(Návrh)
ZÁKON
z ... 2016
ktorým sa dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok sa dopĺňa takto:
1.V § 155 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie:
„Ak je písomné podanie alebo dôkaz v regionálnom jazyku alebo menšinovom jazyku podľa medzinárodnej zmluvy,1) preklad zabezpečí súd.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) Čl. 3 ods. 1 Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 588/2001 Z. z.).“.
2. V § 155 ods. 3 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „a trovy prekladu podľa odseku 2 druhej vety“ a za slová „odseku 2“ sa vkladajú slová „prvej vety“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2017.