text
Zhoda
(Ú, Č, R, N)
Poznámky
Č: 1
O: 1
1. Touto smernicou sa určujú podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci a vymedzujú sa práva sezónnych pracovníkov.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 1
P: c
P: d
Tento zákon upravuje
c) podmienky vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky (ďalej len „vstup“) a podmienky vycestovania cudzincov z územia Slovenskej republiky (ďalej len „vycestovanie“), ktoré nie upravené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve,
2)
ktorou je Slovenská republika viazaná (ďalej len „medzinárodná zmluva“),
d) podmienky pobytu,
Ú
Č: 1
O: 2
2. Pokiaľ ide o pobyty, ktorých dĺžka nepresahuje 90 dní, táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby tým bolo dotknuté schengenské acquis, najmä vízový kódex, Kódex schengenských hraníc a nariadenie (ES) č. 539/2001.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 1
P: a
P: c
P: d
Tento zákon upravuje
a) pôsobnosť Policajného zboru pri zabezpečovaní kontroly hraníc
1)
Slovenskej republiky (ďalej len „kontrola hraníc“) a v oblasti pobytu cudzincov na území Slovenskej republiky (ďalej len „pobyt“),
c) podmienky vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky (ďalej len „vstup“) a podmienky vycestovania cudzincov z územia Slovenskej republiky (ďalej len „vycestovanie“), ktoré nie upravené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve,
2)
ktorou je Slovenská republika viazaná (ďalej len „medzinárodná zmluva“),
d) podmienky pobytu,
1) Čl. 2 ods. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
562/2006
z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) v platnom znení.
2) Napríklad nariadenie (ES) č.
562/2006
, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
810/2009
, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. L 243, 15. 9. 2009), Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku (oznámenie č.
441/2008 Z. z.
).
Ú
Č: 2
O: 1
1. Táto smernica sa uplatňuje na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa zdržiavajú mimo územia členských štátov a ktorí žiadajú o prijatie alebo boli prijatí za podmienok stanovených touto smernicou na územie členského štátu na účel zamestnania ako sezónni pracovníci.
Táto smernica sa neuplatňuje na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa v čase podania žiadosti zdržiavajú
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
návrh zákona
§ 23
O: 4
V: 1
§ 34
O: 2
V: 2
(4) Prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny po splnení podmienok podľa odseku 1 najviac na 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 4 podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na úradnom tlačive na policajnom útvare najneskôr 30 dní pred skončením platnosti udeleného prechodného pobytu.
Ú
3
na území členského štátu s výnimkou prípadov uvedených v článku 15.
Č: 2
O: 2
2. Pri transponovaní tejto smernice členské štáty, prípadne po porade so sociálnymi partnermi, zostavia zoznam tých odvetví zamestnávania, ktoré zahŕňajú činnosti závislé od striedania ročných období. Členské štáty môžu, v prípade potreby po porade so sociálnymi partnermi, uvedený zoznam upraviť. Členské štáty oznámia takéto úpravy Komisii.
N
návrh zákona
(čl. III)
§ 21
O: 8
V: 2
Zoznam odvetví sezónnych zamestnaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Ú
Č: 2
O: 3
P: a
P: b
P: c
3. Táto smernica sa neuplatňuje na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí:
a) vykonávajú činnosti v mene podnikov so sídlom v inom členskom štáte v rámci poskytovania služieb v zmysle článku 56 ZFEÚ, vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín vyslaných podnikmi usadenými v členskom štáte v rámci poskytovania služieb v súlade so smernicou 96/71/ES;
b) rodinnými príslušníkmi občanov Únie, ktorí uplatnili svoje právo na slobodu pohybu v rámci Únie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES (1);
c) spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi a bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť majú na základe dohôd buď medzi Úniou a členskými štátmi, alebo medzi Úniou a tretími krajinami právo na voľný pohyb rovnocenný s právom občanov Únie.
N
zákon č. 5/2004 Z. z.
