1
TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS
Právne predpisy Slovenskej republiky
Zákon č. 404/2011 Z. z. a pobyte cudzincov o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 404/2011 Z. z.“),
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 71/1967 Zb.“),
Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 171/1993 Z. z.“),
Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 514/2003 Z. z.“),
Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 647/2007 Z. z.“),
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 145/1995 Z. z.“),
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. a pobyte cudzincov o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:5
O:2
Rodinní príslušníci, ktorí nie štátni príslušníci členského štátu, musia mať iba vstupné vízum v súlade s nariadením (ES) č. 539/2001, alebo prípadne v súlade s vnútroštátnou legislatívou. Na účely tejto smernice vlastnenie platného pobytového preukazu uvedeného v článku 10 oslobodzuje takýchto rodinných príslušníkov od vízovej požiadavky.
Členské štáty takýmto osobám umožnia, aby získali potrebné víza. Takéto víza sa vydávajú bezplatne a čo najskôr a na základe zrýchleného postupu.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
Zákon č. 145/1995 Z. z.
§ 16
O: 18
Príloha
(18) Rodinný príslušník občana Únie je povinný k žiadosti o schengenské vízum predložiť platný cestovný doklad, doklad potvrdzujúci jeho rodinný vzťah s občanom Únie a doklad o závislosti, ak sa vyžaduje. Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti najneskôr do desiatich dní.
Položka 240
a) Žiadosť o udelenie schengenského víza
16b)
Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky oslobodení rodinní príslušníci občanov Európskeho hospodárskeho priestoru.
16c)
Položka 26
a) Udelenie víza na hraničnom priechode
Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky oslobodení rodinní príslušníci občanov Únie.
16c)
Ú
C.8
O:3
Na vydanie registračného potvrdenia členský štát môže požadovať iba, aby:
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 66
O:2
(2) Občan Únie, ktorý žiada o registráciu pobytu podľa § 65 ods. 1 písm. a), je k žiadosti povinný predložiť platný
Ú
2
- občania Únie, na ktorých sa uplatňuje bod (a) článku 7 ods. 1, predložili platný preukaz totožnosti alebo pas, vyhlásenie zamestnávateľa o prijatí do zamestnania alebo potvrdenie o zamestnaní, alebo dôkaz, že samostatne zárobkovo činnými osobami;
- občania Únie, na ktorých sa uplatňuje bod (b) článku 7 ods. 1, predložili platný preukaz totožnosti alebo pas a poskytli dôkaz, že spĺňajú uvedené podmienky;
- občania Únie, na ktorých sa uplatňuje bod (c) článku 7 ods. 1, predložili platný preukaz totožnosti alebo pas, poskytli dôkaz, že zapísaní na akreditovanej inštitúcii a že majú komplexné krytie zdravotného poistenia a vyhlásenie alebo rovnocenný prostriedok, uvedené v bode (c) článku 7 ods. 1. Členské štáty nesmú požadovať, aby toto vyhlásenie uvádzalo konkrétnu čiastku zdrojov.
+
návrh zákona
preukaz totožnosti alebo platný cestovný doklad a prísľub zamestnávateľa alebo potvrdenie zamestnávateľa o prijatí do zamestnania.
C.12
O:2
Bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek, úmrtie občana Únie nevedie k strate práva pobytu jeho rodinných príslušníkov, ktorí nie štátni príslušníci členského štátu a ktorí sa zdržiavali v hostiteľskom členskom štáte ako rodinní príslušníci najmenej jeden rok pred úmrtím občana Únie.
Pred získaním práva trvalého pobytu, právo pobytu daných osôb naďalej podlieha požiadavke, že dané osoby musia byť schopné dokázať, že pracovníkmi alebo samostatne zárobkovo činnými osobami, alebo že majú dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci hostiteľského členského štátu počas obdobia ich pobytu, a že majú komplexné krytie nemocenského poistenia v hostiteľskom členskom štáte, alebo že príslušníkmi rodiny, založenej v hostiteľskom členskom štáte, osoby spĺňajúcej tieto požiadavky. ”Dostatočné zdroje” definované v článku 8 ods. 4.
