1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
363
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) hostiteľským subjektom zamestnávateľ, ku ktorému je zamestnanec presunutý v rámci zamestnávateľa alebo v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov, bez ohľadu na jeho právnu formu, a ktorý sídlo na území Slovenskej republiky alebo členského štátu,“.
Doterajšie písmená d) až p) sa označujú ako písmená e) až q).
2.V § 2 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) mobilitou presun
1.štátneho príslušníka tretej krajiny z územia členského štátu na územie Slovenskej republiky počas platného pobytu na území členského štátu, pričom na území Slovenskej republiky bude vykonávať účel pobytu rovnaký ako na území členského štátu, alebo
2.štátneho príslušníka tretej krajiny z územia Slovenskej republiky na územie členského štátu počas platného pobytu na území Slovenskej republiky, pričom na území členského štátu bude vykonávať účel pobytu rovnaký ako na území Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmená f) až q) sa označujú ako písmená g) až r).
3.V § 2 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
2
„i) neoprávneným prekročením vnútornej hranice vstup alebo vycestovanie osoby cez vnútornú hranicu počas dočasného obnovenia kontroly hraníc na vnútornej hranici mimo schváleného hraničného priechodu, cez schválený hraničný priechod mimo určených prevádzkových hodín alebo v čase jeho uzatvorenia,“.
Doterajšie písmená i) až r) sa označujú ako písmená j) až s).
4.V § 2 ods. 1 písmeno r) znie:
„r) účelovým manželstvom manželstvo uzavreté výlučne s cieľom štátneho príslušníka tretej krajiny získať pobyt alebo manželstvo uzavreté výlučne s cieľom uplatnenia si práva na pobyt rodinného príslušníka občana Únie,“.
5.V § 2 ods. 1 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie:
„s) vnútropodnikovým presunom dočasné vyslanie na viac ako 90 dní štátneho príslušníka tretej krajiny na účel zamestnania alebo odbornej prípravy, ktorý sa v čase podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu nachádza mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov, zamestnávateľom so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov, s ktorým štátny príslušník tretej krajiny pred presunom a počas presunu uzavretú pracovnú zmluvu, k tomu istému zamestnávateľovi alebo k zamestnávateľovi v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov so sídlom v Slovenskej republike,“.
Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno t).
6.V § 10 odsek 1 znie:
„(1) Policajný útvar pri vykonávaní kontroly hraníc je oprávnený v prihraničnom území vonkajšej hranice umiestňovať a používať technické prostriedky a zariadenia určené na výkon hraničnej kontroly, na zisťovanie a dokumentovanie neoprávneného prekračovania vonkajšej hranice alebo na zabraňovanie neoprávnenému prekračovaniu vonkajšej hranice (ďalej len „technický prostriedok“).“.
7.V § 10 ods. 3 sa slová „hraničného dozoru“ nahrádzajú slovami „kontroly hraníc“.
8.V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Policajný útvar pri rozhodovaní o zamietnutí vstupu občanovi Únie alebo rodinnému príslušníkovi občana Únie posudzuje každý prípad individuálne. Dôvody na zamietnutie vstupu uvedené v odseku 1 nesmú byť využívané pre ekonomické účely. Posudzovanie ohrozenia bezpečnosti štátu alebo verejného poriadku pri zamietnutí vstupu občanovi Únie alebo rodinnému príslušníkovi občana Únie nesmie byť založené na všeobecnej prevencii.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
9.V § 12 odsek 2 znie:
„(2) Vstup nemožno odoprieť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ak
a)má udelený pobyt v Slovenskej republike,
b)počas hraničnej kontroly podal žiadosť o udelenie azylu,
c) udelený azyl na území Slovenskej republiky alebo poskytnutú doplnkovú ochranu na území Slovenskej republiky,
d)požiadal o poskytnutie dočasného útočiska na území Slovenskej republiky,
3
e)mu bolo poskytnuté dočasné útočisko na území Slovenskej republiky,
f)mal udelený prechodný pobyt podľa § 23 ods. 5 a uplatňoval mobilitu na území členského štátu, ktorý požiadal ministerstvo vnútra o jeho prevzatie na územie Slovenskej republiky,
g)ide o rodinného príslušníka štátneho príslušníka tretej krajiny podľa písmena f), ktorý mal udelený prechodný pobyt podľa § 27 a uplatňoval si právo na zlúčenie rodiny na území členského štátu, ktorý požiadal ministerstvo vnútra o jeho prevzatie na územie Slovenskej republiky, alebo
h)mu bol vydaný cestovný doklad cudzinca podľa osobitného predpisu.30)“.
10.V § 16 ods. 2 sa za slovo „predchádzajúcom“ vkladá slovo „súhlasnom“.
11.V § 16 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie schengenského víza na účel sezónneho zamestnania,35a) predloží
a) písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy alebo pracovnú zmluvu, ako doklad preukazujúci účel cesty,
b) povolenie na zamestnanie,
c) doklad preukazujúci zdravotné poistenie,
d) doklad preukazujúci ubytovanie.
(4) Zastupiteľský úrad posúdi na základe dokladov podľa odseku 3, či štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie schengenského víza na účel sezónneho zamestnania, nebude počas jeho pobytu na území Slovenskej republiky odkázaný na systém pomoci v hmotnej núdzi.“.
Doterajšie odseky 3 až 15 sa označujú ako odseky 5 až 17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:
35a) § 21 ods. 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2017 Z. z.“.
12.V § 16 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Zastupiteľský úrad zamietne žiadosť o udelenie schengenského víza na účel sezónneho zamestnania aj vtedy, ak
a) štátny príslušník tretej krajiny nepredloží doklady podľa odseku 3,
b) zistí, že doklad predložený k žiadosti bol získaný podvodom alebo bol sfalšovaný alebo pozmenený alebo
c) na základe posúdenia podľa odseku 4 zistí, že štátny príslušník tretej krajiny bude počas jeho pobytu na území Slovenskej republiky odkázaný na systém pomoci v hmotnej núdzi.“.