§ 21
O: 1
§ 23a
O: 1
P: w
§ 23a
O: 1
P: d
§ 23a
O: 1
P: n
1) Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý
a) je držiteľom modrej karty Európskej únie22a) (ďalej len „modrá karta“),
b) má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
c) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
d) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,
e) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak osobitný predpis neustanovuje inak, alebo
f) spĺňa podmienky podľa
§ 23a
.
w) ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v členskom štáte Európskej únie v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom,
d) ktorý je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie a ktorý právo na pobyt na území Slovenskej republiky,
n) ktorý je prijatý do pracovnoprávneho vzťahu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá ustanovuje, že na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do pracovnoprávneho vzťahu nie je potrebné povolenie na zamestnanie,
Ú
Transpozícia smernice nemá vplyv na právne postavenie osôb uvedených v čl. 2 ods. 3 na tieto osoby sa vzťahuje odlišná (najmä citovaná) právna úprava.
4
Č: 3
P: a
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
a) „štátny príslušník tretej krajiny“ je akákoľvek osoba, ktorá nie je občanom Únie v zmysle článku 20 ods. 1 ZFEÚ;
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 2
O: 4
(4) Štátnym príslušníkom tretej krajiny je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky ani občanom Únie; štátnym príslušníkom tretej krajiny sa rozumie aj osoba bez štátnej príslušnosti.
Ú
Č: 3
P: b
b) „sezónny pracovník“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý svoj hlavný pobyt v tretej krajine a oprávnene a dočasne sa zdržiava na území členského štátu na účely výkonu činnosti závislej od striedania ročných období, a to na základe jednej alebo viacerých zmlúv uzatvorených na dobu určitú priamo medzi uvedeným štátnym príslušníkom tretej krajiny a zamestnávateľom so sídlom v tomto členskom štáte;
N
zákon č. 5/2004 Z. z.
návrh zákona
(čl. III)
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 21
O: 1
P: b
P: c
§ 21
O: 2
§ 21b
O: 6
P: a
§ 22
O: 8
P: a
§ 23
O: 4
§ 23
(1) Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý
b) udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
c) udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(2) Štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 1 písm. a) až e) môže byť zamestnaný len v pracovnom pomere.
(6) Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, sa vydáva na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac však na
a) 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ak ide o sezónne zamestnanie,
(8) Úrad môže udeliť povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý
a) bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
(4) Prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny po splnení podmienok podľa odseku 1 najviac na 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Ak je platnosť cestovného dokladu štátneho príslušníka tretej krajiny kratšia ako 180 dní, udelí policajný útvar prechodný pobyt najviac na obdobie platnosti cestovného dokladu. Do celkového obdobia, na ktoré môže policajný útvar udeliť prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania, sa započíta aj obdobie najviac 90 dní, počas ktorého štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 6 písm. g) vykonával sezónne zamestnanie.
(6) Prechodný pobyt na účel zamestnania sa nevyžaduje do 90
Ú
5
O: 6
P: g
dní od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky, ak štátny príslušník tretej krajiny spĺňa podmienky na pobyt podľa osobitného predpisu, splnil si povinnosť podľa § 111 ods. 2 písm. a) a
g) vykonáva sezónne zamestnanie.
Č: 3
P: c
c) „činnosť závislá od striedania ročných období“ je činnosť, ktorá je viazaná na určité obdobie roka opakujúcou sa udalosťou alebo opakujúcim sa sledom udalostí spojených so sezónnymi podmienkami, počas ktorých sa vyžaduje podstatne vyšší objem práce, než je potrebný na bežnú stálu prevádzku;
N
návrh zákona
(čl. III)
§ 21
O: 8
V: 1
(8) Sezónne zamestnanie na účely tohto zákona je činnosť, ktorej vykonávanie nepresahuje 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a je viazané na určité obdobie roka opakujúcou sa udalosťou alebo opakujúcim sa sledom udalostí spojených so sezónnymi podmienkami, počas ktorých sa vyžaduje podstatne vyšší objem práce.
