1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Adaptácia vnútroštátnej legislatívy na podmienky a záväzné požiadavky Európskej únie v oblasti stanovenia podmienok pobytu niektorých kategórií štátnych príslušníkov tretích krajín na území členských štátov Európskej únie si vyžiadala novelizáciu zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“).
Prioritnou témou zákona, ktorým sa mení sa dopĺňa zákon o pobyte cudzincov je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ z 26. februára 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci (ďalej len „smernica 2014/36/EÚ“) a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu (ďalej len „smernica 2014/66/EÚ“).
Smernica 2014/36/EÚ podrobne upravuje a harmonizuje pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí na území členských štátov vykonávajú sezónne zamestnanie. Transpozíciou smernice 2014/36/EÚ v podmienkach Slovenskej republiky bude štátnym príslušníkom tretích krajín umožnené vykonávať sezónne zamestnanie v dvoch režimoch. Prvý režim predpokladá pobyt najviac do 90 dní od príchodu na územie Slovenskej republiky, a to na základe udeleného schengenského víza a povolenia na zamestnanie, resp. len na základe povolenia na zamestnanie v prípadoch, kedy ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti. Zároveň je štátnym príslušníkom tretích krajín umožnený aj pobyt na obdobie dlhšie ako 90 dní, najviac však na 180 dní, a to na základe udeleného prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania. Smernica 2014/36/EÚ ustanovuje aj možnosť prepojenia oboch režimov. To znamená, že štátny príslušník tretej krajiny, ktorý na územie Slovenskej republiky vstúpil s pôvodným úmyslom vykonávať sezónne zamestnanie len v rámci krátkodobého režimu do 90 dní, možnosť požiadať o udelenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania a predĺžiť tak svoj pobyt na území Slovenskej republiky až na obdobie nepresahujúce 180 dní.
Smernica 2014/66/EÚ podrobne ustanovuje podmienky vstupu a pobytu na obdobie dlhšie ako 90 dní na území členských štátov a práva štátnych príslušníkov tretích krajín a ich rodinných príslušníkov v rámci vnútropodnikového presunu. Smernica zároveň upravuje aj podmienky mobility subjektov vnútropodnikového presunu medzi členským štátom, ktorý ako prvý udelil štátnemu príslušníkovi tretej krajiny povolenie zamestnanca presunutého v rámci podniku a ostatnými členskými štátmi, v ktorých štátny príslušník tretej krajiny uplatňuje mobilitu. Návrh rozlišuje dva rôzne režimy vykonávania zamestnania na území Slovenskej republiky v rámci vnútropodnikového presunu, a to na základe udeleného prechodného pobytu na účel vnútropodnikového presunu alebo bez udeleného prechodného pobytu počas platnosti dokladu o pobyte vydaného niektorým z členských štátov na účel vnútropodnikového presunu (režim mobility) a podrobne ustanovuje podmienky vykonávania oboch režimov.
Návrh zákona ďalej spresňuje transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov na základe hodnotenia zo strany Komisie.
2
Zmeny, ktoré zaviedol zákon o pobyte od doby svojej účinnosti poukázali počas jeho aplikácie na niektoré nedostatky, ktoré novela odstraňuje a plne zosúlaďuje s potrebami aplikačnej praxe. V tomto smere sa zmeny dotýkajú najmä pravidiel pri overovaní pozvania, zrýchľuje sa konanie o udelení prechodného pobytu pre špecifické kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí zastupujú alebo pracujú pre centrum strategických služieb a ich rodinných príslušníkov alebo štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí budú na základe podnikateľského zámeru realizovať v Slovenskej republike inovatívny projekt a s cieľom zefektívniť konanie sa jednoznačnejšie definujú niektoré procedurálne postupy policajného útvaru.