Doterajšie odseky 6 až 17 sa označujú ako odseky 7 až 18.
13.V § 16 ods. 10 druhá veta znie: „Odvolanie podáva štátny príslušník tretej krajiny na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, a ak ide o rodinného príslušníka občana Únie, v lehote 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.“.
4
14.V § 16 ods. 18 sa vypúšťa slovo „pracovných“.
15.V § 17 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Štátny príslušník tretej krajiny podáva žiadosť o udelenie národného víza na úradnom tlačive na zastupiteľskom úrade. Štátny príslušník tretej krajiny môže podať žiadosť o udelenie národného víza aj na ministerstve vnútra, ak sa oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky a národné vízum byť udelené v záujme Slovenskej republiky.
(2) K žiadosti o udelenie národného víza je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad, farebnú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúcu jeho aktuálnu podobu, doklad potvrdzujúci účel pobytu a doklad o zdravotnom poistení. Zastupiteľský úrad alebo ministerstvo vnútra si môže od štátneho príslušníka tretej krajiny vyžiadať ďalšie doklady len vtedy, ak doklady predložené podľa predchádzajúcej vety nepostačujúce na rozhodnutie o žiadosti o udelenie národného víza. Na požiadanie je štátny príslušník tretej krajiny povinný osobne sa dostaviť na pohovor.“.
16.V § 17 odseky 4 a 5 znejú:
„(4) Zastupiteľský úrad rozhodne o žiadosti o udelenie národného víza do 30 dní od jej prijatia; v tej istej lehote rozhodne aj ministerstvo vnútra, ak bola žiadosť podaná podľa odseku 1 druhej vety.
(5) Zastupiteľský úrad môže udeliť národné vízum len po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku ministerstva vnútra; ministerstvo vnútra a ministerstvo zahraničných vecí sa môžu dohodnúť, v ktorých prípadoch môže zastupiteľský úrad udeliť národné vízum aj bez stanoviska ministerstva vnútra. Zastupiteľský úrad alebo ministerstvo vnútra neudelí národné vízum, ak
a)štátny príslušník tretej krajiny nepredloží všetky doklady podľa odseku 2,
b)štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na udelenie národného víza alebo
c)štátny príslušník tretej krajiny uvedie nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo predloží falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby.“.
17.V § 18 sa slová „ods. 2, 4 až 6 a 12“ nahrádzajú slovami „ods. 2, 7 až 9 a 15“.
18.V § 19 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) zabezpečenie ubytovania pre pozývanú osobu.“.
19.V § 19 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8) Zabezpečenie ubytovania pozývajúca osoba preukáže potvrdením ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania, čestným vyhlásením vlastníka nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania alebo čestným vyhlásením užívateľa nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania, ak je na to oprávnený.“.
Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 13.
20.V § 19 odsek 10 znie:
„(10) Pozvanie overí policajný útvar príslušný podľa miesta pobytu osoby uvedenej v odseku 2 písm. a) alebo podľa sídla osoby uvedenej v odseku 2 písm. b) po predchádzajúcom súhlase ministerstva vnútra do 15 dní od prijatia žiadosti. Ministerstvo vnútra určí dĺžku pobytu v overenom pozvaní najmenej na čas potrebný na splnenie účelu
5
pobytu. Pozvanie je vydávané na plánovaný pobyt v dĺžke uvedenej v pozvaní, najviac na 90 dní. Overené pozvanie je platné 90 dní od jeho vydania.“.
21.V § 19 sa odsek 11 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) sa zistí, že pozývaný štátny príslušník tretej krajiny na obdobie predpokladaného pobytu uvedeného v žiadosti o overenie pozvania udelené platné vízum, ktoré ho oprávňuje na vstup na územie Slovenskej republiky.“.
22.V poznámke pod čiarou k odkazu 44 sa vypúšťajú slová „o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
23.V § 23 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak je platnosť cestovného dokladu štátneho príslušníka tretej krajiny kratšia ako 180 dní, udelí policajný útvar prechodný pobyt najviac na obdobie platnosti cestovného dokladu. Do celkového obdobia, na ktoré môže policajný útvar udeliť prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania, sa započíta aj obdobie najviac 90 dní, počas ktorého štátny príslušník tretej krajiny podľa odseku 6 písm. g) vykonával sezónne zamestnanie.“.
24.V § 23 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Prechodný pobyt na účel zamestnania, ak ide o vnútropodnikový presun, môže policajný útvar udeliť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa odseku 1 najviac na tri roky, ak ide o vedúceho zamestnanca alebo odborníka45a) a najviac na jeden rok, ak ide o zamestnanca – stážistu.45b)“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 45a a 45b znejú:
45a) § 21b ods. 6 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.
45b) § 21b ods. 6 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.“.
25.V § 23 sa odsek 6 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g) vykonáva sezónne zamestnanie,
h) ktorý pre centrum strategických služieb50b) poskytuje odborné školenia, ak trvanie jeho pracovnoprávneho vzťahu s centrom strategických služieb nepresiahne celkovo 90 dní v kalendárnom roku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50b znie:
50b) § 3 písm. g) zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
26.§ 23 sa dopĺňa odsekmi 7 až 10, ktoré znejú:
„(7) Prechodný pobyt na účel zamestnania sa nevyžaduje, ak je štátny príslušník tretej krajiny držiteľom platného dokladu o pobyte vydaného niektorým z členských štátov na účel vnútropodnikového presunu, v ktorom je v položke „druh pobytu“ uvedené „ICT“ a
a)hostiteľský subjekt so sídlom na území členského štátu oznámil ministerstvu vnútra úmysel štátneho príslušníka tretej krajiny uplatňovať mobilitu pred jeho príchodom na územie Slovenskej republiky,
6
b)mobilita bude vykonávaná u toho istého zamestnávateľa alebo v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov, v ktorom schválený vnútropodnikový presun v členskom štáte,
c)ministerstvo vnútra nevznieslo námietku podľa odseku 9 a
d)nepredstavuje hrozbu pre bezpečnosť štátu, verejný poriadok alebo verejné zdravie.