Takíto rodinní príslušníci si zachovajú svoje právo pobytu výlučne na osobnom základe.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 70
O:3
Právo na pobyt rodinného príslušníka občana Únie zostáva zachované aj v prípade úmrtia garanta, s ktorým sa zdržiaval na území Slovenskej republiky najmenej jeden rok pred jeho úmrtím, pokiaľ spĺňa podmienky uvedené v § 65 ods. 1 písm. a) e) alebo je rodinným príslušníkom osoby spĺňajúcej tieto podmienky a rodina existovala na území Slovenskej republiky.
Ú
C:13
O:1
Bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek, rozvod, anulovanie manželstva občana Únie alebo ukončenie jeho registrovaného partnerstva, ako je uvedené v bode 2 písm. b) článku 2, neovplyvňuje právo pobytu jeho rodinných príslušníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu.
Pred získaním práva trvalého pobytu musia dané osoby splniť podmienky stanovené v bodoch (a), (b), (c) alebo (d) článku 7 ods. 1.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona.
§ 65
O:4
P:c
P:d
Právo na pobyt občana Únie podľa odseku 1 písm. f) zostáva zachované aj vtedy, ak
c) sa s občanom Únie, ktorého sprevádzal alebo sa k nemu pripojil, rozviedol alebo bolo manželstvo vyhlásené za neplatné, ak spĺňa podmienky uvedené v odseku 1,
d) zanikol trvalý, riadne osvedčený vzťah s občanom Únie, ktorého sprevádzal alebo sa k nemu pripojil, ak spĺňa podmienky uvedené v odseku 1.
Ú
C:13
O:2
Bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek, rozvod, anulovanie manželstva alebo ukončenie jeho registrovaného partnerstva, ako je uvedené v bode 2b článku 2, nevedie k strate práva pobytu rodinných príslušníkov občana Únie,
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 70
O:5
Právo na pobyt rodinného príslušníka občana Únie zostáva zachované aj vtedy, ak sa jeho manželstvo s garantom skončilo rozvodom alebo bolo vyhlásené za neplatné, ak spĺňa podmienky uvedené v § 65 ods. 1 písm. a) e) alebo
Ú
3
ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, ak:
(a) pred začatím rozvodového konania alebo konania zrušujúceho manželstvo alebo ukončenia registrovaného partnerstva uvedeného v bode 2b článku 2 manželstvo alebo registrované partnerstvo trvalo aspoň tri roky, vrátane jedného roku v hostiteľskom členskom štáte; alebo
(b) dohodou medzi manželmi alebo registrovanými partnermi uvedenými v bode 2b článku 2 alebo súdnym rozhodnutím manželský partner alebo registrovaný partner, ktorý nie je štátnym príslušníkom členského štátu, deti občana Únie v starostlivosti; alebo
(c) je to oprávnené mimoriadne ťažkými okolnosťami, ako napríklad obeť domáceho násilia v čase, keď manželstvo alebo registrované partnerstvo trvalo; alebo
(d) dohodou medzi manželmi alebo registrovanými partnermi uvedenými v bode 2(b) článku 2 alebo súdnym rozhodnutím, manželský partner alebo registrovaný partner, ktorý nie je štátnym príslušníkom členského štátu, právo prístupu k maloletému dieťaťu, ak súd rozhodol, že takýto prístup musí byť v hostiteľskom členskom štáte a tak dlho, pokiaľ to bude potrebné.
Pred získaním práva trvalého pobytu právo pobytu daných osôb naďalej podlieha požiadavke, že musia byť schopné dokázať, že pracovníkmi alebo samostatne zárobkovo činnými osobami, alebo že majú dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci hostiteľského členského štátu počas obdobia ich pobytu, a že majú komplexné krytie zdravotného poistenia v hostiteľskom členskom štáte, alebo že príslušníkmi rodiny, založenej v hostiteľskom členskom štáte, osoby spĺňajúcej tieto požiadavky. ”Dostatočné zdroje” sú definované v článku 8 ods. 4.
Takíto rodinní príslušníci si zachovajú svoje právo pobytu výlučne na osobnom základe.