Ú
Č: 3
P: d
d) „povolenie sezónneho pracovníka“ je povolenie udelené vo formáte stanovenom v nariadení Rady (ES) č. 1030/2002 (2) s označením sezónna práca, ktoré jeho držiteľa oprávňuje zdržiavať sa a pracovať na území členského štátu počas pobytu, ktorého dĺžka presahuje 90 dní, za podmienok tejto smernice;
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 73
O: 3
O: 4
V: 3
(3) Doklad o pobyte obsahuje údaje o štátnom príslušníkovi tretej krajiny uvedené v osobitnom predpise a slová „oprávnenie pracovať“, ak ide o prechodný pobyt podľa § 24 27, 29 alebo § 30. Súčasťou dokladu o pobyte je elektronický čip.
Policajný útvar v doklade o pobyte v položke „poznámky“ uvedie konkrétny účel prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny.
Ú
Č: 3
P: e
e) „krátkodobé vízum“ je povolenie, ktoré udelí členský štát podľa článku 2 bodu 2 písm. a) vízového kódexu alebo v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu, ktorý neuplatňuje schengenské acquis v plnom rozsahu;
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 14
O: 1
Charakteristika schengenských víz a podmienky ich udeľovania, ktoré nie ustanovené v tomto zákone, ustanovené v osobitnom predpise.
32)
-
32)
Nariadenie (ES) č.
810/2009
Ú
Č: 3
P: f
f) „dlhodobé vízum“ je povolenie, ktoré udelí členský štát podľa článku 18 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, alebo v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu, ktorý neuplatňuje schengenské acquis v plnom rozsahu;
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 14
O: 1
Charakteristika schengenských víz a podmienky ich udeľovania, ktoré nie ustanovené v tomto zákone, ustanovené v osobitnom predpise.
32)
-
32)
Nariadenie (ES) č.
810/2009
Ú
Č: 3
P: g
g) „jednotný postup vybavovania žiadostí“ je postup založený na jednej žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o povolenie na pobyt a prácu na území členského štátu, ktorý vedie k rozhodnutiu o žiadosti o povolenie sezónneho pracovníka;
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 31
O: 1
V: 1
§31
O: 3
(1) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne v zahraničí na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, ktorý mu vydal cestovný doklad,
alebo na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko, ak tento zákon neustanovuje inak;
(3) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu môže štátny príslušník tretej krajiny podať osobne aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene; to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý
Ú
6
udelený pobyt podľa § 58 ods. 1 písm. b), ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 5, alebo ak ide o žiadateľa o udelenie azylu.
3)
Podanie žiadosti neoprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny zdržiavať sa na území Slovenskej republiky nad rámec podmienok ustanovených osobitným predpisom.
57)
Štátny príslušník tretej krajiny je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky do rozhodnutia o tejto žiadosti, ak
a) vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí43) a požiadal o prechodný pobyt podľa § 29 alebo
b) požiadal o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 4 a v čase podania žiadosti vykonával sezónne zamestnanie podľa § 23 ods. 6 písm. g).
Č: 3
P: h
h) „povolenie na účel sezónnej práce“ je ktorékoľvek z povolení uvedených v článku 12, ktoré ich držiteľa oprávňuje na pobyt a prácu na území členského štátu, ktorý povolenie udelil podľa tejto smernice;
N
návrh zákona
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
návrh zákona (čl. III)
§ 16
O: 3
§ 23
O: 4
§ 22
O: 8
P: a
(3) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie schengenského víza na účel sezónneho zamestnania,35a) predloží
a) písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy alebo pracovnú zmluvu, ako doklad preukazujúci účel cesty,
b) povolenie na zamestnanie,
c) doklad preukazujúci zdravotné poistenie,
d) doklad preukazujúci ubytovanie.
(4) Prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny po splnení podmienok podľa odseku 1 najviac na 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Ak je platnosť cestovného dokladu štátneho príslušníka tretej krajiny kratšia ako 180 dní, udelí policajný útvar prechodný pobyt najviac na obdobie platnosti cestovného dokladu. Do celkového obdobia, na ktoré môže policajný útvar udeliť prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania, sa započíta aj obdobie najviac 90 dní, počas ktorého štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 6 písm. g) vykonával sezónne zamestnanie.