(8) Spolu s oznámením podľa odseku 7 písm. a) zašle hostiteľský subjekt so sídlom na území členského štátu
a)doklad o tom, že hostiteľský subjekt so sídlom na území členského štátu a zamestnávateľ v tretej krajine patria k tomu istému zamestnávateľovi alebo k tej iste skupine zamestnávateľov,
b)doklad o tom, že štátny príslušník tretej krajiny spĺňa podmienky na výkon regulovaného povolania, ak v rámci mobility bude vykonávať regulované povolanie,
c)platný cestovný doklad a
d)informáciu o dátume začiatku a ukončenia mobility.
(9) Ministerstvo vnútra môže v lehote 20 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 7 písm. a) vzniesť námietku voči uplatňovaniu mobility štátneho príslušníka tretej krajiny, ak zistí, že
a)hostiteľský subjekt so sídlom na území členského štátu a zamestnávateľ v tretej krajine nepatria k tomu istému zamestnávateľovi alebo k tej iste skupine zamestnávateľov,
b)štátny príslušník tretej krajiny nespĺňa podmienky na výkon regulovaného povolania, ak v rámci mobility bude vykonávať regulované povolanie,
c)doklady podľa odseku 8 falošné, pozmenené alebo boli získané podvodným spôsobom,
d)štátny príslušník tretej krajiny nemá platný cestovný doklad, alebo
e)štátny príslušník tretej krajiny vyčerpal maximálnu dĺžku vnútropodnikového presunu podľa odseku 5.
(10) Ministerstvo vnútra zašle námietku podľa odseku 9 hostiteľskému subjektu so sídlom na území členského štátu podľa odseku 7 písm. a) a členskému štátu, ktorý schválil vnútropodnikový presun.“.
27.V § 24 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) je poslucháčom jazykovej školy52) starším ako 15 rokov a študuje alebo bude študovať najmenej 25 hodín týždenne,“.
28.V § 31 ods. 3 sa za slová „§ 58 ods. 1 písm. b)“ vkladá čiarka a slová „ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 5“.
29.V § 31 ods. 3 posledná veta znie: „Štátny príslušník tretej krajiny je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do rozhodnutia o tejto žiadosti, ak
a) vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí43) a požiadal o udelenie prechodného pobytu podľa § 29 alebo
b) požiadal o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 4 a v čase podania žiadosti vykonával sezónne zamestnanie podľa § 23 ods. 6 písm. g).“.
7
30.V § 32 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Zastupiteľský úrad neprijme žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 5, ak pri podaní tejto žiadosti zistí, že sa štátny príslušník tretej krajiny bude počas vnútropodnikového presunu zdržiavať dlhšie obdobie na území členského štátu ako na území Slovenskej republiky.“.
31.V § 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) skutočnosť, že ide o vnútropodnikový presun, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 5.“.
32.V § 32 ods. 4 sa slová „medzinárodná zmluva podľa odseku 5 písm. j) a doklad podľa odseku 5 písm. b), c), o), q) a r)“ nahrádzajú slovami „pracovná zmluva podľa odseku 5 písm. e), medzinárodná zmluva podľa odseku 5 písm. l), doklad podľa odseku 5 písm. b), c), q), s) a t) a doklady podľa odseku 16 písm. b) až d)“.
33.V § 32 ods. 5 písmeno a) znie:
„a) predložením podnikateľského zámeru vo forme podľa osobitného predpisu,58) podnikateľského zámeru na realizáciu inovatívneho projektu, osvedčenia o živnostenskom oprávnení alebo dokladu potvrdzujúceho oprávnenie na podnikanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 22,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58 znie:
58) § 49 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
34.V § 32 ods. 5 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:
„d) písomným prísľubom zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy alebo pracovnou zmluvou, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 23 ods. 4,
e) pracovnou zmluvou a dokladom, ktorým preukáže, že hostiteľský subjekt so sídlom na území Slovenskej republiky, u ktorého bude vykonávať zamestnanie, patrí k tomu istému zamestnávateľovi alebo k tej istej skupine zamestnávateľov, odkiaľ je na zamestnanie na územie Slovenskej republiky vyslaný, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 5,“.
Doterajšie písmená d) až r) sa označujú ako písmená f) až t).
35.V § 32 ods. 6 písm. e) sa slová „písm. i) alebo písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. k) alebo písm. l)“.
36.§ 32 sa odsek 7 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) štyridsaťnásobku životného minima, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 22 ods. 1 písm. b), ktorý predložil podnikateľský zámer na realizáciu inovatívneho projektu.“.
37.§ 32 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Skutočnosť, že ide o vnútropodnikový presun podľa odseku 2 písm. g) štátny príslušník tretej krajiny preukáže dokladom o tom, že
a)bol bezprostredne pred dátumom vnútropodnikového presunu zamestnaný u toho istého zamestnávateľa alebo v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov aspoň šesť
8
mesiacov ak ide o vedúceho zamestnanca alebo odborníka a aspoň tri mesiace, ak ide o zamestnanca – stážistu,
b) odbornú kvalifikáciu a skúsenosti potrebné pre výkon zamestnania, ak ide o vedúceho zamestnanca alebo odborníka,
c) vysokoškolské vzdelanie požadované pre výkon zamestnania a dohodu o odbornej príprave na účely profesijného rastu alebo získania vedomostí v oblasti manažmentu podnikania, ak ide o zamestnanca – stážistu,
d)spĺňa podmienky na výkon regulovaného povolania, ak ide o regulované povolanie.“.