P: a
P: b
P: c
P: d
O:6
je rodinným príslušníkom osoby spĺňajúcej tieto podmienky a rodina už existovala na území Slovenskej republiky a
a) jeho manželstvo s garantom trvalo minimálne tri roky, z toho aspoň jeden rok na území Slovenskej republiky,
b) má dieťa garanta zverené do osobnej starostlivosti,
c) manželstvo zaniklo z dôvodu domáceho násilia, závislosti garanta na alkohole, omamných látkach, psychotropných látkach, hazardných hrách alebo iných závažných dôvodov alebo
d) právo stretávať sa s maloletým dieťaťom na území Slovenskej republiky na základe vzájomnej dohody oboch rodičov dieťaťa alebo toto právo priznané súdom po dobu, pokiaľ je to potrebné.
(6) Odsek 5 sa primerane vzťahuje aj na rodinného príslušníka občana Únie podľa § 2 ods. 5 písm. g)
C:14
O:1
Občania Únie a ich rodinní príslušníci majú právo pobytu určené v článku 6, pokiaľ sa nestávajú neprimeranou záťažou pre systém sociálnej pomoci hostiteľského členského štátu.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 64
O:3
O:4
(3) Právo na pobyt podľa odseku 1 zostáva zachované, pokiaľ sa občan Únie uvedený v § 65 ods. 1 písm. c) alebo d) nestane osobou v hmotnej núdzi.
(4) Ak policajný útvar pri skúmaní skutočností uvedených v odseku 3 zistí, že občan Únie sa stal neprimeranou záťažou pre systém sociálnej pomoci, upozorní ho, že stratil právo na pobyt podľa odseku 1, a že je povinný opustiť územie Slovenskej republiky.
Ú
C:14
O:2
Občania Únie a ich rodinní príslušníci majú právo pobytu určené v článkoch 7, 12 a 13, pokiaľ spĺňajú podmienky v nich stanovené.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 72
O:2
P:c
(2) Policajný útvar, na základe rozhodnutia, môže odňať právo na pobyt rodinnému príslušníkovi občana Únie, ak
c) právo na pobyt podľa § 70, stal sa osobou v hmotnej núdzi a je rodinným príslušníkom občana Únie podľa §
Ú
4
V konkrétnych prípadoch, ak existuje opodstatnená pochybnosť, či občan Únie alebo jeho rodinní príslušníci spĺňajú podmienky stanovené v článkoch 7, 12 a 13, môžu členské štáty overiť, či sú tieto podmienky splnené.
Toto overenie sa nevykonáva systematicky.
D
65 ods. 1 písm. c) alebo písm. d).
C:14
O:4
Ako výnimka z odsekov 1 a 2 a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia kapitoly VI, sa opatrenie vyhostenia nesmie v žiadnom prípade prijať proti občanom Únie alebo ich rodinným príslušníkom, ak:
a) občania Únie pracovníkmi alebo samostatne zárobkovo činnými osobami, alebo
b) občania Únie vstúpili na územie hostiteľského členského štátu, aby hľadali zamestnanie. V tomto prípade občania Únie a ich rodinní príslušníci nesmú byť vyhostení, pokiaľ občania Únie schopní predložiť dôkaz, že si sústavne hľadajú zamestnanie a že majú skutočnú šancu zamestnať sa.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 68
O:2
P:c
§ 65
O:1
P:a
P:b
P:e
§ 66
O:6
§ 64
O:3
Policajný útvar, na základe rozhodnutia, môže odňať právo na pobyt občanovi Únie, ak
c) právo na pobyt podľa § 65 ods. 1 písm. c) alebo d) a stal sa osobou v hmotnej núdzi.
Občan Únie právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia dlhšieho ako 3 mesiace, ak
a) je zamestnaný na území Slovenskej republiky,
b) je samostatne zárobkovo činnou osobou na území Slovenskej republiky,
e) je u neho predpoklad, že sa zamestná,
Občan Únie, ktorý žiada o registráciu pobytu v zmysle § 65 ods. 1 písm. e), je k žiadosti povinný predložiť platný preukaz totožnosti alebo platný cestovný doklad a čestné vyhlásenie o tom, že si sústavne hľadá prácu na území Slovenskej republiky a doklad o zdravotnom poistení..