(8) Úrad môže udeliť povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý
a) bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 90
Ú
7
dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
Č: 3
P: i
i) „pracovné povolenie“ je akékoľvek povolenie, ktoré členský štát v súlade s vnútroštátnym právom udelí na účel práce na území tohto členského štátu.
N
návrh zákona (čl. III)
§ 22
O: 8
P: a
(8) Úrad môže udeliť povolenie na zamestnanie štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý
a) bude zamestnaný na účel sezónneho zamestnania najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
Ú
Č: 4
O: 1
P: a
P: b
1. Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté výhodnejšie ustanovenia:
a) práva Únie vrátane dvojstranných a mnohostranných dohôd uzatvorených medzi Úniou alebo medzi Úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a jednou alebo viacerými tretími krajinami na strane druhej;
b) dvojstranných alebo mnohostranných dohôd uzatvorených medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami.
n.a.
Č: 4
O: 2
2. Touto smernicou nie je dotknuté právo členských štátov prijať alebo ponechať v oblasti pôsobnosti článkov 18, 19, 20, 23 a 25 priaznivejšie ustanovenia pre štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa smernica vzťahuje.
n.a.
Č: 5
O: 1
P: a
1. K žiadostiam o prijatie na pobyt v členskom štáte, ktorého dĺžka nepresahuje 90 dní, podľa podmienok tejto smernice sa priloží:
a) platná pracovná zmluva alebo ak tak stanovuje vnútroštátne právo, správne predpisy alebo prax, záväzná pracovná ponuka pracovať ako sezónny pracovník v dotknutom členskom štáte u zamestnávateľa, ktorý sídlo v uvedenom členskom štáte, pričom sa v tejto zmluve alebo ponuke uvádza:
i) miesto a typ práce;
ii) dĺžka trvania zamestnania;
iii) odmena;
iv) počet pracovných hodín za týždeň alebo mesiac;
v) dĺžka trvania akejkoľvek platenej dovolenky;
vi) prípadne iné príslušné pracovné podmienky a
vii) podľa možnosti dátum začatia zamestnania;
N
návrh zákona
zákon č. 311/2001 Z. z.
§ 16
O: 3
P: a
§ 43
O: 1
P: a
P: b
P: c
P: d
(3) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie schengenského víza na účel sezónneho zamestnania,35a) predloží
a) písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy alebo pracovnú zmluvu, ako doklad preukazujúci účel cesty,
b) povolenie na zamestnanie,
c) doklad preukazujúci zdravotné poistenie,
d) doklad preukazujúci ubytovanie.
(1) V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:
a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,
b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),
c) deň nástupu do práce,
d) mzdové podmienky, ak nie dohodnuté v kolektívnej zmluve.
Ú
8
zákon č. 5/2004 Z. z.
+
návrh zákona (čl. III)
O: 2
O: 4
§ 22
O: 3
P: a
(2) Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem náležitostí podľa odseku 1 aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.
(4) V pracovnej zmluve možno dohodnúť ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci záujem, najmä ďalšie hmotné výhody.
(3) Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí ústredie. Prílohou k žiadosti je
a) pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy,
Č: 5
O: 1
P: b
b) potvrdenie o zdravotnom poistení pokrývajúcom všetky riziká, ktoré bežne zahŕňa poistenie štátnych príslušníkov dotknutého členského štátu, alebo ak sa tak stanovuje vo vnútroštátnom práve, dôkaz o podaní žiadosti o uzatvorenie uvedeného zdravotného poistenia, a to na obdobia, na ktoré sa nevzťahuje také poistné krytie a príslušné nároky na dávky v súvislosti s prácou vykonávanou v uvedenom členskom štáte alebo vyplývajúce z tejto práce;
N
návrh zákona
zákon č. 404/2011 Z. z.
zákon č. 580/2004 Z. z
§ 16
O: 3
P: c
§ 123
§ 3
O: 3
P: a
(3) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie schengenského víza na účel sezónneho zamestnania,35a) predloží
a) písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy alebo pracovnú zmluvu, ako doklad preukazujúci účel cesty,
b) povolenie na zamestnanie,
c) doklad preukazujúci zdravotné poistenie,
d) doklad preukazujúci ubytovanie.