V súvislosti s transpozíciou smernice 2014/36/EÚ a smernice 2014/66/EÚ sa navrhuje taktiež novelizácia
-zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), ktorý v piatej časti upravuje podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny s výkonom práce na území Slovenskej republiky,
-zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a
-zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pre štátnych príslušníkov tretej krajiny vykonávajúcich sezónne zamestnanie, ktorých pobyt na území SR nepresiahne 90 dní, t.j. nepodliehajú vízovej povinnosti alebo žiadajú o udelenie schengenského víza na účel sezónneho zamestnania podľa vízového kódexu, sa navrhuje pre vstup na trh práce v SR udeľovať povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania. Pre štátnych príslušníkov tretej krajiny vykonávajúcich sezónne zamestnanie, ktorých pobyt na území SR je viac ako 90 dní a najviac 180 dní a ktorí žiadajú o udelenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania podľa zákona o pobyte cudzincov, sa navrhuje vydávať potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré vydá úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) na žiadosť útvaru Policajného zboru. V súvislosti s transpozíciou smernice 2014/36/EÚ v zákone o službách zamestnanosti sa navrhuje úprava podmienok udeľovania, odňatia a predĺženia povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania, úprava podmienok vydávania a rušenia potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta k udeleniu prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania, úprava pôsobnosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradu, úprava povinností zamestnávateľa a sankcií za ich porušenie pri zamestnávaní štátneho príslušníka tretej krajiny na výkon sezónneho zamestnania a úprava náležitostí povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania.
Cieľom smernice 2014/66/EÚ je uľahčenie mobility pre vymedzené kategórie zamestnancov, ktorí štátnymi príslušníkmi tretej krajiny, presunutými v rámci podniku v Únii a znížiť administratívne zaťaženie spojené s výkonom ich práce vo viacerých členských štátoch. V súvislosti s transpozíciou smernice 2014/66/EÚ sa v zákone o službách zamestnanosti určujú činnosti, ktoré môže štátny príslušník tretej krajiny vykonávať v rámci vnútropodnikového presunu na základe jednotného povolenia (jeden doklad oprávňujúci vstup, pobyt a výkon zamestnania), ktorý vydáva príslušný útvar Policajného zboru na základe potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas/nesúhlas s jeho obsadením. Toto potvrdenie sa na účely vnútropodnikového presunu navrhuje vydávať bez posúdenia situácie na trhu práce. Štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorí držiteľmi platného povolenia zamestnanca presunutého v rámci podniku vydaného
3
členským štátom, sa v zmysle smernice povoľuje vstup do jedného alebo viacerých členských štátov, ako aj pobyt presahujúci 90 dní a zamestnanie v nich.
V súvislosti s transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1794 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES, 2009/38/ES a 2002/14/ES a smernice Rady 98/59/ES a 2001/23/ES, pokiaľ ide o námorníkov (Ú. v. L 263, 8.10.2015) na navrhuje novelizácia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov s cieľom zrušenia výnimky z právnej úpravy hromadného prepúšťania, ktoré sa netýkalo zamestnancov posádok námorných lodí a zapojenia týchto zamestnancov do činnosti európskej zamestnaneckej rady, ak bola ustanovená a zástupcovia týchto zamestnancov sú jej členmi.
Predmetný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona predstavuje pozitívne aj negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, pozitívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti a sociálne vplyvy a žiadne vplyvy na životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie, ako aj s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
Zmluva o fungovaní Európskej únie (Hlava IV Voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu, Kapitola 1 Pracovníci, Kapitola 2 Právo usadiť sa, čl. 45 a 46, podľa ktorých sa „Zabezpečí sa voľný pohyb pracovníkov v rámci Únie); Hlava V Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Kapitola 1 Všeobecné ustanovenia, Kapitola 2 politiky vzťahujúce sa na hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo, najmä čl. 79 ods. 2, ktorý upravuje aj „podmienky vstupu a pobytu, ako aj normy týkajúce sa udeľovania dlhodobých víz a povolení na dlhodobý pobyt členskými štátmi vrátane tých, ktoré udeľované na účely zlúčenia rodiny“, „vymedzenie práv štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v členskom štáte, vrátane podmienok, ktorými sa spravuje sloboda pohybu a pobytu v iných členských štátoch“ a „nelegálne prisťahovalectvo a neoprávnený pobyt vrátane odsunu a repatriácie osôb, ktoré sa
4
zdržiavajú na území štátu neoprávnene“);
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ z 26. februára 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014);
- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu (Ú. v. EÚ L 157, 27.5.2014);
- smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1794 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES, 2009/38/ES a 2002/14/ES a smernice Rady 98/59/ES a 2001/23/ES, pokiaľ ide o námorníkov (Ú. v. EÚ L 263, 8.10.2015)
2.nelegislatívne akty
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2008) v platnom znení;
- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. L 348, 24.12.2008);
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
- napr. v rozhodnutiach Súdneho dvora vo veci 370/90 Singh, C-434/09 McCarthy, C-34/09 Zambrano a iné.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
- lehota na prebratie smernice 2014/36/EÚ je do 30. septembra 2016,
- lehota na prebratie smernice 2014/66/EÚ je do 29. novembra 2016,
- lehota na prebratie smernice 2015/1794 je do 10. októbra 2017.