Právo na pobyt podľa odseku 1 zostáva zachované, pokiaľ sa občan Únie uvedený v § 65 ods. 1 písm. c) alebo d) nestane osobou v hmotnej núdzi.
Ú
C:15
O:1
Postupy stanovené článkami 30 a 31 sa uplatňujú analogicky na všetky rozhodnutia obmedzujúce voľný pohyb občanov Únie a ich rodinných príslušníkov z dôvodov iných, ako je verejný poriadok , verejná bezpečnosť alebo verejné zdravie.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§68
O:5
§68
O:7
§72
O:5
Policajný útvar v rozhodnutí o odňatí práva na pobyt určí občanovi Únie povinnosť vycestovať z územia Slovenskej republiky do jedného mesiaca odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
Policajný útvar v rozhodnutí o odňatí práva na trvalý pobyt určí občanovi Únie povinnosť vycestovať z územia Slovenskej republiky do jedného mesiaca odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
Policajný útvar v rozhodnutí o odňatí práva na pobyt určí rodinnému príslušníkovi občana Únie povinnosť vycestovať z územia Slovenskej republiky do jedného mesiaca odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
Ú
C:27
O:1
S výhradou ustanovení tejto kapitoly členské štáty môžu obmedziť slobodu pohybu a pobytu občanov Únie a ich rodinných príslušníkov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť na základe dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.
D
Zákon č. 404/2011 Z. z.
§ 87
O:1
Policajný útvar môže administratívne vyhostiť občana Únie, ktorý právo na pobyt podľa § 64 alebo 65 alebo rodinného príslušníka občana Únie, ktorý právo na pobyt podľa § 69 alebo 70 a môže určiť zákaz vstupu do piatich rokov, ak ohrozuje
Ú
5
Tieto dôvody sa nesmú využívať pre ekonomické účely.
§ 87
O:4
P:a
a) bezpečnosť štátu,
b) verejný poriadok alebo
c) verejné zdravie; to neplatí, ak dôjde k vzniku choroby, ktorá ohrozuje verejné zdravie, po troch mesiacoch od vstupu občana Únie alebo rodinného príslušníka občana Únie na územie Slovenskej republiky.
Policajný útvar administratívne nevyhostí občana Únie, ktorý
sa oprávnene zdržiaval najmenej desať rokov na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak predstavuje obzvlášť závažnú hrozbu pre bezpečnosť štátu,
C:27
O:2
Opatrenia prijaté z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti musia byť v súlade s zásadou úmernosti a musia vychádzať výlučne z osobného správania daného jednotlivca. Trestné činy, ku ktorým došlo v minulosti, sa samé o sebe nepovažujú za dôvody na prijatie takýchto opatrení.
Osobné správanie daného jednotlivca musí predstavovať skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu hrozbu ovplyvňujúcu jeden zo základných záujmov spoločnosti. Zdôvodnenia, ktoré oddelené od podrobností prípadu, alebo ktoré sa spoliehajú na aspekty všeobecnej prevencie, sú neprijateľné.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 11
O: 3
(3) Policajný útvar pri rozhodovaní o zamietnutí vstupu občanovi Únie alebo rodinnému príslušníkovi občana Únie posudzuje každý prípad individuálne. Dôvody na zamietnutie vstupu uvedené v odseku 1 nesmú byť využívané pre ekonomické účely. Posudzovanie ohrozenia bezpečnosti štátu alebo verejného poriadku pri zamietnutí vstupu občanovi Únie alebo rodinnému príslušníkovi občana Únie nesmie byť založené na všeobecnej prevencii.