Dokladom potvrdzujúcim zdravotné poistenie sa rozumie potvrdenie na meno cudzinca o tom, že je zdravotne poistený na území Slovenskej republiky alebo že poistenú úhradu liečebných nákladov na území Slovenskej republiky.
(3) Povinne verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „členský štát”) a
a) je zamestnaná u zamestnávateľa, ktorý sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území
Ú
9
návrh zákona (čl. III)
§ 22
O: 4
P: b
Slovenskej republiky; to neplatí, ak je zamestnaná v Slovenskej republike u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo u zamestnávateľa na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, okrem prípadov, ak sa na takúto osobu vzťahujú osobitné predpisy alebo medzinárodná zmluva,
(4) Prílohou k žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania je aj
b) doklad potvrdzujúci zabezpečenie zdravotného poistenia počas pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti podľa osobitného predpisu.
Č: 5
O: 1
P: c
c) doklad o tom, že sezónny pracovník bude mať primerané ubytovanie alebo že sa mu poskytne primerané ubytovanie v súlade s článkom 20.
N
návrh zákona
zákon č. 404/2011 Z. z.
návrh zákona (čl. III)
§ 16
O: 3
P: d
§ 122
P: a
P: b
P: c
P: d
§ 22
O: 4
P: b
(3) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie schengenského víza na účel sezónneho zamestnania,35a) predloží
a) písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy alebo pracovnú zmluvu, ako doklad preukazujúci účel cesty,
b) povolenie na zamestnanie,
c) doklad preukazujúci zdravotné poistenie,
d) doklad preukazujúci ubytovanie.
Dokladom potvrdzujúcim zabezpečenie ubytovania sa rozumie
a) list vlastníctva alebo výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností vydaný na meno cudzinca,
b) nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a výpis z listu vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti,
c) potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, alebo
d) čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a výpis z listu vlastníctva alebo doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti.
(4) Prílohou k žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania je aj
b) doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania najmenej na predpokladané obdobie trvania zamestnania, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej
Ú
10
povinnosti podľa osobitného predpisu.
Č: 5
O: 2
2. Členské štáty vyžadujú, aby podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) boli v súlade s uplatniteľným právom, kolektívnymi zmluvami a/alebo praxou.
N
návrh zákona (čl. III)
§ 22
O: 12
P: c
B: 3
(12) Úrad neudelí povolenie na zamestnanie, ak
c) ide o povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania, aj ak
3. pracovné podmienky uvedené v pracovnej zmluve alebo v prísľube zamestnávateľa podľa odseku 3 písm. a) v rozpore so zákonom.
Ú
Č: 5
O: 3
3. Na základe dokumentácie poskytnutej v zmysle odseku 1 členské štáty vyžadujú, aby sezónny pracovník nebol odkázaný na ich systémy sociálnej pomoci.
N
návrh zákona
návrh zákona (čl. III)
§ 16
O: 4
§ 22
O: 12
P: c
B: 1
(4) Zastupiteľský úrad posúdi na základe dokladov podľa odseku 3, či štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie schengenského víza na účel sezónneho zamestnania, nebude počas jeho pobytu na území Slovenskej republiky odkázaný na systém pomoci v hmotnej núdzi.
(12) Úrad neudelí povolenie na zamestnanie, ak
c) ide o povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania, aj ak
1. štátny príslušník tretej krajiny je spoločne posudzovanou fyzickou osobou domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
Ú
Č: 5
O: 4
4. Ak je v pracovnej zmluve alebo záväznej pracovnej ponuke spresnené, že štátny príslušník tretej krajiny bude vykonávať regulované povolanie v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES (1), členský štát môže vyžadovať, aby žiadateľ predložil doklady potvrdzujúce, že štátny príslušník tretej krajiny spĺňa podmienky stanovené vo vnútroštátnom práve na výkon uvedeného regulovaného povolania.