5
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
- uznesením vlády č. 484 z 24. septembra 2014 bola podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra uložená úloha B.10. predložiť v spolupráci s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu, podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí, podpredsedom vlády a ministrom financií a predsedníčkou Štatistického úradu SR na rokovanie vlády návrhy právnych predpisov, ktorými sa zabezpečí prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ z 26. februára 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci“ v lehote do 15. apríla 2016 a úloha B.11. „predložiť v spolupráci s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny a ministrom školstva, vedy, výskumu a športu na rokovanie vlády návrhy právnych predpisov, ktorými sa zabezpečí prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu“ v lehote do 15. septembra 2016.
- uznesením vlády č. 73 z 24. februára 2016 bola ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny uložená úloha B.12. predložiť v spolupráci s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja na rokovanie vlády návrh právneho predpisu, ktorým sa zabezpečí transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1794 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES, 2009/38/ES a 2002/14/ES a smernice Rady 98/59/ES a 2001/23/ES, pokiaľ ide o námorníkov v lehote do 15. októbra 2016.
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
- nebolo začaté
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
- smernica 2004/38/ES bola úplne prebratá v zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákone č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákone č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, , zákone č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákone č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákone č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých
6
zákonov v znení neskorších predpisov, zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ústavnom zákone č. 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
- smernica 2008/115/ES bola úplne prebratá v zákone č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákone č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákone č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákone č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákone č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákone č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, ústavnom zákone č. 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;
- smernica 2014/36/EÚ bola čiastočne prebratá do zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach. a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o
7
minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia;
- smernica 2014/66/EÚ bola čiastočne prebratá do zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- smernica 2015/1794 bola čiastočne prebratá do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti – úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Gestor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
8
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ z 26. februára 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci (ďalej len „smernica 2014/36/EÚ“)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu (ďalej len „smernica 2014/66/EÚ“)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1794 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES, 2009/38/ES a 2002/14/ES a smernice Rady 98/59/ES a 2001/23/ES, pokiaľ ide o námorníkov
Termín začiatku a ukončenia PPK
4. marca – 16. marca 2016
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
23. mája 2016 – 10. júna 2016
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2.Definícia problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Vytvorenie spoločnej prisťahovaleckej politiky s cieľom zabezpečiť vo všetkých fázach účinné riadenie migračných tokov a spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v členských štátoch vyplývajúcej so Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Existencia výnimiek v práve z niektorých oblastí pracovného práva u posádok námorných lodí (námorníkov) - garančné poistenie, európske zamestnanecké rady, informovanie a prerokovanie, hromadné prepúšťanie a prevod podniku.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Účinné riadenie migračných tokov pre kategóriu dočasnej sezónnej migrácie a zabezpečenie dôstojných pracovných a životných podmienok pre sezónnych pracovníkov prostredníctvom vytvorenia spravodlivých a transparentných pravidiel prijímania a pobytu a vymedzenia práv sezónnych pracovníkov a ustanovenie stimulov a záruk, ktoré zabránia prekročeniu povolenej dĺžky pobytu alebo tomu, aby sa z dočasného pobytu stal pobyt trvalý.
Stanovenie transparentného a zjednodušeného postupu prijímania vybraných skupín zamestnancov presunutých v rámci podniku na základe spoločného vymedzenia pojmov a harmonizovaných kritérií v rámci EÚ.
