Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z ........ 2017,
ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2017 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Zoznam odvetví sezónnych zamestnaní je uvedený v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2017.
Príloha
Zoznam odvetví sezónnych zamestnaní
SEKCIA A – POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV
Pestovanie obilnín (okrem ryže), strukovín a olejnatých semien
Pestovanie ryže
Pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej a hľuzovej zeleniny
Pestovanie tabaku
Pestovanie plodín na vlákno
Pestovanie ostatných netrvácnych plodín
Pestovanie hrozna
Pestovanie tropického a subtropického ovocia
Pestovanie citrusových plodov
Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia
Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov
Pestovanie olejnatého ovocia
Pestovanie nápojových plodín
Pestovanie korenín, aromatických, liečivých a farmaceutických plodín
Pestovanie ostatných trvácnych plodín
Rozmnožovanie rastlín
Služby súvisiace s pestovaním plodín
Služby súvisiace so zberom úrody
Spracovanie semien na sadenie
Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
Ťažba dreva
Zber divorastúceho materiálu (okrem dreva)
Služby súvisiace s lesníctvom
Služby súvisiace s ťažbou dreva
Ostatné služby poskytované v lesníctve
Riečny rybolov
Riečna akvakultúra
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Iné spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny
Výroba cukru
Výroba a príprava krmív pre hospodárske zvieratá
Destilovanie, úprava a miešanie alkoholu
Výroba ostatných základných anorganických chemikálií
Výroba ostatných základných organických chemikálií
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
Výstavba obytných budov
Výstavba neobytných budov
Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Výstavba ciest a diaľnic
Výstavba železníc a podzemných železníc
Výstavba mostov a tunelov
Výstavba rozvodov pre plyn a kvapaliny
Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
Výstavba vodných diel
Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.
Zemné práce
Prieskumné vrty a vrtné práce
Elektrická inštalácia
Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
Ostatná stavebná inštalácia
Omietkarské práce
Stolárske práce
Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
Maľovanie a zasklievanie
Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
Pokrývačské práce
Ostatné špecializované stavebné práce i. n.
SEKCIA I – UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
Hotelové a podobné ubytovanie
Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
Ostatné ubytovanie
Ubytovanie v ubytovniach a ostatné dočasné ubytovanie
Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
Jedálne
Ostatné účelové stravovanie
Dodávka jedál
Ostatné jedálenské služby
Služby pohostinstiev