38.V § 33 odsek 2 znie:
„(2) Policajný útvar pri posudzovaní podnikateľského zámeru, ktorý štátny príslušník tretej krajiny predložil podľa § 32 ods. 5 písm. a), si vyžiada stanovisko od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, či podnikateľská činnosť štátneho príslušníka tretej krajiny je
a)prínosom pre hospodárske záujmy Slovenskej republiky alebo
b)prínosom pre hospodárske záujmy Slovenskej republiky a predložený podnikateľský zámer bude slúžiť na realizáciu inovatívneho projektu.“.
39.V § 33 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o prechodný pobyt podľa § 23 ods. 5, k žiadosti o vydanie potvrdenia podľa prvej vety policajný útvar priloží aj kópie dokladov podľa § 32 ods. 16.“.
40.V § 33 sa odsek 6 dopĺňa písmenami j) až l), ktoré znejú:
„j) ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 4 a platnosť jeho cestovného dokladu je kratšia ako 90 dní,
k) ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 4 a je dôvodné podozrenie, že po skončení platnosti prechodného pobytu neopustí územie Slovenskej republiky,
l) ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 5 a
1.zamestnávateľ, ku ktorému byť vykonaný vnútropodnikový presun bol založený s hlavným cieľom uľahčovať vstup zamestnancom presunutým v rámci zamestnávateľa alebo tej istej skupiny zamestnávateľov, alebo
2.vyčerpal maximálnu dĺžku pobytu podľa § 23 ods. 5.“.
41.V § 33 odsek 8 znie:
„(8) Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 90 dní. Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie prechodného pobytu do 30 dní od doručenia žiadosti spolu so všetkými náležitosťami podľa § 32, ak ide o
a)štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 23 ods. 4, ak v predchádzajúcich piatich rokoch vykonával sezónne zamestnanie podľa § 23 ods. 6 písm. g) alebo mal udelený prechodný pobyt podľa § 23 ods. 4,
b)štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 24 až 26 a § 29,
c)štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre zahraničného investora v Slovenskej republike a zároveň je občanom členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
d)štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre významného zahraničného investora47) v Slovenskej republike,
9
e)štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre centrum strategických služieb,50b),
f)manžela štátneho príslušníka tretej krajiny uvedeného v písmene c), d) alebo písmene e) alebo dieťa mladšie ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny uvedeného v písmene c), d) alebo písmene e) alebo
g)štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 22 ods. 1 písm. b) na základe podnikateľského zámeru na realizáciu inovatívneho projektu a ktorý podal žiadosť o udelenie tohto prechodného pobytu na zastupiteľskom úrade alebo policajnom útvare na základe udeleného národného víza podľa § 15 ods. 1.“.
42.V § 33 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Policajný útvar zašle písomné oznámenie o udelení prechodného pobytu podľa § 23 alebo písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 zamestnávateľovi uvedenému v doklade podľa § 32 ods. 5 písm. b) alebo písm. c).“.
43.§ 33 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Policajný útvar písomne informuje štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt podľa § 23 ods. 4, o jeho právach a povinnostiach súvisiacich so sezónnym zamestnaním.“.
44.V § 34 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) najviac na obdobie, ktoré spolu s predchádzajúcim udeleným prechodným pobytom a pobytom podľa § 23 ods. 6 písm. g) súhrnne nepresiahne 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a ukončenie sezónnej práce si vyžaduje ďalší pobyt,“.
45.V § 34 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 4 podáva štátny príslušník tretej krajiny osobne na úradnom tlačive na policajnom útvare najneskôr 30 dní pred skončením platnosti udeleného prechodného pobytu.“.
46.V § 34 ods. 7 sa za slová „šesťdesiatnásobku životného minima“ vkladá čiarka a slová „ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého podnikateľský zámer bol posúdený Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ako inovatívny projekt, minimálne vo výške dvadsaťnásobku životného minima“.
47.V § 34 odsek 12 znie:
„(12) Policajný útvar zamietne žiadosť o obnovenie prechodného pobytu z dôvodov podľa § 33 ods. 6; policajný útvar však nezamietne žiadosť o obnovenie prechodného pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny z dôvodu podľa
a)§ 33 ods. 6 písm. b) v prípade ohrozenia verejného zdravia, ak ide o prechodný pobyt podľa § 27,
b)§ 33 ods. 6 písm. d) a h), ak ide o prechodný pobyt podľa § 23 ods. 5.“.
48.V § 34 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13) Policajný útvar zamietne žiadosť o obnovenie prechodného pobytu štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý udelený prechodný pobyt podľa § 23 ods. 5, okrem dôvodov uvedených v odseku 12 aj vtedy, ak zistí skutočnosť podľa § 36 ods. 1 písm. h).“.
10
Doterajšie odseky 13 až 16 sa označujú ako odseky 14 až 17.
49.V § 34 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:
„(15) Policajný útvar môže obnoviť prechodný pobyt na účel podnikania podľa § 22 ods. 1 písm. b) aj vtedy, ak obchodná spoločnosť alebo družstvo, v mene ktorých koná štátny príslušník tretej krajiny podľa § 22 ods. 1 písm. b), nedosiahla v predchádzajúcom zdaňovacom období zisk po zdanení podľa odseku 7, ale podľa stanoviska Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky je podnikateľská činnosť obchodnej spoločnosti alebo družstva prínosom pre hospodárske záujmy Slovenskej republiky.“.
Doterajšie odseky 15 až 17 sa označujú ako odseky 16 až 18.