Zrušenie výnimky, ktorá bola aplikovaná v pracovnom práve SR v prípade námorníkov (hromadné prepúšťanie) a zapojenie námorníkov do činnosti európskych zamestnaneckých rád.
9
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
-štátni príslušníci tretích krajín, ktorí majú záujem vykonávať na území SR sezónne zamestnanie,
-štátni príslušníci tretích krajín presunutí v rámci podniku do SR vykonávajúci riadiacu funkciu, odbornú činnosť alebo stáž,
-zamestnávatelia, ktorí budú uvedené kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín zamestnávať,
-zamestnávatelia, ktorí budú zamestnávať námorníkov a postupovať podľa právnych predpisov SR,
- podnikatelia, ktorých podnikateľský zámer bol Ministerstvom hospodárstva SR posúdený ako inovatívny projekt,
-štátni príslušníci tretích krajín, ktorí zastupujú alebo pracujú pre centrum strategických služieb.
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Transpozícia práva EÚ
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o transpozíciu práva Európskej únie, nebolo možné uplatniť nulový variant. V prípade, ak by Slovenská republika netransponovala príslušné smernice do svojho právneho poriadku, Európska komisia by začala konanie o porušení povinnosti (tzv. infringement proceedings) podľa čl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, s ktorým sa spája možný následok v podobe finančnej sankcie.
Návrhy nesúvisiace s transpozíciou
Podľa súčasnej právnej úpravy finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu, preukáže štátny príslušník tretej krajiny potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke zriadenom na účely podnikania vo výške stonásobku životného minima.
Podľa súčasnej právnej úpravy je štátny príslušník tretej krajiny povinný k žiadosti o obnovenie prechodného pobytu podľa § 22 ods. 1 písm. b) (podnikanie) preukázať zisk po zdanení obchodnej spoločnosti alebo družstva, v mene ktorých koná, za predchádzajúce zdaňovacie obdobie minimálne vo výške šesťdesiatnásobku životného minima.
Podľa súčasnej právnej úpravy by sa na rozhodovanie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude zastupovať alebo pracovať pre centrum strategických služieb a štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude na území SR realizovať inovatívny projekt, vzťahovala lehota do 90 dní.
Navrhované zmeny týchto ustanovení vyplynuli najmä z požiadaviek Ministerstva hospodárstva SR, zástupcov podnikateľov a zamestnávateľov.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
Zoznam odvetví sezónnych zamestnaní -všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá MPSVR SR.
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
10
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
Ing. Jana Pavelková,
jana.pavelkova@employment.gov.sk
, 02/2046 1422, MPSVR SR
Mgr. Klaudia Gregušová,
klaudia.gregusova@minv.sk
, 02/509 44320, MV SR
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
Štatistické údaje z informačného systému ÚPSVR.
Štatistické údaje z informačného systému MV SR.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné stanovisko s postupom predkladateľa, nakoľko nebol dodržaný proces v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov.
Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
Komisia odporúča predkladateľovi v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie vyčísliť výšku administratívnych nákladov. Predkladateľ síce administratívne náklady v texte popísal, avšak v tabuľke č. 3.3.4 „Súhrnná tabuľka nákladov regulácie“ nie sú vyčíslené.
