NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2017,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
365/2004 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
564/2004 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
5/2005 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
475/2005
Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
279/2006 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
689/2006 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
245/2008 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
462/2008 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
179/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
179/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
179/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
184/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
214/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
38/2011 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
325/2012 Z. z.
, zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č.
345/2012 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
312/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
464/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
464/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
61/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
61/2015
Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
188/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
422/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
91/2016 Z. z
sa dopĺňa takto:
1. V § 6 sa za ods. 24 vkladá nový ods. 25, ktorý znie:
(25) Obec je druhostupňovým orgánom pre riešenie sťažností a podnetov žiackych školských parlamentov na základných školách, ktorých je zriaďovateľom alebo sú zriadené na jej území.
2. V § 9 sa za ods. 19 vkladá nový ods. 20, ktorý znie:
(20) Samosprávny kraj je druhostupňovým orgánom pre riešenie sťažností a podnetov študentských školských rád na stredných školách, odborných učilištiach alebo praktických školách, ktorých je zriaďovateľom alebo sú zriadené na jeho území.
3. V § 24 sa za ods. 16 vkladá nový ods. 17, ktorý znie:
(17) Rada školy je prvostupňovým orgánom pre riešenie sťažností a podnetov študentských školských rád a žiackych školských parlamentov a druhostupňovým orgánom pre sťažnosti a podnety súvisiacimi s voľbami do študentských školských rád a žiackych školských parlamentov. Rada školy je zároveň kontrolným orgánom s hospodárením s finančnými prostriedkami študentskej školskej rady a žiackeho školského parlamentu.
4. V § 25 ods. 6 písm. a) sa ruší za spojkou a na konci odseku slovné spojenie jeden zvolený zástupca žiakov príslušnej školy a namiesto neho sa vkladá nové slovné spojenie, ktoré znie:
predseda študentskej rady.
5. V § 25 ods. 6 písm b) sa v poslednom slovnom spojení rušia slová a štyria a namiesto nich sa vkladá slovo, ktoré znie:
traja
6. V § 25 ods. 6 písm b) sa za posledným slovným spojením ruší čiarka a vkladá sa nové slovné spojenie, ktoré znie:
a predseda študentskej rady,.
7. Pôvodný § 26 „Žiacka školská rada sa ruší v celom jeho znení a nahrádza sa novým § 26 „Študentská školská rada , ktorý znie:
(1) Študentská školská rada (ďalej len „študentská rada), reprezentuje študentov strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a aj navonok.
(2) Študentská rada je ustanovená vtedy, ak jej členov a predsedu určených v odseku 4 zvolí v tajných priamych demokratických voľbách nadpolovičná väčšina študentov strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy. Voľby do študentskej rady sú platné, ak sa ich zúčastní najmenej 50% všetkých študentov školy Kontrolným orgánom nad voľbami do študentskej rady je rada školy, ktorá je zároveň druhostupňovým orgánom pre sťažnosti a podnety súvisiace s voľbami.
(3) Pôvodná študentská rada v spolupráci s radou školy ustanoví do najneskôr do 10. dňa mesiaca september najmenej päťčlennú volebnú komisiu, ktorá
a)vyhlási termín volieb do študentskej rady, ktoré sa uskutočnia najneskôr do 30. dňa mesiaca september,
b) spisuje kandidátnu listinu budúcich členov študentskej rady a kandidátnu listinu na predsedu študentskej rady; prijatie kandidatúry každého navrhnutého člena študentskej rady a predsedu študentskej rady je podmienené jeho písomným súhlasom a statusom riadneho študenta školy,
c) zverejní na oficiálnej tabuli v budove školy a webovej stránke školy najneskôr do 15. dňa mesiaca september termín volieb, kandidátnu listinu navrhovaných členov študentskej rady a kandidátnu listinu na predsedu študentskej rady,
d) dozerá na riadny priebeh volebnej kampane, ktorá sa končí deň pred uskutočnením volieb, v prvom stupni preberá a rieši podnety a sťažnosti na priebeh volebnej kampane i priebeh volieb, dozerá na priebeh volieb, sčítava hlasy a vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku volieb, vyhlasuje výsledky volieb na oficiálnej tabuli v budove školy a na webovej stránke školy najneskôr do 30. dňa mesiaca september.