50.V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g) štátny príslušník tretej krajiny, ktorý udelený pobyt podľa § 22 uzatvoril pracovnoprávny vzťah,
h) štátny príslušník tretej krajiny vykonáva inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, ak § 20 ods. 3, § 24 ods. 3, § 26 ods. 1, § 27 ods. 6, § 29 ods. 3, § 30 ods. 3, § 126 ods. 1 alebo ods. 2 neustanovujú inak.“.
51.V § 36 odsek 3 znie:
„(3) Ustanovenie odseku 1 písm. a) neplatí
a)do 60 dní od zániku zamestnania, ak ide o prechodný pobyt podľa § 23 alebo § 30 ods. 1 písm. b),
b)do 30 dní od úspešného vykonania záverečnej skúšky, maturitnej skúšky, záverečnej pomaturitnej skúšky alebo absolventskej skúšky,61a) ak ide o prechodný pobyt podľa § 24 alebo § 30 ods. 1 písm. c),
c)do 30 dní od riadneho skončenia štúdia na vysokej škole,61b) ak ide o prechodný pobyt podľa § 24, § 25 ods. 1 písm. e) alebo § 30 ods. 1 písm. c),
d)do skončenia platnosti prechodného pobytu podľa § 27, ak ide o rodinného príslušníka podľa § 27 ods. 2 písm. b) až d), ktorý nadobudol plnoletosť.“.
52.V § 36 odsek 4 znie:
„(4) Policajný útvar informuje o zrušení prechodného pobytu
a)členský štát, v ktorom štátny príslušník tretej krajiny priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom, alebo
b)podľa § 23 ods. 5 členský štát, v ktorom štátny príslušník tretej krajiny uplatňuje mobilitu.“.
53.§ 36 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Policajný útvar zašle rozhodnutie o zrušení prechodného pobytu podľa § 23 ods. 5 aj hostiteľskému subjektu so sídlom na území Slovenskej republiky, u ktorého vykonáva štátny príslušník tretej krajiny vnútropodnikový presun.“.
54.V § 37 ods. 2 a § 40 ods. 1 sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“.
55.V § 37 ods. 4 písm. k) a § 52 ods. 2 písm. h) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
56.V § 45 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Lehotu na predloženie lekárskeho posudku potvrdzujúceho, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, môže policajný útvar na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny predĺžiť o 60 dní.“.
11
57.§ 46 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Na udeľovanie trvalého pobytu na neobmedzený čas podľa odseku 2 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
37)
Ministerstvo vnútra zašle štátnemu príslušníkovi tretej krajiny písomné oznámenie o tom, či jeho žiadosti podľa odseku 2 vyhovelo alebo nevyhovelo. Ak ide o trvalý pobyt na neobmedzený čas podľa odseku 2 písm. d), zašle ministerstvo vnútra písomné oznámenie podľa predchádzajúcej vety aj Slovenskej informačnej službe alebo Vojenskému spravodajstvu.“.
58.V § 53 ods. 3 písm. a) a § 65 ods. 1 písm. c) sa slová „sociálnej pomoci“ nahrádzajú slovami „pomoci v hmotnej núdzi“.
59.V § 58 ods. 4 písm. c) sa za slovo „pobytu,“ vkladajú slová „žiadosti o predĺženie tolerovaného pobytu,“.
60.V § 64 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Právo na pobyt podľa odseku 1 zostáva zachované, pokiaľ sa občan Únie uvedený v § 65 ods. 1 písm. c) alebo písm. d) nestane osobou v hmotnej núdzi.
(4) Ak policajný útvar pri skúmaní skutočností uvedených v odseku 3 zistí, že občan Únie sa stal neprimeranou záťažou pre systém pomoci v hmotnej núdzi, upozorní ho, že stratil právo na pobyt podľa odseku 1, a že je povinný opustiť územie Slovenskej republiky.“.
61.V § 65 ods. 4 písm. a) a c) sa vypúšťajú slová „písm. a) až e)“.
62.V § 65 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) zanikol trvalý, riadne osvedčený vzťah s občanom Únie, ktorého sprevádzal alebo sa k nemu pripojil, ak spĺňa podmienky uvedené v odseku 1.“.
63.V § 66 ods. 2 sa slová „pracovnú zmluvu“ nahrádzajú slovami „potvrdenie zamestnávateľa o prijatí do zamestnania“.
64.V § 68 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) uzavrel účelové manželstvo.“.
65.V § 68 ods. 5 a 7 a § 72 ods. 5 sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „jedného mesiaca“.
66.V § 68 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) uzavrel účelové manželstvo.“.
67.V § 70 ods. 3 a 5 sa slová „a rodina bola založená na území Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „a rodina už existovala na území Slovenskej republiky“.
68.V § 70 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Odsek 5 sa primerane vzťahuje aj na rodinného príslušníka občana Únie podľa § 2 ods. 5 písm. g).“.
Doterajšie odseky 6 až 15 sa označujú ako odseky 7 až 16.
12
69.V § 71 ods. 8 a § 72 ods. 2 písm. a) a b) sa slová „§ 70 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 70 ods. 11“.
70.V § 72 ods. 2 písm. c) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a je rodinným príslušníkom občana Únie podľa § 65 ods. 1 písm. c) alebo písm. d)“.
71.V § 72 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) zistí, že ide o účelové manželstvo.“.
72.V § 73 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelený prechodný pobyt podľa § 23 ods. 5, policajný útvar vydá doklad o pobyte s platnosťou podľa času, na ktorý bol udelený prechodný pobyt.“.
73.V § 73 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa § 23 ods. 5 doklad o pobyte, v ktorom v položke „druh pobytu“ uvedie „ICT“ a v položke „poznámky“ uvedie „prechodný pobyt“.“.
Doterajšie odseky 5 až 17 sa označujú ako 6 až 18.
74.V § 73 ods. 16 sa slová „70 ods. 10“ nahrádzajú slovami „70 ods. 11“ a slová „13 a 14“ sa nahrádzajú slovami „14 a 15“.