1. Predkladateľ v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie v časti „Administratívne náklady“ síce popísal nové administratívne povinnosti na strane podnikateľov, a to konkrétne povinnosť:
zamestnávateľa, ktorý zamestnáva štátneho príslušníka 3. krajiny dočasne pôsobiaceho v podniku so sídlom na území SR písomne informovať do siedmich pracovných dní Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o začiatku a skončení vnútropodnikového presunu štátneho príslušníka 3. krajiny a o začiatku a skončení vnútropodnikového presunu štátneho príslušníka 3. krajiny na územie iného členského štátu,
zamestnávateľa do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru úmysel štátneho príslušníka 3. krajiny uplatňovať mobilitu, ak ide o štátneho príslušníka 3. krajiny, ktorý udelený prechodný pobyt na účel vnútropodnikového presunu, a taktiež oznámiť zmeny, ktoré majú vplyv na vykonávanie mobility na území SR,
ubytovateľa uchovávať po dobu jedného roka vyplnené úradné tlačivo o hlásení pobytu cudzinca, ak vyplnené úradné tlačivo doručil policajnému útvaru prostredníctvom elektronickej služby, avšak nevyčíslil administratívne náklady na strane podnikateľa v dôsledku týchto nových povinností. Predkladateľ postupoval v súlade s Metodickým postupom pre analýzu vplyvu na podnikateľské prostredie, resp. aplikoval na identifikované nové povinnosti údaje z Tabuľky štandardných časových náročností typických informačných povinností tým, že určil časovú náročnosť povinnosti b) a c) na 60 minút, Komisia ale zároveň odporúča, aby použil Kalkulačku nákladov dostupnú na web stránke Ministerstva hospodárstva SR. Zároveň Komisia predkladateľa žiada o vyjadrenie týchto administratívnych nákladov na 1 podnikateľa v 1. v Súhrnnej tabuľke nákladov regulácie v EUR. Zároveň predkladateľ v rámci týchto nových administratívnych povinností
11
opomenul všetky nové administratívne povinnosti na strane podnikateľa, ktorý zamestnáva štátnych príslušníkov 3. krajiny vykonávajúcich na území SR sezónne zamestnanie, konkrétne napr. povinnosť na úseku inštitútu potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (bod 13. novely). Komisia žiada o ich doplnenia a vyčíslenie nákladov v dôsledku týchto nových administratívnych povinností.
Stanovisko predkladateľa
Text bol doplnený s tým, že požadované náklady na jedného podnikateľa nie je možné vyčísliť.
Čo sa týka pripomienky opomenutia všetkých nových administratívnych povinností na strane podnikateľa, ktorý zamestnáva štátnych príslušníkov tretej krajiny vykonávajúcich na území SR sezónne zamestnanie, konkrétne napr. povinnosť na úseku inštitútu potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (bod 13. novely), uvádzame, že navrhovanou úpravou nevznikajú zamestnávateľovi v tejto súvislosti žiadne nové administratívne povinnosti. Inštitút sezónneho zamestnania je upravený aj v súčasnosti (viď § 22 ods. 6 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. v platnom znení), vrátane povinnosti nahlasovania voľného pracovného miesta (viď § 21 ods. 5 zákona č. 5/2004 Z. z. v platnom znení). Navrhovanou úpravou sa menia len niektoré podmienky tohto inštitútu (napr. zavedenie dvojakého režimu v prípadoch trvania sezónneho zamestnania do 90 dní alebo od 90 dní do 180 dní).
2. Predkladateľ v Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie v časti „Dotknuté subjekty“ uvádza, najskôr, že dotknutými subjektmi návrhmi zmien budú „Zamestnávatelia, ktorí budú zamestnávať štátnych príslušníkov 3. krajiny vykonávajúcich na území SR sezónne zamestnanie, alebo štátnych príslušníkov 3. krajiny presunutých v rámci podniku do SR vykonávajúcich riadiacu funkciu, odbornú činnosť alebo stáž.“ a následne uvádza, že „Predkladaným návrhom bude ovplyvnených odhadom 60 podnikateľských subjektov.“. Komisia vo svojom stanovisku v rámci predbežného pripomienkového konania navrhovala, aby predkladateľ rozšíril odhad ovplyvnených podnikateľských subjektov z uvedených 60 na počet, ktorý zahŕňa nielen zamestnávateľov, ktorí budú zamestnávať štátnych príslušníkov 3. krajín presunutých v rámci podniku do SR (vykonávajúcich riadiacu funkciu, odbornú činnosť alebo stáž), ale aj zamestnávateľov, ktorí budú zamestnávať štátnych príslušníkov 3. krajín, ktorí majú záujem vykonávať na území SR sezónne zamestnanie. Komisia za to, že predkladateľ toto množstvo podnikateľov nedokáže odhadnúť, preto navrhuje, aby druhú citovanú vetu upravil nasledovne: „Predkladaným návrhom bude ovplyvnených odhadom 60 podnikateľských subjektov, ktorí budú zamestnávať štátnych príslušníkov 3. krajín presunutých v rámci podniku do SR (vykonávajúcich riadiacu funkciu, odbornú činnosť alebo stáž). Presný počet ovplyvnených podnikateľských subjektov, ktoré budú zamestnávať štátnych príslušníkov 3. krajín na území SR v rámci sezónnych prác nemožno určiť.“
Stanovisko predkladateľa
Text bol upravený. Predkladaným návrhom bude ovplyvnených odhadom 60 podnikateľských subjektov tento odhad zahŕňa aj zamestnávateľov, ktorí budú zamestnávať štátnych príslušníkov tretej krajiny vykonávajúcich na území SR sezónne zamestnanie.