(4) Študentská rada má minimálne štyroch členov a tvoria ju tí študenti, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov študentov zúčastnených na voľbách a predsedu, ktorý získal najvyšší počet hlasov študentov zúčastnených na voľbách. Súčasťou študentskej rady bez možnosti hlasovať sú aj jeden určený člen rady školy a určený pedagogický zástupca školy poverený spoluprácou so študentskou radou, ktorý nie je členom vedenia školy a ani riaditeľom školy.
(5) Predseda študentskej rady je zároveň zástupcom študentov v rade školy.
(6) Funkčné obdobie predsedu študentskej rady a členov študentskej rady je jeden rok, počínajúc 1. dňom v mesiaci október a končiac 30. dňom v mesiaci september.
(7) Študentská rada
a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
b) sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
c) zastupuje študentov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje študentov aj navonok,
d) vyjadruje sa k vylúčeniu a podmienečnému vylúčeniu študentov zo školy v lehote do 10 dní od oboznámenia sa s návrhom na vylúčenie alebo podmienečné vylúčenie študenta,
e) podieľa sa na organizácií školských a charitatívnych športových, spoločenských a kultúrnych podujatí a súťaží,
f) podľa potreby sa predseda študentskej rady zúčastňuje zasadnutí pedagogických rád a porád vedenia školy.
(8) Študentská rada je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie študentskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov študentskej rady. Študentská rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace.
(9) Náklady na činnosť študentskej rady sa uhrádzajú na základe schváleného rozpočtu študentskej rady na dané volebné obdobie.Škola sa podieľa na finančnom rozpočte študentskej rady v súvislosti s mimoškolskou činnosťou. Financovanie činnosti študentskej rady tvoria aj
a) výnosy z organizovania študentských športových, spoločenských či kultúrnych podujatí,
b) darované príspevky fyzických a právnických osôb, granty.
(10)Študentská rada je povinná najneskôr do 10. dňa mesiaca september zverejniť na oficiálnej tabuli v budove školy a webovej stránke školy výsledky hospodárenia so získanými finančnými prostriedkami a spôsobe a účele ich použitia za dané volebné obdobie. Kontrolným orgánom s hospodárením s finančnými prostriedkami študentskej rady je rada školy.
(11) Podrobnosti o zložení študentskej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov, o voľbách predsedu a členov študentskej rady a o spôsobe rokovania určí štatút študentskej rady.
8. Za § 26 sa vkladá nový § 26a „Žiacky školský parlament, ktorý znie:
(1) Žiacky školský parlament (ďalej len „žiacky parlament), reprezentuje žiakov základnej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Žiacky parlament je demokraticky volený samosprávny orgán, kde môžu žiaci slobodne vystúpiť so svojimi stanoviskami a požiadavkami a zodpovedne sa podieľať na živote v svojej škole.
(2) Žiacky parlament je ustanovený vtedy, ak jeho členov a predsedu určených v odseku 4 zvolí v tajných priamych demokratických voľbách nadpolovičná väčšina žiakov základnej školy. Voľby do žiackeho parlamentu sú platné, ak sa ich zúčastní najmenej 50% žiakov oprávnených voliť. Kontrolným orgánom nad voľbami do žiackeho parlamentu je rada školy, ktorá je zároveň druhostupňovým orgánom pre sťažnosti a podnety súvisiace s voľbami.
(3) Pôvodný žiacky parlament v spolupráci s radou školy za koordinácie a účasti pedagogického pracovníka zodpovedného počas roka za prácu a fungovanie žiackeho parlamentu, ustanovia najneskôr do 10. dňa mesiaca september najmenej päťčlennú volebnú komisiu, ktorá
a)vyhlási termín volieb do školského parlamentu, ktoré sa uskutočnia najneskôr do 30. dňa mesiaca september,
b) spisuje kandidátnu listinu budúcich členov žiackeho parlamentu a kandidátnu listinu na predsedu žiackeho parlamentu; prijatie kandidatúry každého navrhnutého člena žiackeho parlamentu a predsedu žiackeho parlamentu je podmienené jeho písomným súhlasom a statusom riadneho žiaka školy,
c) zverejní na oficiálnej tabuli v budove školy a webovej stránke školy najneskôr do 15. dňa mesiaca september termín volieb, kandidátnu listinu navrhovaných členov žiackeho parlamentu a kandidátnu listinu na predsedu žiackeho parlamentu,
d) dozerá na riadny priebeh volebnej kampane, ktorá sa končí deň pred uskutočnením volieb, v prvom stupni preberá a rieši podnety a sťažnosti na priebeh volebnej kampane i priebeh volieb, dozerá na priebeh volieb, sčítava hlasy a vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku volieb, vyhlasuje výsledky volieb na oficiálnej tabuli v budove školy a na webovej stránke školy najneskôr do 30. dňa mesiaca september.