75.V § 76 ods. 6 sa slovo „je“ nahrádza slovami „a Vojenské spravodajstvo sú“, slovo „oprávnená“ sa nahrádza slovom „oprávnené“ a za slovo „službe“ sa vkladajú slová „a Vojenskému spravodajstvu“.
76.V § 77 ods. 1 tretej a štvrtej vete sa slovo „alebo“ nahrádza slovami „a na“.
77.V § 78 ods. 1 sa za slovo „vyhostení“ vkladá čiarka a slová „a v konaní“ sa nahrádzajú slovami „v konaní o zaistení alebo v konaní“.
78.V § 79 ods. 1 sa za slová „rozhodnutia o administratívnom vyhostení“ vkladá čiarka a slová „s konaním podľa osobitného predpisu85)“.
79.V § 79 ods. 3 sa za slová „zákazu vstupu“ vkladá čiarka a slová „návratu podľa osobitného predpisu85)“.
80.V § 82 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 13sa označujú ako odseky 5 až 12.
81.V § 82 ods. 5 sa vypúšťajú slová „na územie Slovenskej republiky alebo územie všetkých členských štátov“.
82.V § 82 ods. 6 sa vypúšťajú slová „na územie Slovenskej republiky“.
83.V § 82 ods. 10 sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „alebo členských štátov“.
84.V § 83 ods. 1 a § 84 ods. 1 písm. e) sa slová „§ 82 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 82 ods. 8“.
13
85.V § 87 ods. 4 písm. a) sa slovo „vážnu“ nahrádza slovami „obzvlášť závažnú“.
86.V § 89 ods. 1 sa slová „administratívneho vyhostenia“ nahrádzajú slovom „zaistenia“.
87.V § 89 ods. 3 sa vypúšťajú slová „písm. b)“.
88.V § 90 ods. 2 písm. b) piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak policajný útvar rozhodol o uložení povinnosti podľa § 89 ods. 1 písm. a)“.
89.§ 90 ods. 2 písm. b) sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6. ak policajný útvar, ktorý rozhodol o zaistení, vydá príkaz na prepustenie,“.
90.V § 91 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Maloletým sa strava zabezpečuje päťkrát denne spravidla tak, aby sa prvýkrát poskytla, ak zaistenie prekročí tri hodiny.“.
91.V § 96 ods. 1 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „štátny príslušník tretej krajiny mladší ako 18 rokov právo na tri denné vychádzky, z toho jednu v dopoludňajších hodinách a dve v popoludňajších hodinách.“.
92.V § 96 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) k vzdelávaniu do troch mesiacov od zaistenia,“.
93.V § 98 ods. 1 sa slovo „tri“ nahrádza slovom „dva“.
94.V § 98 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „v podmienkach, ktoré zabezpečujú súkromie“.
95.V § 100 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Policajt je oprávnený vykonať prehliadku zaisteného štátneho príslušníka tretej krajiny a prehliadku jeho osobných vecí aj počas zaistenia, ak je podozrenie, že pri sebe veci alebo návykové látky podľa predchádzajúcej vety.“.
96.V § 108 ods. 4 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slovo „služby“ sa vkladajú slová „alebo Vojenského spravodajstva“.
97.V § 108 ods. 6 sa za slovo „službe“ vkladajú slová „alebo Vojenskému spravodajstvu“.
98.V § 111 ods. 1 písm. l) sa za slová „číslo víza“ vkladajú slová „a jeho platnosť, miesto vydania alebo číslo dokladu o pobyte vydaného Slovenskou republikou alebo členským štátom a jeho platnosť“.
99.V § 111 ods. 1 písm. p) sa za slovo „účelu“ vkladajú slová „pobytu alebo druhu pobytu“.
100.V § 111 ods. 1 písm. s) sa za slovo „zdržiavať“ vkladajú slová „v rámci územia Slovenskej republiky“.
101.V § 111 ods. 1 písm. t) sa slová „ods. 17“ nahrádzajú slovami „ods. 18“.
102.V § 111 ods. 6 sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a slová „to neplatí, ak je celkom zjavné, že ide o maloletú osobu“ nahrádzajú slovami „ak je podozrenie, že ide o plnoletú osobu“.
14
103.§ 111 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Štátny príslušník tretej krajiny podľa § 23 ods. 7 je povinný bezodkladne opustiť územie Slovenskej republiky, ak nespĺňa podmienky podľa § 23 ods. 7.“.
104.V § 112 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 70 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 70 ods. 7“.
105.V § 115 ods. 10 sa za slovo „dní“ vkladajú slová „písomne alebo elektronicky“.
106.§ 115 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:
„(11) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je povinné každých šesť mesiacov písomne zaslať ministerstvu vnútra zmeny, ktoré nastali v zozname podľa § 131d ods. 2.
(12) Hostiteľský subjekt so sídlom na území Slovenskej republiky je povinný do troch pracovných dní písomne oznámiť policajnému útvaru
a)úmysel štátneho príslušníka tretej krajiny uplatňovať mobilitu, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt podľa § 23 ods. 5,
b)zmeny, ktoré majú vplyv na vykonávanie mobility na území Slovenskej republiky, najmä zmeny v skutočnostiach uvedených v§ 23 ods. 7 až 9.“.
107.V § 118 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) poruší povinnosť podľa § 27 ods. 6, § 32 ods. 9, 10 alebo ods. 11, § 38 ods. 8 alebo ods. 9, § 59 ods. 5 alebo ods. 9, § 62 ods. 3, § 73 ods. 14, § 96 ods. 3, § 111 ods. 1 písm. b) až f), h), j) až l), o) až r) alebo ods. 7,“.
108.V § 118 ods. 3 sa slová „§ 70 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 70 ods. 9“.