K analýze vplyvov na informatizáciu spoločnosti
V bode 6.2 je potrebné uviesť korektné údaje o predmetnom ISVS a jeho zmene, tak aby tieto údaje boli v súlade s údajmi v MetaIS.
Stanovisko predkladateľa
Predložený návrh nepredpokladá zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy.
V bode 6.3 nie je vyčíslená výška investície.
Vzhľadom na uvedené Komisia žiada dopracovať analýzu v uvedených bodoch a predložiť ju na opätovné posúdenie.
Stanovisko predkladateľa
Proces nevyžaduje dodatočné finančné investície.
12
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Zamestnávatelia, ktorí budú zamestnávať štátnych príslušníkov tretej krajiny vykonávajúcich na území SR sezónne zamestnanie, alebo štátnych príslušníkov tretej krajiny presunutých v rámci podniku do SR vykonávajúcich riadiacu funkciu, odbornú činnosť alebo stáž. Predkladaným návrhom bude ovplyvnených odhadom 60 podnikateľských subjektov.
Podnikatelia, ktorých podnikateľský zámer bol Ministerstvom hospodárstva SR posúdený ako inovatívny projekt – počet subjektov nie je možné vyčísliť.
Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí zastupujú alebo pracujú pre centrum strategických služieb počet subjektov nie je možné vyčísliť.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
-
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
-
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
-
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
1.Navrhuje sa skrátenie lehoty pre zamestnávateľa, ktorý má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, v ktorej je povinný pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania písomne oznámiť úradu voľné pracovné miesta, ich počet a charakteristiku. Lehota sa navrhuje skrátiť z 30 pracovných dní na 15 pracovných dní v prípade
13
zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o obnovu prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania v súvislosti s uľahčením opätovného vstupu štátneho príslušníka tretej krajiny na trh práce v SR vyplývajúceho zo smernice 2014/36/EÚ.
2.S cieľom zvýšenia záujmu a uľahčenia prístupu vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín na slovenský trh práce vydaním Modrej karty EÚ sa navrhuje skrátenie lehoty na nahlásenie voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, z 30 na 15 pracovných dní. Zároveň sa navrhuje predĺženie obdobia, na ktoré sa môže vydať Modrá karta EÚ, a to z 3 na 4 roky, čo je maximálna hranica, ktorú umožňuje Smernica Rady 2009/50/ES z 25.5.2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania s cieľom zníženia administratívnej záťaže v súvislosti s obnovením Modrej karty EÚ po skončení obdobia, na ktoré bola vydaná.
3.Navrhuje sa povinnosť pre zamestnávateľa vyplývajúca zo smernice 2014/66/EÚ, ktorý zamestnáva štátneho príslušníka tretej krajiny dočasne pôsobiaceho v podniku so sídlom na území Slovenskej republiky na základe vnútropodnikového presunu z podniku vykonávajúceho riadiacu funkciu, odbornú činnosť alebo stáž v inom členskom štáte Európskej únie písomne informovať do siedmich pracovných dní úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o začiatku a skončení vnútropodnikového presunu štátneho príslušníka tretej krajiny a o začiatku a skončení vnútropodnikového presunu štátneho príslušníka tretej krajiny na územie iného členského štátu.