D
Č: 5
O: 5
P: a
P: b
5. Pri posudzovaní žiadosti o povolenie uvedenej v článku 12 ods. 1 členské štáty, ktoré neuplatňujú schengenské acquis v plnom rozsahu, overia, že štátny príslušník tretej krajiny:
a) nepredstavuje riziko z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva;
b) v úmysle opustiť územie členského štátu najneskôr v deň uplynutia platnosti povolenia.
n.a.
11
Č: 6
O: 1
P: a
1. K žiadostiam o prijatie na pobyt v členskom štáte, ktorého dĺžka presahuje 90 dní, podľa podmienok tejto smernice sa pripojí:
a) platná pracovná zmluva alebo ak tak stanovuje vnútroštátne právo, správne predpisy alebo prax, záväzná pracovná ponuka na zamestnanie sezónneho pracovníka v dotknutom členskom štáte u zamestnávateľa, ktorý sídlo v uvedenom členskom štáte, pričom v tejto zmluve alebo ponuke sa uvádza:
i) miesto a typ práce;
ii) dĺžka trvania zamestnania;
iii) odmena;
iv) počet pracovných hodín za týždeň alebo mesiac;
v) dĺžka trvania akejkoľvek platenej dovolenky;
vi) prípadne iné príslušné pracovné podmienky a
vii) podľa možnosti dátum začatia zamestnania;
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
zákon č. 311/2001 Z. z.
§ 32
O: 2
P: a
§ 32
O: 5
P: d
§ 43
O: 1
P: a
P: b
P: c
P: d
O: 2
O: 4
(2) Štátny príslušník tretej krajiny priloží k žiadosti o udelenie prechodného pobytu dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a doklady nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú
a) účel pobytu
(5) Účel pobytu podľa odseku 2 písm. a) štátny príslušník tretej krajiny preukáže
d) písomným prísľubom zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy alebo pracovnou zmluvou, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 23 ods. 4,
(1) V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:
a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,
b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),
c) deň nástupu do práce,
d) mzdové podmienky, ak nie dohodnuté v kolektívnej zmluve.
(2) Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem náležitostí podľa odseku 1 aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.
(4) V pracovnej zmluve možno dohodnúť ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci záujem, najmä ďalšie hmotné výhody.
Ú
Č: 6
O: 1
P: b
b) potvrdenie o zdravotnom poistení pokrývajúcom všetky riziká, ktoré bežne zahŕňa poistenie štátnych príslušníkov dotknutého členského štátu, alebo ak sa tak stanovuje vo vnútroštátnom práve, dôkaz o podaní žiadosti o uzatvorenie uvedeného zdravotného poistenia, a to na obdobia, na ktoré sa nevzťahuje také poistné krytie a príslušné nároky na dávky v súvislosti s prácou vykonávanou v uvedenom členskom štáte alebo vyplývajúce z tejto práce;
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 111
O: 1
P: d
§ 123
(1) Štátny príslušník tretej krajiny je povinný
d) uzatvoriť zdravotné poistenie najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte a preukázať pri kontrole pobytu, že je zdravotne poistený na území Slovenskej republiky,
Dokladom potvrdzujúcim zdravotné poistenie sa rozumie potvrdenie na meno cudzinca o tom, že je zdravotne poistený na území Slovenskej republiky alebo že poistenú úhradu
Ú
12
zákon č. 580/2004 Z. z
§ 3
O: 3
P: a
liečebných nákladov na území Slovenskej republiky.