109. Doterajší text § 122 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Policajný útvar neakceptuje doklad o zabezpečení ubytovania podľa ods. 1 písm. c), ak počet osôb s udeleným pobytom nahlásených v ubytovacom zariadení prekročil jeho kapacitu.“.
110.V § 125 ods. 2 sa slová „§ 82 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 82 ods. 5.
111.V § 125 ods. 4 sa slová „§ 16 ods. 5 písm. b), § 16 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 8 písm. b), § 16 ods. 9“.
112. V § 125 ods. 6 sa slová „služby, ktorá svoje vyjadrenie zašle“ nahrádzajú slovami „služby a Vojenského spravodajstva, ktorí svoje vyjadrenie zašlú“.
113. V § 125 ods. 11 sa za slová „informácií podľa“ vkladajú slová „§ 23 ods. 7 písm. b) a ods. 10,“.
114.V § 125 ods. 12 sa slová „§ 34 ods. 14“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 16“.
115.V § 126 ods. 4 druhej vete sa bodkočiarka za slovom „jazyka“ nahrádza bodkou a slová „k prekladu“ sa nahrádzajú slovami „K prekladu vykonanému v zahraničí“.
15
116. V § 126 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo vnútra môže v odôvodnených prípadoch upustiť od požiadavky vyššieho overenia dokladu o bezúhonnosti.“.
117. V § 126 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejní obsahové náležitosti podnikateľského zámeru na realizáciu inovatívneho projektu.“.
118.Za § 131c sa vkladá § 131d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠131d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. apríla 2017
(1)Konania podľa tohto zákona začaté pred 15. aprílom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 14. apríla 2017; podľa ustanovení tohto zákona účinných od 15. apríla 2017 sa dokončia len vtedy, ak je to pre osobu priaznivejšie.
(2) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je povinné do 30 dní od účinnosti tohto zákona zaslať ministerstvu vnútra písomný zoznam centier strategických služieb.“.
119.Príloha č. 2 sa dopĺňa devätnástym bodom a dvadsiatym bodom, ktoré znejú:
„19. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ z 26. februára 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014).
20. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu (Ú. v. EÚ L 157, 27. 5. 2014).“.
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 233/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 103/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 351/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z. a zákona č. 440/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 5 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov počas vnútropodnikového presunu podľa osobitného predpisu sa primerane vzťahujú ustanovenia odseku 2 písm. a), b), d) g) a odsekov 3, 7 a 8; mzdové podmienky týchto zamestnancov musia byť počas vnútropodnikového presunu podľa osobitného predpisu najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľného zamestnanca zamestnávateľa, ku ktorému zamestnanci presunutí v rámci vnútropodnikového presunu podľa osobitného predpisu.“.
2.V § 59 ods. 3 písm. a) sa slovo „odňatí“ nahrádza slovom „zrušení“.
16
3.V § 59 sa odsek 3 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d) uplynula doba, na ktorú bolo udelené povolenie na zamestnanie,
e) bolo odňaté povolenie na zamestnanie.“.
4.V § 73 odsek 9 znie:
„(9) Ustanovenia odsekov 1 8 sa nevzťahujú na skončenie pracovného pomeru uzatvoreného na určitú dobu uplynutím dohodnutej doby.“.
5.V § 73 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13) Ak sa hromadné prepúšťanie týka členov posádky námornej lode, zamestnávateľ plní povinnosti ustanovené v odseku 3 a odseku 4 písm. a) voči príslušnému orgánu štátu, pod ktorého štátnou vlajkou loď pláva.“.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 14.
6.§ 250 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Zasadnutia osobitného vyjednávacieho orgánu a zasadnutia európskej zamestnaneckej rady sa zvolávajú, ak je to možné, tak, aby sa na nich mohli zúčastniť ich členovia alebo ich náhradníci, ktorí členmi posádky námornej lode. Ak sa člen osobitného vyjednávacieho orgánu alebo člen európskej zamestnaneckej rady alebo jeho náhradník, ktorí členmi posádky námornej lode, nemôžu zúčastniť na zasadnutí, zváži sa možnosť využitia informačných a komunikačných technológií, ak je to možné.“.
7.Príloha č. 2 sa dopĺňa dvadsiatym druhým bodom a dvadsiatym tretím bodom, ktoré znejú:
„22. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/66/EÚ z 15. mája 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci vnútropodnikového presunu (Ú. v. EÚ L 157, 27.5.2014).
23. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1794 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES, 2009/38/ES a 2002/14/ES a smernice Rady 98/59/ES a 2001/23/ES, pokiaľ ide o námorníkov (Ú. v. L 263, 8.10.2015).“.
Čl. III
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z. zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
17
1.V § 2 ods. 2 sa za slovo „príslušníci“ vkladajú slová „a štátny príslušník tretej krajiny, ktorý v Slovenskej republike udelený pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie3) (ďalej len „dlhodobý pobyt“),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
3) § 42 ods. 2 písm. c) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťajú slová „o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
3.V § 12 sa písmeno v) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. vzor žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie, vzor žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie a informácie o postupoch pri ich vybavovaní,“.
4.V § 12 sa písmeno z) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. pokút za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11,“.
5.V § 13 ods. 3 písm. d) sa za slovo „udeliť“ vkladá čiarka a slovo „predĺžiť“.
6.V poznámke pod čiarou k odkazu 22ca sa citácia „§ 23 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 23 ods. 6 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.V § 21 ods. 3 sa slová „najmenej 30“ nahrádzajú slovami „najmenej 15“.
8.V § 21 ods. 4 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri obnovení prechodného pobytu na účel zamestnania je zamestnávateľ povinný splniť povinnosť podľa prvej vety najmenej 30 pracovných dní pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu a pri obnovení prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu.“.
