DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA).
Podľa súčasnej právnej úpravy § 152 Zákonníka práce zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy (i) vo vlastnom stravovacom zariadení, (ii) v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo (iii) prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, za podmienok ustanovených v zákone. V praxi si väčšina zamestnávateľov vyberá poslednú a zároveň najjednoduchšiu možnosť, a to zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok (tzv. gastro lístkov).
Gastro lístky však v súčasnosti zamestnanci viac využívajú na zaplatenie rodinného nákupu potravín v supermarkete ako na zaplatenie obedu v reštaurácii. Predajne potravín často robia s takouto formou platby obštrukcie, keďže povoľujú platbu stravovacími poukážkami za jeden nákup len do určitej hodnoty. Pre bežného človeka tento systém neprináša žiadne uľahčenie života, navyše mu bráni pri rozhodovaní, ako naložiť s vlastnými peniazmi, ktoré by mu inak zamestnávateľ poskytol formou finančného príspevku.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je poskytnúť zamestnávateľovi aj zamestnancovi možnosť rozhodnúť sa, či zamestnávateľ bude povinný prispieť na stravovanie zamestnancov formou stravovacích poukážok (tzv. gastro lístkov) alebo istú sumu vyplatí zamestnancovi ako finančný príspevok. Takáto možnosť bude zakotvená buď v kolektívnej zmluve, alebo sa umožní zamestnávateľovi uzavrieť písomnú dohodu so zamestnancom o poskytovaní finančného príspevku. Taktiež sa navrhuje, aby takýto finančný príspevok na stravovanie bol oslobodený od dane z príjmu, čím dochádza k zrovnoprávneniu nárokov zamestnancov pri poskytovaní akejkoľvek formy finančného príspevku na stravovanie.
Predkladaný návrh zákona vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy a má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Navrhovanou úpravou sa umožňuje zamestnávateľovi v prípade zabezpečenia stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok, poskytovať zamestnancovi namiesto
stravovacích poukážok finančný príspevok na stravovanie v sume, v akej by mu prispieval na stravovaciu poukážku, ak je takáto možnosť dohodnutá v kolektívnej zmluve.
Ak zamestnávateľ nemá uzatvorenú kolektívnu zmluvu alebo ak v kolektívnej zmluve nie je dohodnuté namiesto poskytovania stravovacích poukážok poskytovanie finančného príspevku na stravovanie, zamestnávateľ môže namiesto zabezpečenia stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok uzatvoriť písomnú dohodu so zamestnancom o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie. Tento finančný príspevok sa poskytne v rovnakej sume, v akej mu prispieva zamestnávateľ na stravovaciu poukážku, čo v konečnom dôsledku znamená viac peňazí pre zamestnanca na výplatnej páske a súčasne táto právna úprava umožňuje zamestnancovi slobodne sa rozhodnúť, na aký účel tieto finančné prostriedky použije.
K Čl. II
Ide o legislatívno-technickú úpravu bezprostredne súvisiacu s čl. I tohto návrhu zákona. Navrhovanou úpravou v § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa zabezpečí, aby finančný príspevok na stravovanie poskytovaný namiesto stravovacích poukážok bol oslobodený od dane tak isto, ako je oslobodený od dane príjem poskytnutý ako hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečeného prostredníctvom iných subjektov.
Zároveň sa odstráni súčasná neopodstatnená diskriminácia zamestnanca z dôvodu zdanenia sumy finančného príspevku, ktorý sa poskytuje zamestnancovi podľa § 152 ods. 3 a 6 Zákonníka práce oproti zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ taktiež poskytuje finančný príspevok, ktorý je však nezdanený v prípade, ak sa poskytuje z dôvodu, že zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom 152 ods. 6 Zákonníka práce). Navrhovaná úprava teda zabezpečí zrovnoprávnenie nárokov zamestnancov pri poskytovaní finančného príspevku na stravovanie tým, že od dane bude oslobodený každý finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa § 152 Zákonníka práce.
K Čl. III
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. mája 2017.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predkladaný návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pretože poskytne zamestnávateľom možnosť rozhodnúť sa, či poskytnú svojim zamestnancom tzv. „gastro lístky“ alebo im istú sumu pripočítajú k mzde a vyplatia zamestnancom. Pozitívny vplyv návrhu zákona sa prejavuje aj na hospodárenie obyvateľstva, pretože umožní zamestnancom slobodne sa rozhodnúť, ako naložia s finančným príspevkom na stravovanie a nebudú obmedzovaní platením stravovacími poukážkami za služby spojené so stravovaním v reštauráciách alebo v obchodoch s potravinami. Navyše dochádza k zrovnoprávneniu všetkých kategórií zamestnancov z pohľadu stravovania, čo pozitívny vplyv na dodržiavanie princípu rovnosti príležitostí.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.