4) Žiacky parlament má minimálne štyroch členov a tvoria ho tí žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov oprávnených voliť zúčastnených na voľbách a predsedu, ktorí vo voľbách získal najvyšší počet hlasov žiakov oprávnených voliť zúčastnených na voľbách v malotriednych základných školách alebo na neplnoorganizovaných základných školách s ročníkmi 1. - 4.. Na plnoorganizovaných základných školách má žiacky parlament minimálne 8 členov z ročníkov 3. - 9., ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov oprávnených voliť zúčastnených na voľbách a predsedu, ktorý v deň prevzatia funkcie dovŕšil najmenej dvanásť rokov, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov žiakov oprávnených voliť zúčastnených na voľbách. Súčasťou žiackeho parlamentu bez možnosti hlasovať je aj jeden člen rady školy a koordinátor z radov pedagogických zamestnancov poverený prácou so žiackym parlamentom, ktorý nie je členom vedenia školy a ani riaditeľom školy.
(5) Funkčné obdobie predsedu žiackeho parlamentu a členov žiackeho parlamentu je jeden rok, počínajúc 1. dňom v mesiaci október a končiac 30. dňom v mesiaci september.
(6) Žiacky parlament
a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
b) sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,
d) podieľa sa na organizácií ročníkových a školských športových, spoločenských a kultúrnych podujatí a súťaží.
(7) Žiacky parlament je schopný sa uznášať, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie žiackeho parlamentu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackeho parlamentu. Žiacky parlament sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace.
(8) Náklady na činnosť žiackeho parlamentu sa uhrádzajú na základe schváleného rozpočtu žiackeho parlamentu na dané volebné obdobie. Škola sa podieľa na finančnom rozpočte žiackeho parlamentu v súvislosti s mimoškolskou činnosťou. Ďalšie financovanie činnosti žiackeho parlamentu môžu tvoriť aj
a) výnosy z organizovania žiackych športových, spoločenských či kultúrnych podujatí,
b) darované príspevky fyzických a právnických osôb.
(9)Žiacky parlament je povinný najneskôr do 10. dňa mesiaca september zverejniť na oficiálnej tabuli v budove školy a webovej stránke školy výsledky hospodárenia so získanými finančnými prostriedkami a spôsobe a účele ich použitia za dané volebné obdobie. Kontrolným orgánom s hospodárením s finančnými prostriedkami žiackeho parlamentu je rada školy.
(10) Podrobnosti o zložení žiackeho parlamentu, o spôsobe jeho ustanovenia vrátane výmeny jeho členov, o voľbách predsedu a členov žiackeho parlamentu a o spôsobe rokovania určí štatút žiackeho parlamentu.
Čl. II
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
462/2008 Z. z.
, zákona č.
37/2009 Z. z.
, zákona č.
184/2009 Z. z.
, zákona č.
37/2011 Z. z.
, zákona č.
390/2011 Z. z.
, zákona č.
390/2011 Z. z.
, zákona č.
324/2012 Z. z.
, zákona č.
324/2012 Z. z.
, zákona č.
324/2012 Z. z.
, zákona č.
125/2013 Z. z.
, zákona č.
464/2013 Z. z.
, zákona č.
464/2013 Z. z.
, zákona č.
464/2013 Z. z.
, zákona č.
464/2013 Z. z.
, zákona č.
307/2014 Z. z.
, zákona č.
377/2014 Z. z.
, zákona č.
61/2015 Z. z.
, zákona č.
61/2015 Z. z.
, zákona č.
188/2015 Z. z.
, zákona č.
188/2015 Z. z.
, zákona č.
188/2015 Z. z.
, zákona č.
188/2015 Z. z.
, zákona č.
125/2016 Z. z.
, zákona č.
216/2016 Z. z.
sa mení a dopĺňa takto:
V § 2 písm. c) sa vynecháva slovné spojenie strednej školy, čiarka na konci textu sa ruší a nahrádza sa bodkočiarkou a za bodkočiarku sa dopĺňa:
študentom fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese na strednej škole, učňovskej škole alebo praktickej škole,
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2017.