9.V § 21 ods. 5 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 8“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri predĺžení povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania je zamestnávateľ povinný splniť povinnosť podľa prvej vety najmenej 10 pracovných dní pred podaním žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie.“.
10.§ 21 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Sezónne zamestnanie na účely tohto zákona je činnosť, ktorej vykonávanie nepresahuje 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a je viazané na určité obdobie roka opakujúcou sa udalosťou alebo opakujúcim sa sledom udalostí spojených so sezónnymi podmienkami, počas ktorých sa vyžaduje podstatne vyšší objem práce. Zoznam odvetví sezónnych zamestnaní ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
11.Poznámka pod čiarou k odkazu 22g znie:
22g) Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
18
12.V § 21a ods. 4 sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“.
13.V § 21b ods. 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o sezónne zamestnanie, prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy,“.
14.V § 21b sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) dokladu preukazujúceho názov a sídlo hostiteľského subjektu22ka) a dátum začiatku a skončenia vnútropodnikového presunu22kb) a dokladov podľa osobitného predpisu22kc) preukazujúcich skutočnosť, že ide o vnútropodnikový presun, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 6 písm. b) a c).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22ka až 22kc znejú:
22ka) § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.
22kb) § 2 ods. 1 písm. s) zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. .../2017 Z. z.
22kc) § 32 ods. 16 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. .../2017Z. z.“.
15.V § 21b sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak ide o sezónne zamestnanie alebo vnútropodnikový presun, podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, je,
a)že zamestnávateľ, ktorý záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, alebo hostiteľský subjekt
1.spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f); na zisťovanie a preukazovanie splnenia podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. a) a b) sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8 a splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. e) a f) na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ alebo hostiteľský subjekt,
2.neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; na zisťovanie a preukazovanie splnenia tejto podmienky sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8,
3.nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu22kd) za porušenie pracovných podmienok alebo pokutu za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad,
b)že pracovná zmluva alebo prísľub zamestnávateľa podľa odseku 2 písm. a) v súlade so zákonom,
c)ak ide o vnútropodnikový presun, aj skutočnosť, že ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 6 písm. b) alebo písm. c).“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22kd znie:
22kd) Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
16.V § 21b ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa odseku 6 písm. b) a c).“.
19
17.V § 21b odsek 6 znie:
„(6) Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje súhlas s jeho obsadením, sa vydáva na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac však na
a)180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ak ide o sezónne zamestnanie,
b)jeden rok, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny s vysokoškolským vzdelaním, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva odbornú prípravu (stáž) na účely profesionálneho rastu alebo získania vedomostí v oblasti manažmentu podnikania,
c)tri roky, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva funkciu vedúceho zamestnanca alebo odborníka vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznatky, kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo manažment,
d)päť rokov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a ak jej niet, ak je zaručená vzájomnosť,
e)dva roky, ak nejde o prípad podľa písmen a) až d).“.
18.V § 21b ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Úrad, ktorý potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta vydal, zruší toto potvrdenie, ak zamestnávateľ, u ktorého štátny príslušník tretej krajiny vykonáva sezónne zamestnanie, alebo hostiteľský subjekt prestal spĺňať podmienku na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta uvedenú v odseku 3 písm. a) prvom bode, porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo mu bola uložená pokuta uvedená v odseku 3 písm. a) treťom bode.“.
19.V § 22 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Podmienkou na udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania je, že zamestnávateľ, ktorý záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny,
a)spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f); na zisťovanie a preukazovanie splnenia týchto podmienok sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8, a ak žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania predložil štátny príslušník tretej krajiny, splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. e) a f) na žiadosť úradu preukazuje zamestnávateľ,
b)neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania; na zisťovanie a preukazovanie splnenia tejto podmienky sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8,
c)nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu22kd) za porušenie pracovných podmienok alebo pokutu za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
20.V § 22 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy,“.
21.V § 22 ods. 3 písm. c) a d) sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
20
22.V § 22 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Prílohou k žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania je aj
a)doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania najmenej na predpokladané obdobie trvania zamestnania, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti podľa osobitného predpisu,
b)doklad potvrdzujúci zabezpečenie zdravotného poistenia počas pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti podľa osobitného predpisu,
c)doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. e) a f), ak žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania predložil zamestnávateľ.“.
Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 11.
23.V § 22 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Prílohou k povoleniu na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania je informácia o právach a povinnostiach štátneho príslušníka tretej krajiny vyplývajúcich zo sezónneho zamestnania.“.
24.V § 22 ods. 8 písm. a) sa slová „180 dní“ nahrádzajú slovami „90 dní“.
25.V § 22 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11) Povolenie na zamestnanie úrad udelí do 20 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie. Úrad udelí alebo predĺži povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie alebo predĺženie povolenia na zamestnanie, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému v období piatich rokov pred podaním tejto žiadosti bolo udelené povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania alebo bol udelený prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania. Ak žiadosť o udelenie alebo predĺženie povolenia na zamestnanie nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby ju v primerane určenej lehote doplnil; lehoty podľa prvej vety a druhej vety začnú plynúť po doručení úplnej žiadosti.“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.
26.V § 22 odsek 12 znie:
„(12) Úrad neudelí povolenie na zamestnanie, ak
a)štátny príslušník tretej krajiny
1.je žiadateľom o udelenie azylu,
2.nespĺňa niektorú z podmienok na udelenie povolenia na zamestnanie,
b)doklady predložené podľa odsekov 3 a 4 boli získané podvodným spôsobom, sfalšované alebo neoprávnene pozmenené alebo doklady podľa odsekov 3 a 4 neboli predložené, a to ani v lehote určenej podľa odseku 11 tretej vety,
c)ide o povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania, aj ak
1.štátny príslušník tretej krajiny je spoločne