(3) Povinne verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt3) na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii (ďalej len „členský štát”) a
a) je zamestnaná u zamestnávateľa, ktorý sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak je zamestnaná v Slovenskej republike u zamestnávateľa, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo u zamestnávateľa na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, okrem prípadov, ak sa na takúto osobu vzťahujú osobitné predpisy alebo medzinárodná zmluva,
Č: 6
O: 1
P: c
c) doklad o tom, že sezónny pracovník bude mať zabezpečené primerané ubytovanie alebo že sa mu poskytne primerané ubytovanie v súlade s článkom 20.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 32
O: 2
P: e
§ 33
O: 6
P: h
§ 122
P: a
P: b
P: c
P: d
(2) Štátny príslušník tretej krajiny priloží k žiadosti o udelenie prechodného pobytu dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a doklady nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú
e) zabezpečenie ubytovania
6) Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak
h) je zjavné, že zabezpečené ubytovanie na území Slovenskej republiky nespĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu
Dokladom potvrdzujúcim zabezpečenie ubytovania sa rozumie
a) list vlastníctva alebo výpis z listu vlastníctva z katastra nehnuteľností vydaný na meno cudzinca,
b) nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a výpis z listu vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti,
c) potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, alebo
d) čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území Slovenskej republiky a výpis z listu vlastníctva alebo doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti.
Ú
13
Č: 6
O: 2
2. Členské štáty vyžadujú, aby podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) boli v súlade s uplatniteľným právom, kolektívnymi zmluvami a/alebo praxou.
N
zákon č. 311/2001 Z. z.
návrh zákona (čl. III)
§ 43
O: 1
P: a
P: b
P: c
P: d
O: 2
O: 4
§ 21b
O: 3
P: a
P: b
(1) V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:
a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,
b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),
c) deň nástupu do práce,
d) mzdové podmienky, ak nie dohodnuté v kolektívnej zmluve.
(2) Zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie okrem náležitostí podľa odseku 1 aj ďalšie pracovné podmienky, a to výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky a dĺžku výpovednej doby.
(4) V pracovnej zmluve možno dohodnúť ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci záujem, najmä ďalšie hmotné výhody.
(3) Ak ide o sezónne zamestnanie alebo vnútropodnikový presun, podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je,
a) že zamestnávateľ, ktorý záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, alebo hostiteľský subjekt
1. spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f); na zisťovanie a preukazovanie splnenia týchto podmienok sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8,
2. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; na zisťovanie a preukazovanie splnenia tejto podmienky sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8,
3. nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu22kd) za porušenie pracovných podmienok alebo pokutu za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad,
b) že pracovná zmluva alebo prísľub zamestnávateľa podľa odseku 2 písm. a) sú v súlade so zákonom,
Ú
14
Č: 6
O: 3
3. Na základe dokumentácie poskytnutej v zmysle odseku 1 členské štáty vyžadujú, aby mal sezónny pracovník dostatočné prostriedky na živobytie počas svojho pobytu a nebol odkázaný na ich systémy sociálnej pomoci.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 32
O: 2
P: c
§ 32
O: 15
(2) Štátny príslušník tretej krajiny priloží k žiadosti o udelenie prechodného pobytu dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a doklady nie staršie ako 90 dní, ktoré potvrdzujú
c) finančné zabezpečenie pobytu
(15) Finančné zabezpečenie pobytu štátny príslušník tretej krajiny preukáže vo výške životného minima na každý mesiac pobytu; ak dĺžka pobytu presiahne jeden rok, finančné zabezpečenie musí preukázať vo výške dvanásťnásobku životného minima. Maloletý štátny príslušník tretej krajiny preukáže finančné zabezpečenie pobytu v polovičnej výške podľa prvej vety.
Ú
Č: 6
O: 4
4. Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sa považujú za osoby predstavujúce hrozbu pre verejný poriadok, verejnú bezpečnosť alebo verejné zdravie, sa neprijímajú.
N
zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 33
O: 6
P: b
(6) Policajný útvar zamietne žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ak
b) je dôvodné podozrenie, že štátny príslušník tretej krajiny pri svojom pobyte ohrozí bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie
Ú
Č: 6
O: 5
5. Pri posudzovaní žiadosti o povolenie uvedenej v článku 12 ods. 2 členské štáty overia, že štátny príslušník tretej krajiny nepredstavuje riziko z hľadiska nelegálneho prisťahovalectva a že v úmysle opustiť územie členského štátu najneskôr k dátumu uplynutia