Ú
C:27
O:3
Aby sa posúdilo, či daná osoba predstavuje hrozbu pre verejný poriadok alebo verejnú bezpečnosť, pri vydávaní registračného potvrdenia, alebo v prípade neexistencie registračného systému, najneskôr tri mesiace od dátumu príchodu danej osoby na územie hostiteľského členského štátu, alebo od dátumu ohlásenia svojej prítomnosti v rámci územia, ako je stanovené v článku 5(5), alebo pri vydávaní pobytového preukazu, hostiteľský členský štát, ak to považuje za podstatné, môže požadovať, aby členský štát pôvodu a prípadne iné členské štáty, aby poskytli informácie týkajúce sa akýchkoľvek predchádzajúcich policajných záznamov, ktoré prípadne daná osoba má.
Takéto informácie sa nevyžadujú všeobecne. Členský štát, ktorý dostane takúto žiadosť, odpovie do dvoch mesiacov.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
Zákon č. 171/1993
Z. z.
§ 87
O:7
§ 69d
O:2
(7) Policajný útvar môže žiadať od členských štátov Európskej únie policajné záznamy k občanovi Únie alebo rodinnému príslušníkovi občana Únie, ktorý predstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok pri vydávaní registračného potvrdenia alebo pri vydávaní dokladu o pobyte.
Policajný zbor na základe písomnej žiadosti poskytne členskému štátu Európskej únie osobné údaje o osobe, ktoré môžu byť dôležité na posúdenie, či táto osoba nepredstavuje nebezpečenstvo pre jeho verejný poriadok alebo bezpečnosť. Policajný zbor poskytne osobné údaje najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia písomnej žiadosti.
Ú
C:27
O:4
Členský štát, ktorý vydal pas alebo preukaz totožnosti, umožní držiteľovi takéhoto dokladu, ktorý bol vyhostený z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia z iného členského štátu, aby opätovne vstúpil na jeho územie bez akýchkoľvek formalít, a to aj v prípade, že daný doklad nie je viac platný alebo štátna príslušnosť držiteľa je spochybnená.
N
Zákon č. 647/2007 Z. z.
§ 3
O:1
O:2
Občan právo na slobodný návrat do Slovenskej republiky.Občan, ktorý sa pri návrate pri prekračovaní vonkajšej štátnej hranice nemôže preukázať platným cestovným dokladom, je povinný oznámiť útvaru Policajného zboru oprávnenému vykonávať kontrolu cestovných dokladov osôb prekračujúcich štátnu hranicu (ďalej len "policajný útvar") údaje potrebné na overenie totožnosti.
N
6
C:28
O:3
P:a
Rozhodnutie o vyhostení sa nesmie prijať proti občanom Únie s výnimkou prípadu, ak sa toto rozhodnutie zakladá na zásadne dôležitých dôvodoch verejnej bezpečnosti, ako definované členskými štátmi, ak:
(a) dané osoby sa zdržiavali v hostiteľskom členskom štáte počas predchádzajúcich desiatich rokov;
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 87
O:4
P:a
Policajný útvar administratívne nevyhostí občana Únie, ktorý
a) sa oprávnene zdržiaval najmenej desať rokov na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak predstavuje obzvlášť závažnú hrozbu pre bezpečnosť štátu,
Ú
C:30
O:3
Takéto oznámenie uvádza súd alebo správny úrad, na ktorom môže daná osoba podať odvolanie, časový limit na podanie odvolania a prípadne čas, do kedy musí daná osoba opustiť územie členského štátu. Okrem riadne zdôvodnených súrnych prípadov, čas na opustenie územia nie je kratší ako jeden mesiac od dátumu oznámenia.
N
Zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 68
O:5
O:7
§ 72
O:7
(5) Policajný útvar v rozhodnutí o odňatí práva na pobyt určí občanovi Únie povinnosť vycestovať z územia Slovenskej republiky do jedného mesiaca odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
(7) Policajný útvar v rozhodnutí o odňatí práva na trvalý pobyt určí občanovi Únie povinnosť vycestovať z územia Slovenskej republiky do jedného mesiaca odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
(7) Policajný útvar v rozhodnutí o odňatí práva na trvalý pobytu určí rodinnému príslušníkovi občana Únie povinnosť vycestovať z územia Slovenskej republiky do jedného mesiaca odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
Ú
C:31
O:1
Dané osoby majú prístup k súdnym a prípadne administratívnym konaním o opravnom prostriedku v hostiteľskom členskom štáte, aby sa mohli odvolať alebo požiadať o preskúmanie akéhokoľvek rozhodnutia prijatého proti nim na základe dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia.