4.Navrhuje sa pre zamestnávateľa so sídlom na území Slovenskej republiky (hostiteľský subjekt) povinnosť vyplývajúca zo smernice 2014/66/EÚ, do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru úmysel štátneho príslušníka tretej krajiny uplatňovať mobilitu, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel vnútropodnikového presunu, a taktiež oznámiť zmeny, ktoré majú vplyv na vykonávanie mobility na území Slovenskej republiky - podľa tabuľky štandardných časových náročností typických informačných povinností je časová náročnosť splnenia tejto povinnosti 60 min.
Vzhľadom na to, že nie je možné ani odhadnúť počet štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí budú presunutí v rámci vnútropodnikového presunu do SR, nie je možné vyčísliť náklady súvisiace s informačnou povinnosťou podnikateľa. Keďže sa predpokladá, že návrhom bude ovplyvnený úzky okruh podnikateľských subjektov, ktorí budú zamestnávať týchto cudzincov, a ide len o informačnú povinnosť, predpokladáme zanedbateľné náklady na jej splnenie.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
-
3.5 Inovácie
- z toho MSP
14
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Navrhovanými zmenami dochádza k podpore podnikateľov, ktorých podnikateľský zámer posúdi Ministerstvo hospodárstva SR ako inovatívny projekt.
O žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt na základe podnikateľského zámeru na realizáciu inovatívneho projektu, sa bude rozhodovať v skrátenej lehote 30 dní. Podmienkou bude, aby si takýto cudzinec podal žiadosť o udelenie prechodného pobytu na zastupiteľskom úrade, čím sa naplní požiadavka Ministerstva hospodárstva SR, aby takýto podnikateľ mohol začať podnikať hneď po vstupe na územie SR alebo aby si podal žiadosť na policajnom útvare na základe udeleného národného víza.
Na finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti podnikateľa, ktorý bude realizovať inovatívny projekt, bude postačovať namiesto stonásobku štyridsaťnásobok životného minima a zisk po zdanení obchodnej spoločnosti alebo družstva, v mene ktorých podnikateľ koná, bude predstavovať dvadsaťnásobok životného minima namiesto šesťdesiatnásobku.
Policajný útvar bude môcť obnoviť prechodný pobyt na účel podnikania podľa § 22 ods. 1 písm. b) aj vtedy, ak obchodná spoločnosť alebo družstvo, v mene ktorých koná štátny príslušník tretej krajiny, nedosiahne v predchádzajúcom zdaňovacom období požadovaný zisk po zdanení, ale podľa stanoviska Ministerstva hospodárstva SR je podnikateľská činnosť obchodnej spoločnosti alebo družstva prínosom pre hospodárske záujmy Slovenskej republiky.
15
Analýza sociálnych vplyvov
Vplyvy na hospodárenie domácností, prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám, sociálnu inklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1 Identifikujte, popíšte a kvantifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Vedie návrh k zvýšeniu alebo zníženiu príjmov alebo výdavkov domácností?
Ktoré skupiny domácností/obyvateľstva sú takto ovplyvnené a akým spôsobom?
Sú medzi potenciálne ovplyvnenými skupinami skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia?
Popíšte pozitívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zvýšenie príjmov alebo zníženie výdavkov:
=
Špecifikujte pozitívne ovplyvnené skupiny:
=
Popíšte negatívny vplyv na hospodárenie domácností s uvedením, či ide o zníženie príjmov alebo zvýšenie výdavkov domácností
=
Špecifikujte negatívne ovplyvnené skupiny:
-
Špecifikujte ovplyvnené skupiny v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia a popíšte vplyv:
=
Kvantifikujte rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností / skupiny jednotlivcov a počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom.
V prípade, ak neuvádzate kvantifikáciu, uveďte dôvod.
Ovplyvnená skupina č. 1:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/ pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
=
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
=
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
=
Ovplyvnená skupina č. 2:
Pozitívny vplyv - priemerný rast príjmov/pokles výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Negatívny vplyv - priemerný pokles príjmov/ rast výdavkov v skupine v eurách a/alebo v % / obdobie:
Veľkosť skupiny (počet obyvateľov):
...
Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:
=
V prípade významných vplyvov na príjmy alebo výdavky vyššie špecifikovaných domácností v riziku chudoby, identifikujte a