N
Zákon č. 71/1967 Zb.
Zákon č. 514/2003 Z. z.
Zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 53
§ 47
§ 1
O:1
P:a
§ 5
O:1
§16
O:10
V:1
V:2
Proti rozhodnutiu správneho orgánu účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal.
Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu.
Tento zákon upravuje
a) zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci,
Právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím účastník konania, ktorému vznikla škoda v dôsledku rozhodnutia vydaného v tomto konaní.
Štátny príslušník tretej krajiny sa môže proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o udelenie schengenského víza, o zrušení alebo odvolaní udeleného schengenského víza odvolať. Odvolanie podáva štátny príslušník tretej krajiny na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, a ak ide o rodinného príslušníka občana Únie, v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Ú
C:31
Ak žiadosť o odvolanie sa proti rozhodnutiu o vyhostení
N
Zákon č.
§ 16
(7) Štátny príslušník tretej krajiny sa môže proti rozhodnutiu
Ú
7
O:2
alebo žiadosť o preskúmanie takéhoto rozhodnutia je doplnená žiadosťou o dočasný príkaz pozastavenia vymáhania takéhoto rozhodnutia, skutočné vysťahovanie z územia sa nesmie uskutočniť, kým sa neprijme rozhodnutie o dočasnom príkaze, okrem prípadov, keď:
— rozhodnutie o vyhostení je založené na predchádzajúcom súdnom rozhodnutí; alebo
— dané osoby mali predtým prístup k súdnemu preskúmaniu; alebo
— rozhodnutie o vyhostení je založené na mimoriadne dôležitých dôvodoch verejnej bezpečnosti podľa článku 28 ods. 3
404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
O:10
o zamietnutí žiadosti o udelenie schengenského víza, o zrušení alebo odvolaní udeleného schengenského víza odvolať. Odvolanie podáva štátny príslušník tretej krajiny na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, a ak ide o rodinného príslušníka občana Únie, v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ak rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o udelenie schengenského víza nebolo možné štátnemu príslušníkovi tretej krajiny doručiť, začína lehota pre podanie odvolania plynúť dňom, ktorý nasleduje po uplynutí 90 dní odo dňa podania žiadosti o vízum. Ak rozhodnutie o zrušení alebo odvolaní udeleného schengenského víza nebolo možné štátnemu príslušníkovi tretej krajiny doručiť do 90 dní, doručí sa verejnou vyhláškou po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.
C:35
Členské štáty môžu prijať potrebné opatrenia na odmietnutie, ukončenie alebo zrušenie akéhokoľvek práva priznaného podľa tejto smernice v prípade zneužívania práv alebo podvodu, ako napríklad manželstvá z rozumu.
Všetky takéto opatrenia musia byť primerané a podliehať procedurálnym ochranám stanoveným v článkoch 30 a 31.
D
Zákon č. 404/2011 Z. z.
+
návrh zákona
§ 68
O:2
P:d
O:6
P:c
§ 72
O:2
P:d
§ 2
O:1
P:r
Policajný útvar, na základe rozhodnutia, môže odňať právo na pobyt občanovi Únie, ak
a)uzavrel účelové manželstvo.
Policajný útvar na základe rozhodnutia môže odňať právo na trvalý pobyt občanovi Únie, ak
c) uzavrel účelové manželstvo.
Policajný útvar, na základe rozhodnutia, môže odňať právo na pobyt rodinnému príslušníkovi občana Únie, ak
d) zistí, že ide o účelové manželstvo.
Na účely tohto zákona sa rozumie
r) účelovým manželstvom manželstvo uzavreté výlučne s cieľom štátneho príslušníka tretej krajiny získať pobyt alebo manželstvo uzavreté výlučne s cieľom uplatnenia si práva na pobyt rodinného príslušníka občana Únie,
Ú
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiastočná zhoda alebo k prebratiu
8
dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)